1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

A´y-izm-kw h-en-¡p-t¼mgpw tPm¬ a-Iv-sI-bn³ hn-e-]n¨-Xv {Sw-]v Cñm-Xm-¡p-ó A-ta-cn-¡³ kw-kv-Im-c-s¯-¡p-dn-t¨mÀ¯v; A\p-tim-N-\-¯nð \ñ hm-¡p-]-d-bm³ a-Sn-¨v {Sw]v; ssh-äv lu-kn-se ]Xm-I ]-Ip-Xn Xm-gv-¯n-s¡-«n-bXp-t]mepw a-\-Ênñm-a-\-tÊmsS

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]n-sâ I-Sp-¯ hn-aÀ-i-I-\m-bn-cpóp A-´-cn¨ tPm¬ a-Iv-sI-bn³. G-Im-[n]-Xy kz-`m-h-ap-Å {Sw-]n-sâ {]-hÀ-¯n-IÄ A-ta-cn-¡³ kw-kv-Im-c-¯n-\v tNÀ-ó-X-sñ-óv Acn-tkm-W-bnð-\n-óp-Å Cu sk-\äÀ hm-Zn-¨n-cpóp. a-c-W-¯n-\v sXm-«p-ap-¼, a-Iv-sI-bn³ ]-d-ª hm-¡p-I-fpw {Sw-]n-s\ D-t±-in-¨m-bn-cp-óp. a-Xn-ep-IÄ-sI-«n A-X-n-\v ]n-ónð a-d-ªn-cn-¡p-t¼mÄ A-ta-cn-¡ X-f-cp-I-bm-sW-ó A-t±-l-¯n-sâ hm-¡p-I-fm-Wv C-t¸mÄ tem-I-sa§pw NÀ-¨ sN-¿p-óXv.

ZoÀ-L-Im-e-am-bn a-Iv-sI-bn-sâ k-´-X k-l-Nm-cn-bm-bn-cp-ó dn-¡v tU-hn-km-Wv A-t±-l-¯n-sâ A-hkm-\ hm-¡p-IÄ sh-fn-s¸-Sp-¯n-bXv. A-ta-cn-¡-tbm-Sp-Å kv-t\-l-hpw {]-Xn-_-²-X-bpw \n-d-ªp-\nð-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp B hm-¡p-I-sf-óv A-t±-lw ]-dªp. tZ-i-kv-t\-l-¯n-sâ t]-cnð tem-I-s¯-¼m-Sp-ap-Å P-\-X-I-tfm-Sv hn-tcm-[-hpw A-{I-ahpw Im-«p-t¼mÄ A-ta-cn-¡-X-só-bm-Wv X-f-cp-ó-sX-óv a-Iv-sI-bn³ ]-dªp. aq-ey-§-fnð hn-iz-kn-¡m-sX, Ah-sb kw-i-b-¯n-sâ \n-g-enð¡-ïv a-Xn-ep-IÄ sI-«n a-d-ªn-cn-¡p-t¼mgpw A-ta-cn-¡ X-f-cp-I-bm-WvþC-Xm-bn-cp-óp A-t±-l-¯n-sâ A-hkm-\ hm-¡pIÄ. A-ta-cn-¡-bv¡pw sa-Iv-kn-t¡m-bv-¡p-an-S-bnð a-Xnð ]-Wn-bp-sa-ó hm-Kv-Zm-\-t¯m-sS-bm-Wv {Sw-]v A-[n-Im-c-¯n-te-dn-bXv. C-Xn-s\-bm-Wv a-Iv-sI-bn³ D-t±-in-¨-sX-óv hyàw.

s{_-bn³ Im³-k-dn-\v ZoÀ-L-Im-e-am-bn Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-ó a-Iv-sI-bn³ i-\n-bm-gv-N-bm-Wv A-´-cn-¨Xv. Xm³ Po-hn-¨Xpw a-cn-¡p-óXpw A-`n-am-\-ap-Å A-ta-cn-¡-¡m-c-\m-bm-sW-óv a-Iv-sI-bn³ ]-d-ª-X-m-bn dn-¡v tU-hn-kv sh-fn-s¸-Sp-¯n. aq-ey-§-fnð hn-iz-kn-¡pó tem-I-t¯-ähpw a-l-¯-cam-b dn-¸-»n-¡n-em-Wv \mw Po-hn-¨Xv. a-äp-Å-h-sc-t¸m-se F-\n¡pw hn-j-a-L-«-§-fp-ïm-bn-«pïv. F-ómð, A-Xn-sâ t]-cnð H-cp-Znh-kw t]mepw \-ã-s¸-Sp-v-¯m³ X-¿m-dm-bn-«nñþa-Iv-sI-bn-\p-th-ïn dn-¡v tU-hn-kv X-¿m-dm¡n-b Ip-dn-¸nð ]-d-bpóp.

lo-tdm-sb-óv hm-gv-¯m³ X-¿m-dm-Im-sX {Sw]v
tPm¬ a-Iv-sIbn-t\m-Sp-Å hn-tbm-Pn-¸p-IÄ A-t±-l-¯n-sâ a-c-W-ti-j-hpw D-t]-£n-¡n-sñ-ó ]n-Sn-hm-in-bn-em-Wv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]v. a-Iv-sI-bn-\v A-´ym-RvP-en AÀ-¸n¨p-sIm-ïv ssh-äv lu-kv ]p-d-¯n-d¡n-b Szo-änð, A-t±l-s¯ lotdm F-óv hn-ti-jn-¸n-¡p-ó-Xn-s\ {Sw-]v F-XnÀ-¯-Xm-bm-Wv dn-t¸mÀ«v. hn-b-äv\mw bp-²-¯n-e-S-¡w ]-s¦-Sp-¯ ap³ ssk-\n-I Hm-^o-kÀ-Iq-Snbm-b a-Iv-sI-bn-s\ lotdm B-bn hm-gv-¯p-óXn-t\m-Sv X-\n-¡v tbm-Pn-¸n-sñ-óv {Sw-]v hy-à-am-¡n-b-Xm-bm-Wv kq-N-\.

a-Iv-sI-bn³ a-c-Wm-k-ó-\m-sW-óv hy-à-am-b-tXm-sS-bm-Wv ssh-äv lu-kv A\p-tim-N-\-¡p-dn-¸v X-¿m-dm-¡n-bXv. {Sw-]v hm-in-]n-Sn-¨v h-cp-¯n-b amä-§-tfm-sS-bmWv Cu Ip-dn-¸v X-¿m-dm-¡n-bXv. ssh-äv-lu-kv {]-kv sk-{I«-dn km-d l¡-_n km³-tU-gvkpw No^v Hm-^v Ìm-^v tPm¬ F^v. sIñnbpw tNÀ-óv F-Un-äv sNbv-X X-¿m-dm¡n-b Szo-änð a-Iv-sI-bn-sâ \n-cym-W-¯nð A-Km-[-am-bn ZpxJn-¡p-óp-sh-óv ]-cm-aÀ-iw am-{X-ta-bp-Åq.

]Xm-I Xm-gv-¯n-bXpw a-\-Ênñm a-\-tÊmsS
tPm¬ a-Iv-sI-bn-sâ a-c-W-ti-jw A-t±-l-t¯m-Sp-Å B-Z-c-kq-N-I-am-bn ssh-äv lu-kn-se A-ta-cn-¡³ ]Xm-I Xm-gv-¯p-ó L-«-¯nepw X-sâ hn-tbm-Pn-¸v sUm-WmÄ-Uv {Sw-]v tc-J-s¸-Sp-¯n-b-Xmbpw dn-t¸mÀ«v. Rm-b-dmgv-N a-Iv-sI-bn-sâ ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¡p-ó-Xph-sc ssh-äv lu-kv DÄ-s¸-sS s]m-Xp Øm-]-\-§-fnð Øm-]n-¨n-cn-¡p-ó A-ta-cn-¡³ ]Xm-I ]m-Xn Xm-gv-¯n-s¡-«m-\p-Å D-¯-c-hnepw C-Xv {]-I-S-am-bn-cpóp.

tPm¬ a-Iv-sI-bn-\p-am-bp-Å hn-tbm-Pn-¸n-¡p-Ifpw `n-ó-Xbpw \n-e-\nð-¡p-óp-sï-¦nepw A-t±-lw cm-Py-¯n-\v \ðIn-b tk-h-\§-sf Xm³ am-\n-¡p-ó-Xm-bn {Sw-]v A-\p-tim-N-\ k-tµ-i-¯nð ]-dªp. A-t±-l-t¯m-Sp-Å B-Z-c-kq-N-I-am-bn ]Xm-I Xm-gv-¯n-s¡-«m\pw \nÀ-tZ-in-¡p-ó-Xm-bn a-Iv-sI-bn-sâ ac-Ww I-gn-ªv 48 a-Wn-¡q-dn-\p-ti-jw ]p-d-¯n-d¡n-b Ip-dn-¸nð ]-d-bpóp. i-\n-bmgv-N \-S-¡p-ó i-h-kw-kvIm-c ip-{iq-j-I-fnð {Sw-]v ]-s¦-Sp-¡n-ñ. Xm³ a-cn-¨mð-t¸mepw X-só Im-Wm³ {Sw-]v F-¯-cp-sX-óv a-Iv-sI-bn³ hn-e-¡n-b-Xn-sâ t]-cn-em-WnXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category