1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

kv{Xo-IÄ tað-h-kv{Xw [-cn-¡-W-sa-óv iTn-¡pó-Xv Bcv? am-dn-Sw ]qÀ-W-ambpw \-á-am-¡n \-S-¡m-\p-Å A-h-Im-iw tX-Sn Xp-Wn-b-gn-¨v k-a-c-hp-am-bn sX-cp-hn-en-d-§nb-Xv A-t\-Im-bn-cw bp-h-XnIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Xm-gv-ó Pm-Xn-bnð-s¸-« kv-{Xo-IÄ-¡v am-dv a-d-bv-¡m-\p-Å A-h-Im-iw ]-ïv tI-c-f-¯n-ep-ïm-bn-cp-ónñ. A-Xn-s\-Xn-sc kv-{Xo-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯nð am-dp-a-d-bv-¡ð ka-cw \-S¯n-b \m-Sm-WnXv. F-ómð, ]m-Ým-Xy cm-Py-§-fn-se ]pXn-b X-e-ap-d- am-dp-Im-«m-\p-Å A-h-Im-i-¯n-\p-th-ïn-bm-Wv sX-cp-hn-en-d-§p-óXv. ]p-cp-j-s\-t¸m-se am-dn-Sw {]-ZÀ-in-¸n-¨v \-S-¡m-\p-Å A-h-Im-k-¯n-\p-th-ïn AÀ-[-\-á-cm-bn {]-IS-\w \-S-¯m³ sX-cp-hn-e-d-§nb-Xv B-bn-c-¡-W-¡n-\v bp-h-Xn-I-fmWv.

tKm tSm-]v-se-kv tU-bp-sS `m-K-am-bn ]m-Ým-Xy temI-¯v ]-e-bn-S-§-fnepw \-S-ó {]-I-S-\-§-fm-bn-cp-óp Cu am-dn-S-{]-ZÀ-i\w. A-ta-cn-¡-bn-se \yp-tbmÀ-¡nepw tem-sk-bv-ôð-knepw ^o-\o-Iv-knepw sU³-h-dnepw an-s\-t]m-eo-knep-sam-s¡ {]-I-S-\-§-fp-ïm-bn. PÀ-a-\n-bn-se s{^-bv-_À-Knepw Nn-en-bn-se hmð-]-cmbv-tkm-bnepw \-S-ó {]-I-S-\-§-fp-sS Np-h-Sp-]n-Sn-¨v Z£nW sIm-dn-b-bn-se tkm-fn-te¡pw tKm tSm-]v-se-kv ]-tc-sU¯n.

{]-I-S-\-¯nð ]-s¦-Sp-¯ kv-{Xo-I-fnð ]-ecpw am-dn-Sw ]qÀ-W-ambpw {]-ZÀ-in-¸n-¨n-cpóp. Nn-eÀ \nb-aw A-\p-im-kn-¡p-ó co-Xn-bnð A-Xym-hiyw a-d¨p-sIm-ïpw. tS¸p-sImïpw s]-bnâp-sIm-ïp-am-bn-cp-óp Cu a-d-bv¡ð. C-Xv t_mw-_p-I-fñ. ap-e-I-fm-sWópw bp-²-am-Wv a-d-bv-t¡ï-Xv am-dn-S-añ Fópw F-gpXn-b ¹-¡mÀ-Up-IÄ ]n-Sn¨p-sIm-ïm-bn-cp-óp {]-I-S-\-¡m-sc-¯n-bXv. Imen-t^mÀ-Wn-b-bn-se sh-\o-kn-em-Wv Iq-Sp-Xð t]À ]-s¦-Sp-¯ {]-IS-\w \-S-óXv. ]p-cp-j-òmcpw C-hÀ-¡v sF-Iy-ZmÀVyw {]-I-Sn-¸n-¡m-s\-¯n-bn-cpóp.

C-s¡mñw tKm tSm-]v-se-kv tU kv{Xo ka-Xz Zn-\am-b Hm-K-kv-äv 26þ\p-X-só-bm-Wv B-tLm-jn-¨-Xv. 1920 Hm-K-kv-äv 26þ\m-Wv A-ta-cn-¡-bnð kv-{Xo-IÄ-¡v thm-«-h-Im-iw e-`n-¨Xv. A-Xn-sâ kv-a-c-W-bn-emWv Cu Znh-kw kv{Xo k-a-Xz-Zn-\-am-bn B-N-cn-¡p-óXv. kv{Xo ka-Xz Zn-\-t¯m-Sv tNÀ-ó Rm-b-dm-gv-N-bm-Wv Fñm-hÀ-jhpw tKm tSm-]v-se-kv tU B-N-cn-¡p-óXv. ]p-cp-j-òmÀ- am-dn-Sw {]-ZÀ-in-¸n-¡pó-Xv Ip-ä-I-c-añm-Xm-Ip-t¼mÄ, kv-{Xo-IÄ-¡p-am{Xw A¯-c-sam-cp \n-b-a-]-cam-b hn-e-s¡-´n-\v Fó tNm-Zy-am-Wv tKm tSm-]v-se-kv tU ap-tóm-«p-sh-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category