1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

s^bv-kv-_p-¡v sX-dn-hn-fn-IÄ B-[p\nI tem-I-¯n-sâ im-]-am-sW-óv I-cp-Xn-bmð sX-än; 2000 hÀ-jw ap-¼v ]p-cm-X\ tdm-an-ð \-S-ón-cp-ó A-[n-t£-]-§Ä sh¨p-t\m-¡p-t¼mÄ C-t¸m-g-t¯-Xv H-óp-a-sñ-óv I-sï¯ð

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-aÀ-i-\-§-sfbpw F-Xn-c-`n-{]m-b-§-sfbpw 's]m¦m-e'bn-«v kzo-I-cn-¡p-ó-h-cm-Wv a-e-bm-fnIÄ. {]-f-b Zp-c-´-¯n-\p-ti-j-ap-Å hn-h-Z-§-fnepw sX-dn-b-`n-tj-Iw Xp-S-cp-I-bmWv. ]-c-ky-am-bn A-k-`y-hm-¡p-I-Ä ]-d-bp-ó-tXm I-bÀ-¯p kw-km-cn-¡p-ótXm kw-kv-Im-c-a-sñ-óv I-cp-Xn-bn-cp-ó Im-e-¯p-\n-óm-Wv km-aq-ln-I-am-[y-a-§-fp-sS temI-¯v ]-c-kyam-b sX-dn-hn-fn-IÄ \-S-¡p-óXv. B-sc-bpw sX-dn-hn-fn-¡m³ bm-sXm-cp a-Snbpw hn-Zym-k-¼-ó-cm-b-hÀ¡p-t]mepw C-sñ-ó-Xm-Wv k-Xyw.

F-ómð, s^-bv-kv-_p-¡n-sebpw aäpw sX-dn-hn-fn-sb kw-kvIm-c iq-\y-X-bm-bn hn-e-bn-cp-¯p-ó-Xn-\v ap-¼v H-cp-Imcyw Iq-Sn A-dn-bp-I. ]-ï-v tdm-anð \-S-ó-Xp-am-bn X-«n¨p-t\m-¡n-bmð Cu sX-dn-hn-fn H-óp-a-sñ-ó-Xm-Wv bm-YmÀ-Yyw. c-ïm-bn-cw hÀ-jw ap-¼v tdm-anð ]-c-kyam-b A-[n-t£-]-§Ä ]-Xn-hm-bn-cp-ó-Xm-bn N-cn-{X-Im-c\mb tUm. amÀ-«n³ sP-\n ]-d-bpóp. ]ï-s¯ No-¯-hn-fn-I-fp-am-bn Xm-c-X-ay-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ tkm-jyð ao-Un-b-bn-se A-[n-t£-]-§Ä H-óp-a-sñ-óm-Wv s{U-kv-U³ bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se s{]m-^-Êdm-b A-t±-l-¯n-sâ ]£w.

tdm-an-se cm-{ão-b-t\-Xm-hm-bn-c-p-ó amÀ¡-kv Sq-fnb-kv kntktdm X-sâ F-Xn-cm-fnbm-b t¢m-Un-b-kn-s\ ]-c-ky-am-bn A-[n-t£-]n¨-Xv kz-´w k-tlm-Z-cn¡pw k-tlm-Z-c-òmÀ¡p-sam-¸w In-S-¡-]-¦n-Sp-ó-h³ F-óp-hn-fn-¨v A-[n-£v-]n-¨m-bn-cp-óp-sh-óv A-t±-lw ]-d-bpóp. C-¯-cw A-[n-t£-]-§Ä A-¡me-¯v ssZ-\wZn-\ Po-hn-X-¯n-sâ `m-K-am-bn-cp-óp-sh-ópw tUm. amÀ-«n³ ]-d-bpóp. F-Xn-cm-fn-IÄ-¡p-ta-se ssew-Kn-I-¨p-h-bp-Å A-[n-t£-]-§Ä \-S-¯n-bn-cpó tdm-am-¡m-cp-am-bn X-«n¨p-t\m-¡p-t¼mÄ C-t¸mg-s¯ t{Sm-f-òmÀ km-[p-¡-fm-sWópw A-t±-lw Nq-ïn-¡m-«póp.

C¯-cw t{Sm-fp-IÄ¡pw A-[n-t£-]-§Ä¡pw Nn-e \ñ h-i-§-fp-sï-ópw A-t±-lw ]-d-bpóp. Nn-eX-cw hn-aÀ-i-\-§Ä k-aql-s¯ cm-{ão-b-]-c-am-bn tbm-Pn-¸n-¨v \nÀ-¯m³ D-]-I-cn-¡pw. C¯-cw A-[n-t£-]-§-fnð X-f-cm-sX D-d-¨ a-\-tÊm-sS ap-tó-dm³ cm-{ão-b-¡mÀ¡pw C-Xv k-lm-b-I-am-Ipw. k-aq-l-¯n-se D-óX-sc hn-aÀ-in-¡m³ km-[m-c-W-¡mÀ-¡v A-h-cp-sS `m-j-bnð¯-só km-[n-¡p-óp-sh-ó-Xm-Wv a-säm-cp Im-cyw. tdm-anð AXp-sIm-ïm-Wv A-[n-t£-]-§Ä A-\p-h-Zn-¡-s¸-«n-cp-óXv.

cm-{ão-b kw-hm-Z§Ä-t]mepw ]-e-t¸mgpw sX-dn-hn-fn-I-fnepw hy-àn-]-cam-b A-[n-t£-]-§-fn-te-¡pw t]m-bn-cp-ó-Xn-sâ sX-fn-hp-IÄ tdm-an-sâ N-cn-{X-¯n-ep-sï-óv tUm. amÀ-«n³ ]-d-bpóp. _n.kn. 509 ap-Xð 27 h-sc-bp-Å Im-e-L-«-¯n-em-Wv tdm-anð sX-dn-hn-fn Iq-Sp-Xð hym-]-I-am-bn-cp-óXv. cm-{ão-b XÀ-¡-§-fnð Có-tX ]-d-bm-hq F-ó a-«n-ep-Å hn-e-¡p-IÄ tdm-an-ep-ïm-bn-cp-ónñ. ssew-Kn-Im-h-b-h-§-fp-sS h-en-¸w ]-d-ªp-Å A-[n-t£-]hpw A-¡me-¯v ]-Xn-hm-bn-cp-óp-shópw tUm.v amÀ-«n³ ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category