1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

Sqdn-kv-äp-IÄ t\m-¡n-\nð-s¡ Xoc-¯v C-Sn-¨p-\nÀ¯nb t_m-«nð-\nópw A-¼-tXm-fw B-{^n-¡-¡mÀ Cd-§n a-e- N-hn«n-tbmSn; kv-s]-bn-\n-se Fñm I-Sð-¯o-c-§-fnepw Zn-h-khpw Hm-Sn-¡-b-dpó-Xv A-t\-Iw A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-t\m-Z-k-ôm-cn-IÄ \n-d-ª _o-¨n-te-¡v A-Xn-th-K¯n-tem-Sn-s¨¯nb t_m-«nð-\n-óv Xo-c-t¯-bv-¡v Nm-Sn-bnd-§n Xn-c-¡n-\n-sS a-dª-Xv A-¼-tXm-fw t]À. Ft´m B-{I-a-W-am-sW-óv I-cp-Xn sR-«n-hn-d-¨p-\n-ó-hÀ-¡n-S-bn-eq-sS-bm-Wv C-hÀ Hm-Sn a-d-ªXv. kv-s]-bn-\n-se tIm-kv-ä Un em eq-kn-se _-tcmk _o-¨n-em-Wv kw-`hw. sam-tdm-t¡m-bnð-\n-só¯n-b A-¼-tXm-fw h-cp-ó A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-cm-Wv DÄ-\m-Sp-I-fn-te¡v Hm-Sn-a-d-ªXv. ]-¯-p-Ip-«n-Ifpw C-¡q-«-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó-Xm-bn Zr-Iv-km-£n-IÄ ]-dªp.

kv-s]-bn-\n-se I-Sð-¯o-c-§-fnð C-t¸mÄ C¯-cw A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-§Ä ]-Xn-hp-Im-gv-N-bmWv. Zn-h-khpw H-t«-sd B-fp-IÄ C-¯-c-¯nð kv-s]-bn-\nð A`-bw tX-Sp-ópïv. H-t«-sd ]-ô-\£-{X tlm-«-ep-Ifpw dn-tkmÀ-«p-Ifp-sam-s¡-bp-Å Xn-c-t¡dn-b _-tcm-k t]m-ep-Å Xo-c-{]-tZ-iX-s¯ hn-t\m-Z k-ôm-c-tI-{µ-§-fn-se Xnc-¡v a-d-bm-¡n-bm-Wv C-hÀ Ip-Sn-tb-äw \-S-¯p-óXv. ]-Ww-hm-§n a-\p-jy-¡S-¯v \-S-¯p-ó kw-L-§-fm-Wv Að]w-t]mepw kp-c-£n-X-añm-¯ Xp-dó t_m-«p-I-fnð Ip-«n-I-f-S-¡-ap-Åh-sc I-Sð-amÀ-Kw kv-s]-bn-\-n-se-¯n-¡p-óXv.

t_m-«nð Ip-¯n-\n-d-¨- \n-e-bn-em-Wv C-h-sc-¯n-b-sX-óv Zr-Iv-km-£n-IÄ ]-d-bpóp. Xo-c-¯v t_m-«v \nÀ-¯p-ó-Xn-\v ap-¼pX-só ]-e-cpw I-S-en-te-¡v NmSn Hm-«w Xp-S-§n-bn-cp-óp. t_m-«v Xoc-¯v \nÀ-¯p-t¼m-tg¡pw C-hÀ t_m-«nð-\n-óv Nm-Sn-bn-d-§p-Ibpw k-ao]-s¯ a-e-bn-te-¡v Hm-Sn-¡-b-dp-Ibpw sN-bv-X-Xmbpw A-hÀ ]-dªp. Hm-S-n-a-d-ª-h-cnð 25 t]-sc ]n-óo-Sv I-sï-¯n-b-Xm-bn t]m-eo-kv ]-dªp. C-h-cnð 19 t]À -{]m-b-]qÀ-¯n-bm-Im-¯-h-cmWv.

sam-tdm-t¡m-bnð-\n-óp-Å-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-h-cn-te-sd-bp-saópw t]m-eo-kv A-dn-bn-¨p. C-Xnð B-dp-t]-sc A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc Xm-a-kn-¸n-¡p-ó I-cp-Xð tI-{µ-§-fn-te-¡v amän. Ch-sc sam-tdm-t¡m-bn-te-¡v X-só Xn-cn-¨-b-¡p-saópw A-[n-Ir-XÀ ]-dªp. A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc Xn-cn-¨-b-¡p-ó Im-cy-¯nð kv-s]-bn\pw sam-tdm-t¡mbpw X-½nð I-cm-dn-se-¯n-bn-cpóp. ]n-Sn-bnem-b Ip-«n-I-f-S-¡-ap-Å 19 t]-sc bq-¯v skâ-dp-I-fn-te¡pw am-äpw.

]n-Sn-bnem-b B-scbpw Ip-ä-hm-fn-I-fm-bn Im-Wn-sñ-óv t]m-eo-kv ]-dªp. Ip-Sn-tb-äw Ip-ä-I-c-a-sñ-óXp-sIm-ïm-WnXv. \nb-aw A-\p-k-cn-¡p-ó co-Xn-bnð Fñm-h-sc-bpw ]mÀ-¸n-¡p-Ibpw aS-¡n A-b-¡p-Ibpw sN-¿pw. ]n-Sn-bnem-b Ip-«nI-sf kv-s]-bn-\nð Xp-S-cm³ A-\p-h-Zn-t¨-¡p-sa-óm-Wv kqN-\. C-h-sc aS-¡n A-b-¨mð kp-c-£-bpÄ-s¸-sS-bp-Å Im-cy-§Ä kw-i-b-¯n-em-bXp-sIm-ïm-W-sXópw A-[n-Ir-XÀ ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category