1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

Cu hÀ-jw C-d-¡pó-Xv N-cn-{X-¯n-se G-ähpw h-ep-¸-apÅ sF t^m-Wp-IÄ; 6.5 C-ôv kv-{Io-\nð D-{K³ Iym-a-dbpw kv-]o-Upw; {]Jym-]n¡pw ap¼v sF-t^m¬ am-\nb-¡v XpS¡w

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hm-tcm ]pXnb tamUð sF-t^mWpw ]p-d-¯p-h-cp-ó-Xn-\v ap-¼pX-só A-tX-¡p-dn-¨p-Å A-`yq-l-§fpw tI-«p-tIÄ-hn-Ifpw sF-t^m¬ B-cm-[-IÀ-¡v B-th-i-am-bn cw-K-¯p-h-cm-dpïv. C-¡p-dnbpw A-Xn-\v am-ä-anñ. A-Sp-¯-am-ktam H-tÎm-_dntem B-¸nÄ ]p-d-¯p-hnSm-s\m-cp-§p-ó aqóv sF t^m¬ tam-U-ep-I-fm-Wv C-t¸mÄ kw-km-c-hn-jbw. c-ï-v {]o-an-bw D-Xv-]-ó-§fpw H-sc-®w a-[y-hÀK-s¯ e-£y-an-«p-Å-Xp-am-bn-cn-¡-p-sa-óm-Wv kq-N-\IÄ.

F-kv C-bÀ F-óm-Wv ]pXn-b sF-t^m¬ tam-U-ep-I-fp-sS h-c-hn-s\ B-¸nÄX-só hn-ti-jn-¸n-¡p-óXv. km-[m-c-W co-Xn-bn-ep-Å ]p-dw tam-Sn-bn-se am-äw am-{X-am-bn-cn-¡nñ ]pXnb tam-U-ep-I-fp-tS-Xv. {]-hÀ-¯-\£-a-X Iq-«p-ó X-c-¯n-ep-Å am-ä-§fpw sIm-ïp-h-cp-sa-óm-Wv kqN-\. sk-]v-äw-_À 12þ\v ]pXnb tam-U-ep-IÄ h-cp-sa-óv I-cp-Xp-óp-sï-¦n-epw C-¡m-cy-¯nð B-¸n-fn-sâ `m-K-¯p-\n-óv {]-Xn-I-c-W-ap-ïm-bn-«nñ.

5.8 C-ôv, 6.1 C-ôv, 6.5 C-ôv F-óo kv-{Io³ h-ep-¸-§-fp-Å aq-óv tam-U-ep-I-fm-Wv ]p-d-¯n-d-¡p-I-sb-óm-Wv dn-t¸mÀ«v. sF t^m¬ F-Iv-kn-teXp-t]m-se F-Uv-PvþSpþF-Uv-Pv Un-kv-t¹ kv-{Io-\p-I-fm-bn-cn¡pw C-h-bp-tS-Xpw. B-¸nÄ C-tXh-sc C-d-¡n-bn-«p-Å G-ähpw henb t^m-Wm-bn-cn-¡pw 6.5 tamUð. Un33 F-óm-Wv B-¸n-fn-\p-Ånð C-Xn-s\ hn-ti-jn-¸n-¡p-ó-sXópw »w-_À-Knð h-ó dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp.

an-I-¨ t{]m-Ê-Ên-Mv kv-]oUpw D-bÀ-ó ti-jn-bp-Å Iym-a-d-I-fp-am-bn-cn-¡pw 6.5 C-ôv, 5.8 C-ôv tam-U-ep-I-fnð D-ïm-hp-I. F-ómð, Cu am-ä-§-sf-s´m-s¡-bm-sWó-Xv C-Xph-sc ]p-d-¯p-h-ón-«nñ. 6.1 C-ôv h-en-¸-apÅ tamUð sF t^m-¬ kz-´-am-¡-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-ó a-[y-hÀ-K-¯n-\v th-ïn-bp-Å-Xm-bn-cn-¡pw. sF-t^m¬ F-Ivkn-t\m-Sv km-ay-apÅ tam-U-em-bn-cn¡pw C-sXópw »qw-_À-Kv dn-t¸mÀ-«v sN-¿póp.

hn-h-n-[ \n-d-§-fn-ep-Å 6.1 C-ôv tam-Uð kv-sä-bn³-se-kv kv-äoð I-h-dn-\v ]I-cw A-eq-an-\n-bw I-h-dn-emIpw C-d-§p-I. C-Xnsâ-d kv-{Io³ hn-e-Ip-d-ª Fð-kn-Un Un-kv-t¹-bm-bn-cn-¡p-saópw ]-d-b-s¸-Spóp. sF-t^m¬ F-Iv-kn-ep-ïm-bn-cp-ó X-cw sP-kv-äÀ t_-kv-Uv I¬-t{SmÄ kw-hn-[m-\w aq-óv tam-U-ep-I-fn-ep-ap-ïm-Ipw. s^-bvkv sF-Un-bpw aqv-óv tam-U-ep-I-fnepw D-Ä-s¸-Sp-¯pw. c-ïv kn-½p-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-ó Uyp-hð knw sSIv-t\mf-Pn B-¸nÄ ]pXnb tam-U-ep-I-fnð sIm-ïp-h-tó-¡p-saópw dn-t¸mÀ-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category