1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Imap-In-sb I-eym-Ww I-gn-¡m-\m-bn ln-µp-a-X-¯n-te-¡v amdn-b apÉow bp-hm-hn-\v C-t¸mÄ I-Sn-¨-Xp-anñ ]n-Sn-¨-Xp-anñ; h-[p-hn-s\ am-Xm-]n-Xm-¡Ä X-S-ªp-sh-¨n-cn-¡p-óp F-óv ]-cm-Xn-s¸-«v tI-kv ^-bð sN-bv-X-t¸mÄ tIm-S-Xn-bn-se¯n-b bph-Xn ]-dª-Xv C-\n F-\n-¡v `À-¯m-hv th-sïóv! B-cp-sS Iq-sS Xm-a-kn-¡-W-sa-óv Xo-cp-am-\n-¡m³ `m-cy-bv-¡v A-h-Im-i-ap-sï-óv hn-[n-¨v tImSXn

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-ã-s¸-« s]-¬-Ip-«n-sb hn-hm-lw sN-¿m³ a-Xwh-sc am-dn-b apÉow bp-hm-hn-s\ H-Sp-hnð h[p tIm-S-Xn-bnð X-Ån-¸-dªp. X-\n-¡v am-Xm-]n-Xm-¡Ä-s¡m-¸w t]m-bmð a-Xn-sb-ó bp-h-Xn-bp-sS B-hiyw Aw-Ko-I-cn-¨ kp-{]ow tImS-Xn s]¬-Ip-«n-¡v A-{]-Im-cw Xo-cp-am-\n-¡m-\p-Å A-h-Im-i-ap-sïópw Nq-ïn-¡m«n.

ln-µp-a-X-¯n-ð-s¸-« s]¬-Ip-«n-bp-am-bn {]-W-b--¯n-em-bn-cpó 32þIm-c-\m-b dm-bv-]pÀ kz-tZ-in apÉow bp-hm-hm-Wv a-Xw am-dn-bXv. B-cy³ B-cy-sb-óv t]-cv kzo-I-cn-¨v s]¬-Ip-«n-sb hn-hm-lw I-gn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. F-ómð, ]n-óo-Sv s]¬-Ip-«n ho-«p-X-S-¦-en-em-sW-óv A-dn-ªp. s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡fpw H-cp-kw-L-am-fp-Ifpw X-sóbpw s]¬-Ip-«n-sbbpw thÀ-]n-cn-¡m³ {i-an-¡p-I-bm-sW-óv Im-Wn-¨v bp-hm-hv kp-{]ow tIm-S-Xn-bnð F-¯p-I-bm-bn-cpóp.

Hm-K-kv-äv 17þ\m-Wv B-cy³ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¨-Xv. No-^v P-Ìn-kv Zo]-Iv an-{i-bp-sS A-[y-£-X-bn-ep-Å Un-hn-j³ s_-ôv s]¬-Ip-«nsb Hm-K-kv-äv 27þ\v tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm-¡m³ dm-bv-]pÀ t]m-eo-kv kq-{]ïn-t\m-Sv B-h-iy-s¸-«p. bp-hm-hv ap-¼v c-ïph-«w hn-hm-lw I-gn-¨-bm-fm-sW-ópw B _-Ô-§Ä thÀ-s]-Sp¯n-b Imcyw s]¬-Ip«n-tbm-Sv a-d-¨p-sh-¨n-cp-ó-Xm-bpw C-t¸m-g-t¯m-Xv hym-P-hn-hm-l-am-sWópw kw-Øm-\ A-Uz-t¡-äv P-\-dð Pp-Kmð In-tjmÀ KnðU tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-¨n-cp-só-¦nepw tImS-Xn A-Xv ]-cn-K-Wn-¨nñ.

tIm-S-Xn-bnð lm-Pcm-b s]¬-Ip-«n Xm³ B-cy-s\ hn-hm-lw I-gn-¨n-cp-ó-Xm-bn k-½-Xn¨p. F-ómð, X-\n-¡n-t¸mÄ am-Xm-]n-Xm-¡Ä-s¡m-¸w t]m-Im-\m-Wv Xm-Xv-]-cy-saópw A-dn-bn¨p. am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS \nÀ-_-Ô-¯m-eñ, X-sâ C-ã-{]-Im-c-am-Wv C¯-c-sam-cp Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯-sXópw A-hÀ A-dn-bn¨p. s]¬-Ip-«n I-Sp-¯ k-½À-Z-¯n-em-sWópw AXp-sIm-ïm-Wv C-{]-Im-cw ]-d-bp-ó-sXópw bp-hm-hn-sâ A-`n-`m-j-I³ hm-Zn¨p.

F-ómð, {]m-b-]qÀ-¯nbm-b s]¬-Ip-«n-bp-sS \n-e-]m-Sv Aw-Ko-I-cn-t¨ a-Xn-bm-hq F-óv tImS-Xn Nq-ïn-¡m-«n. `À-¯mhn-s\m-¸w s]¬-Ip-«n t]m-Im³ X-¿m-d-sñ-¦nð Ah-sc \nÀ-_-Ôn-¡m-\m-hnñ. C-sXm-cp Zm-¼-Xy-XÀ-¡-am-sWópw A-Xn-\v Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-I-fn-eq-sS ]-cn-lm-cw I-sï-¯m-hp-ó-Xm-sWópw tImS-Xn hn-[n-\ym-b-¯nð hy-à-am¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category