1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

C´y-bn-se B-Zy-s¯ kz-Im-cy FbÀ-sse³ sP-äv h-¼³ {]-Xn-k-Ôn-bn-te¡v; B-Zy IzmÀ-«-dnð am{Xw sP-äv F-bÀ-th-kn-\v D-ïm-b-Xv 1323 tIm-Sn-bp-sS \ãw; I-gn-ª ]m-Z-¯nð 53.5 tIm-Sn cq-] em-`-ap-ïm-¡n-b FbÀ-sse³ I¼-\n \n-e-\nð-¸n-\pÅ t]m-cm-«-¯nð

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-bn-se B-Zy-s¯ kz-Im-cy F-b-À-sse³ I-¼-\nbm-b sP-äv F-bÀ-th-kn-\v \S-¸v km-¼¯n-I hÀ-j-¯n-se B-Zy-]m-Z-¯nð h³ \ãw. \n-e-\nð¸p-t]mepw A-]-I-S-¯n-em-¡p-ó X-c-¯nð 1323 tIm-Sn-bp-sS \-ã-am-Wv I-¼-\n-¡p-ïm-bn-cn-¡p-óXv. I-g-n-ª km-¼¯n-I hÀ-jw C-tX Im-e-b-f-hnð 53.5 tIm-Sn cq-]-tbm-fw em-`-ap-ïm¡n-b Øm-\-¯m-WnXv.

C-Ô-\-hn-e-bn-epïm-b hÀ[-\, cq-]-bp-sS aq-ey-¡p-dhv, hn-am-\-\n-c-¡n-epïm-b Ipd-hv F-ón-h-sb-ñmw tNÀ-óm-Wv sP-än-sâ \-s«-sñm-Sn-¨Xv. sPäv-sse-^pÄ-s¸-sS ]-cn-K-Wn-¡p-t¼mÄ C-s¡mñw B-Zy-]m-Z-¯n-se \-ãw 1326 tIm-Sn cq-]-bmWv. I-gn-ª-km-¼¯nIhÀ-jw C-cp-Øm-]-\-§fpw tNÀ-óv C-tX Im-e-b-f-hnð 58 tIm-Sn cq-] em-`-ap-ïm-¡n-bn-cp-óp.

C-Ô-\ hn-e-bn-se Ip-Xn-¨p-I-b-ä-amWv Cu {]-Xn-k-Ôn-¡v Im-c-W-sa-óv sU-äv F-bÀ-sse³-kv ]p-d-¯n-d¡n-b ]-{X-¡p-dn-¸nð ]-d-bpóp. s{_³-dv ^yp-h-en-\v 36 i-X-am-\-am-Wv hn-e-hÀ-[n-¨Xv. C-tXm-sSm-¸w cq-]-bp-sS hn-e-bn-epïm-b Ip-dhpw Xn-cn-¨-Sn-bmbn. _P-äv F-bÀ-th-kv F-ó \n-e-bnð Ip-d-ª hn-am-\-\nc-¡v Iq-Sn-bm-b-t¸mÄ {]-Xnk-Ôn cq-£-am-sbópw C-Xnð ]-d-bpóp.

I-gn-ª km-¼¯n-I hÀ-jw B-Zy-]m-Z-¯nð 1524 tIm-Sn cq-]-bm-bn-cp-óp sP-äv F-bÀ-th-kn-sâ C-Ô-\-s¨-ehv. F-ómð, C-¯-h-W 53 i-X-am-\-t¯m-fw h-À-[-\-hm-Wv C-¡m-cy-¯n-ep-ïm-bXv. sN-e-hv 2332 tIm-Sn cq-]-bm-bn hÀ-[n¨p. F-ómð, h-cp-am-\w C-¡m-e-b-f-hnð hÀ-[n-¨p-sh-ó-Xm-Wv hn-tcm-[m-`mkw. B-Zy-]m-Z-¯nð sP-äv {Kq-¸n-sâ B-sI h-cp-am-\w 6257 tIm-Sn cq-]-bmWv. I-gn-ª km-¼¯n-I hÀ-jw C-tX Im-e-b-f-hnð t\-Sn-b 5951 tIm-Sn-sb-¡mÄ 5.2 i-X-am-\w hÀ-[-\-hp-ïmbn. F-ómð, C-Ô-\-s¨e-hv h-cp-am-\w hÀ-[n-¨n«pw I-¼-\n-sb \-ã-¯n-te-¡v \-bn-¡p-Ibpw sN-bvXp.

{]-Xnk-Ôn a-dn-I-S-¡p-ó-Xn-\v A-Sn-b-´-c-am-bn sN-e-hp-Np-cp-¡ð \-S-]-Sn-I-fn-te-¡v I-S-¡p-I-bm-Wv I-¼\n. Hm-l-cn-IÄ hn-ä-gn-¡p-ó-XpÄ-s¸-sS-bp-Å \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-sa-óm-Wv kq-N-\IÄ. aqe-[-\ k-am-l-c-W-¯n-\m-bn H-óp c-ïv \nÀ-tZ-i-§Ä U-b-d-Î-À t_mÀ-Un-\v ap-¼m-sI-bp-sï-óv sP-äv sN-bÀ-am³ \-tc-jv tKm-bð ]-dªp. D-Nn-X-amb-Xv kzo-I-cn-¡m-\m-Wv Xo-cp-am-\-saópw A-t±-lw hy-à-am¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category