1 GBP = 86.90 INR                       

BREAKING NEWS

Zp_m-bnð tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v A\p-tbm-Pyam-b hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Zp_mbnð tPmen sN¿pó HmÀ¯tUm-Ivkv ]mc¼cy¯nð Pohn¡pó {InkvXy³ bp-hm-hn\v A\ptbmPyamb hnhml BtemN\IÄ £Wn¡p-óp.

IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI :+971 528395577

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category