1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Pnkn-F-kv-C, F se-hð ]-co-£-I-fnð D-ó-XhnP-bw t\-Sn-tbm? F-¦nð sI-kn-U-»yp-F hn-Zym-`ym-k A-hmÀ-Un-te¡v sk-]v-äw-_À 30\v ap¼v A-t]-£n-¡mw

Britishmalayali
kz´wteJI³

sI-kn-U-»yp-F hn-Zym-`ym-k A-hmÀ-Un-te-¡v C-¡-gnª Pnkn-F-kv-C, F se-hð ]-co-£-I-fnð D-ó-X hnP-bw t\Sn-b hn-ZymÀ-°n-I-fnð \nópw A-t]-£ £-Wn-¡póp. bp-sI-bnð F-hn-sS-bp-Å hn-ZymÀ-°n-IÄ¡pw sk-]v-äw-_À 30\v ap¼v A-t]-£n-¡m-hp-ó-Xm-Wv. H-tÎm-_À 18\v \-S-¡p-ó A-hmÀ-Uv Zm-\ N-S-§n-sâ Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä ]n-óo-Sv A-dn-bn-¡pw.

Nph-sS \ð-In-bn-cn-¡p-ó B-dp hn-`m-K-§-fn-em-bm-Wv A-hmÀ-Uv \-ð-IpI.
1. Best GCSE AWARD (All UK)
2. Best A LEVEL AWARD (All UK)
3. Best GCSE AWARD - (Croydon & surrounding Boroughs)
4. Runner-up GCSE AWARD - (Croydon & surrounding Boroughs)
5. Best A LEVEL AWARD - (Croydon & surrounding Boroughs)
6. Runner-up A LEVEL AWARD - (Croydon & surrounding Boroughs)
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
sað-hn³ þ 0798 558 0992, k-Pn þ 0775 470 1142 , jm þ 0771 720 6238, ]-hn-{X³ þ 07901 714 774

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category