1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

apXnÀ-ó bpsI a-e-bm-fn \n-cym-Xbm-bn; A-´yw Có-se D-¨-bv-¡v t{Imbn-tUm¬ bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-ä-enð

Britishmalayali
kz´wteJI³

apXnÀ-ó bpsI a-e-bm-fnbm-b P-K-Z-½ `m-kv-¡c³ \n-cym-Xbm-bn. Có-se D-¨-bv-¡v t{Imbn-tUm¬ bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-ä-enð -h-¨-mbn-cpóp A-´yw kw-`-hn-¨-Xv. 83 h-b-km-bn-cp-óp {]mbw. ]-tc-X\m-b `m-kv-¡-c³ B-Wv `À-¯mhv. k-Pohv, dmWn, jn-_n³ F-ón-h-cm-Wv a¡Ä. \n-cym-W-¯nð sI-kn-U-»yp-F A\p-timN-\w A-dn-bn¨p.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
Sajeev - 07575599527 (Son), Rani -07769654037 (Daughter)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category