1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

\cI-¯n-se ssZh-s¯ B-cm-[n-¨v kz-bw ]p-tcmln-X {]-ap-J-\mbn; X-e-Xn-cn-ª Ip-cnipw BÀ-¯-h c-à-¯nð ]q-Pbpw \-S-¯n ap-t¼m-«v; Xm³ X-só-bm-Wv b-YmÀ-Y ]n-im-sN-óv H-Sp-hnð sh-fn-]mSv; A-ta-cn-¡-bnð ]n-im-Nn-s\ B-cm-[n-¡p-ó k-aq-l-¯n-sâ IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-Ô-hn-izm-k-§-fp-sS A-t§-b-ä-¯m-Wv A-lv-dn-am³ k-`. A-ta-cn-¡-bnse Hm-¡-elm-a B-Øm-\-am-bp-Å A-lv-dn-am³ k` ssZ-h-¯n-\v ]-I-cw ]n-im-Nn-s\ B-cm-[n-¡p-ó-h-cmWv. \-c-I-¯n-se ssZ-h-am-Wv ]n-im-sN-óm-Wv A-h-cp-sS hn-izm-kw. k-`-bp-sS ]-c-tam-ó-X ]p-tcm-ln-X-s\-óv kz-bw hm-gv-¯p-ó bp-hm-hm-Is«, Xm³ ]n-im-Nmb-Xv a-säm-cm-sf kz-bw {]Xn-tcm-[-¯n-\m-bn sIm-ó-Xn-sâ ]m-]-t_m-[w a-d-¨p-sh-bv-¡m³ th-ïn-bm-sWópw A-h-Im-i-s¸-Spóp.

35þIm-c\m-b B-Zw Um-\n-tbð-km-Wv A-lv-dn-am³ k-`-bp-sS ]-c-tam-ó-X ]p-tcm-lnX³. \-c-I-¯n-se ssZ-h-sa-óv AÀ-Yw h-cp-ó t]À-jy³ ]n-im-Nm-Wv A-lv-dn-am³. B-Zw Um-\n-tbð-kn-sâ hm-¡p-IÄ-¡m-bn Im-tXm-À-¯v 15 Aw-K hn-izm-kn k-aq-lhpw H-¸-apïv. B-Z-an-sâ ho-«n-se tÌmÀ ap-dn-bm-Wv hn-izm-kn-I-fp-sS B-cm-[-\m-tI-{µw. C-hn-sS-bm-Wv hn-Nn-{X-§fm-b B-Nm-c-§Ä-¡v th-Zn-bm-Ip-ó-Xpw.

]n-im-Nm-bn kz-bw A-h-tcm-[n-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v H-cp _p-²-a-X-hn-izm-kn-bm-bn-cp-óp B-Zw. 19 h-b-Êp-Å-t¸m-gm-Wv X-sâ Po-hn-Xw am-dn-a-dn-ª-sX-óv B-Zw ]-d-bpóp. H-cp I-S-bnð tPm-en sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp- A-óv BZw. B-bp-[-[m-cnbm-b H-cm-Ä I-S-bn-se¯n-b I-kv-äa-sd B-{I-an-¡pó-Xv I-ïv B-Zw X-S-bp-Ibpw kz-bw {]Xn-tcm-[n-¡m³ {i-an-¡p-ó-Xn-\n-sS I¯n-sIm-ïv Ip-t¯-äv A-bmÄ sImñ-s¸-Sp-Ibpw sN-bv-Xp. Cu kw-`-h-t¯m-sS I-Sp-¯ Ip-ä-t_m-[-¯n-\v A-Sn-s¸-« Xm³ A-Xnð-\n-óv ap-à-\m-Ip-ó-Xn-\v th-ïn ]n-im-Nm-bn am-dp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv B-Zw ]-d-bpóp.

Ip-ä-t_m-[-¯nð-\n-óv c-£-tX-Sn ]-e a-X-§-fnepw hn-izm-k-aÀ-¸n-s¨-¦nepw H-ónepw B-izm-kw I-sï-¯m-\m-bnñ. H-Sp-hnð kz-´w hn-izm-k-a-\p-k-cn-¨v ]n-im-Nn-s\ B-cm-[n-¡p-ó k-`-bv-¡v cq-]w sIm-Sp-¡p-I-bm-bn-cpóp. X-e-Xn-cn-ª Ip-cn-im-Wv B-Zapw a-äp-Å-hcpw B-cm-[n-¡p-óXv. B⬠em-sh-bv F-gpXn-b km-¯m-\n-Iv ss_-_n-fm-Wv ]p-Wy-{KÙw. k-`-bn-se ap-XnÀ-ó Aw-Kw Iq-Snbm-b `m-cy sIð-kn-bp-sS t{]-c-Wbpw B-Z-an-sâ a-\w-am-ä-¯n-\v ]n-ón-ep-ïm-bn-cpóp.

sIð-kn-bp-sS BÀ-¯-hc-àw D-]-tbm-Kn-¨m-Wv B-Z-an-sâ ]-e ]n-im-Np-tk-hbpw \-S-¯p-óXv. Iq-Sm-sX k-`-bp-sS sk-{I-«-dn-bpw {S-j-ddpw sIð-kn-bmWv. F-ómð, C-h-cp-sS 14þIm-cnbm-b a-IÄ Bw-_-dn\v Cu hn-izm-k-t¯m-Sv Xo-sc a-Xn-¸nñ. Aѳ ]n-im-Nn-s\ tk-hn-¡p-ó Imcyw ]p-d-¯p-]-d-bm³ \m-W-t¡-Sm-sW-óv Bw-_À ]-d-bpóp. F-ómð, a-I-fp-sS B-h-iy-¯n-\-\p-k-cn-¨v X-sâ hn-izm-kw am-tä-ï-Xn-sñ-ó \n-e-]m-Sn-em-Wv B-Zw Um-\n-tbðkv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category