1 GBP =91.80 INR                       

BREAKING NEWS

hSn-hm-fp-am-bn sSkvtIm kv-täm-dn-se-¯n-b-bmÄ c-ïp-t]-sc sh-«n ]-cn-t¡ð-¸n¨p; tjm-¸n-Mv _m-Kp-IÄ h-en-s¨-dn-ªv {]m-W-\p-ambn Hm-Sn-c-£-s¸-«v C-S-]m-Sp-ImÀ; {_n-tÌm-fnð-\nópw H-cp ImgvN

Britishmalayali
kz´wteJI³

P-\-¡q-«-¯n-\n-S-bnð I-¯n-bp-am-bn cw-K-¯nd-§n X-e§pw hn-e§pw B-{I-an-¡p-ó `o-I-cm-{I-a-W-§Ä bq-tdm-¸nð hym-]-I-am-hp-I-bm-Wn-t¸mÄ. {_n-kv-täm-fn-se sSkvtIm kv-täm-dnð h-Sn-hm-fp-am-sb¯n-b bp-hm-hv c-ïp-t]-sc sh-«n-]-cn-t¡ð-¸n¨-Xv C¯-cw `o-I-cm-{I-a-WamtWm F-óv ]cn-tim-[n-¡p-I-bm-Wv t]m-eo-kv.

kv-täm-dnð [m-cm-fw C-S-]m-Sp-ImÀ t\m-¡n-\nð-s¡-bm-Wv bp-hm-hv B-{Ia-Ww \-S-¯n-bXv. t]-Sn-¨-c-ï B-fp-IÄ tjm-¸n-Mv _m-Kp-IÄ h-en-s¨-dn-ªv tÌm-dnð-\n-óv ]p-d-t¯-t¡mSn. C-Xn-\n-sS-bm-Wv c-ïp-t]-sc C-bmÄ B-{I-an-¨Xv. CXn-sem-cmÄ-¡v c-ïpX-h-W Ip-t¯-ä-Xm-bn kw-`-h-¯n-\v Zr-Iv-km-£nbmb tPm-bv ]mw^n-tem¬ t]m-eokn-t\m-Sv ]-dªp.

B-fp-IÄ _-l-fw-sh-¡p-Ibpw ]c-¡w ]m-bp-Ibpw sN-bv-X-t¸mÄ B-Zya-Xv H-cp ^v-fm-jv tam-_m-sW-óm-Wv I-cp-Xn-b-sX-óv kw-`-h-¯n-\v Zr-Iv-km-£nbm-b A-e-Iv-km³-{U Un-tam-¡v ]-d-bpóp. ]n-óo-Sm-Wv c-ïp-t]À-¡v Ip-t¯ä-Xv Xn-cn-¨-dn-bp-óXv. C-tXmsS, `-b-óp-hn-d-¨ Xm³ tjm-¸n-Mv _m-Kp-t]-£n-¨v ]p-d-t¯-t¡m-Sn-sb-óv A-hÀ ]-dªp.

kq-¸À amÀ-¡-änð Xn-c-t¡dn-b k-a-b-¯m-bn-cp-óp B-{I-aWw. hnh-cw A-dn-sª¯nb t]m-eo-kv tjm-¸v ]q-«n koð sN-bvXp. k-`-h-¯nð c-ïp-t]À-¡v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡-ä-Xmbpw H-cm-sf A-d-Ìv sN-bv-X-Xmbpw t]m-eo-kv A-dn-bn¨p. B-{I-a-W-¯n-\v ]n-ónð s]-s«-óp-Å {]-tIm-]-\amtWm B-kq-{Xn-Xam-b kw-`-hamtWm F-ó Imcyw ]cn-tim-[n-¨p-h-cn-I-bm-sWópw t]m-eo-kv hy-à-am¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category