1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

\nb-a-¯n-\v ap-ónð tXm-äv a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n-b Bð^n-tam-\v kzÀ-K-¯n-en-cp-óv C-\n A-\nb-s\ Im-Wmw; am-k-§Ä-¡p-Ånð a-säm-cp a-I³ ]n-d-ó k-t´m-j-¯nð bp-h-Z-¼-XnIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Bð-^n C-hm³-kn-s\ Bcpw a-d-ón-«p-ïm-Inñ. X-e-t¨m-dn-\v am-c-Iamb tcm-Kw _m-[n-¨v Nn-In-Õ-bn-em-hp-Ibpw tdm-anð hn-ZKv-[ Nn-In-Õ \ð-Ip-ó-Xn-\m-bn sImïp-t]m-Ip-ó-Xn-\v A-\pa-Xn tX-Sn am-Xm-]n-Xm-¡Ä tImS-Xn I-b-dn-bn-d-§n-bXpw A-Sp-¯n-sS-bm-Wv. Bð-^n-sb {_n-«-\nð¯-só Nn-In-Õn-¨mð a-Xn-sb-óv \n-b-a-¯n-sâ I-Spw-]n-Sn-¯-¯n-\v ap-ónð tXm-ä Bð-^n \m-ep-am-kw ap-¼m-Wv a-cn-¨Xv. B Zpx-J-¯nð-\n-óv C-\nbpw I-c-I-b-dn-bn-«nñm-¯ Ah-sâ A-½ sI-bv-äv sP-bnw-kn-s\bpw A-ѳ tSmw C-hm³-kn-s\bpw km-´z-\n-¸n-¡m³ ]p-Xn-sbm-cp A-Xn-Yn A-h-cp-sS ho-«n-te-¡v F¯n.
 
Bð-^n a-cn-¡p-t¼mÄ A-½ sI-bv-äv KÀ-`n-Wn-bm-bn-cpóp. I-gn-ª-Znh-kw ]n-d-ó B¬-Ip-«n-¡v tXma-kv F-óm-Wv A-hÀ t]-cn-«Xv. Bð-^n-bp-sS ac-Ww Gð-]n-¨ B-Lm-X-¯nð-\n-óv sI-bv-än\pw tSm-an\pw B-izm-kw t\-Sm³ Ip-ªv hgn-sbm-cp-¡p-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv a-äp _-Ôp-¡fpw kp-lr-¯p-¡-fpw.

G-{]n-en-em-Wv c-ïp-hb-Êv Xn-I-bpw-apt¼ Bð-^n a-cn-¡p-ó-Xv. X-e-t¨m-dn-\v am-c-I-am-b A-kp-Jw _m-[n-¨v en-hÀ-]q-fn-se Bð-UÀ sl-bv Nnð-{U³-kv B-ip-]-{Xn-bnð Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-ó Bð-^n-¡v hn-ZKv-[ Nn-In-Õ \ð-Im³ X-¿m-dm-sW-óv {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸ A-S-¡-ap-Å-hÀ {]-Jym-]n-¨n-cpóp. tdm-anð t]m-¸n-s\ Nn-In-Õn-¡p-ó B-ip-]-{Xn-bnð Nn-In-Õ \ð-Im-sa-óm-bn-cp-óp hm-Kv-Zm\w.

Ip-«n-sb A-hn-tS-¡v sImïp-t]m-Ip-ó-Xn-\m-bn sI-bväpw tSmapw tIm-S-Xn-sb k-ao-]n¨p. F-ómð, Ip-«n-¡v bm-{X sN-¿m-\m-hn-sñópw Nn-In-Õ-bv-¡v en-hÀ-]qÄ B-ip-]-{Xn-bnð-\nóv a-sä-hn-sS-sb-¦nepw A-b-t¡-ï-Xn-sñ-óp-am-bn-cp-óp tUm-ÎÀ-am-cp-sS Xo-cp-am\w. C-Xv tImS-Xn Aw-Ko-I-cn-¡p-Ibpw sN-bvXp. G-{]n-enð tIm-S-Xn-bp-sS A-\p-aXn-tbm-sS B-ip-]{Xn A-[n-Ir-XÀ shân-te-äÀ \o-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

shân-te-äÀ \o-¡n-bn«pw Bð-^n a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§m-Xn-cpó-Xv B-tKm-f-X-e-¯nð¯-só hen-b hmÀ-¯-bm-bn am-dn-bn-cpóp. Bð-^n-¡m-bn tem-I-sa§pw {]-tXy-I {]mÀ-Y-\-Ifpw aäpw \-S-óp. Bð-^n Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cp-sa-ó t\co-b {]-Xo-£-bnð Ip-Spw-_w \nð-s¡- G-{]nð 28þ\m-Wv Ip-ªv a-cn-¨Xv. Bð-^n t]m-cm-«w A-h-km-\n-¸n-¨p-shómv C-tX-¡p-dn-¨v tSmw s^-bv-kv-_p-¡nð Ip-dn-¨-Xv.

Bð-^n Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn-em-b k-a-b-¯m-bn-cp-óp sI-bv-äv ho-ïpw KÀ-`n-Wn-bm-bXv. P-\n-X-I X-I-cm-dm-Wv Bð-^n-sb amc-I-tcm-K-¯n-\v A-Sn-a-bm-¡n-b-sX-óv tUm-ÎÀ-amÀ I-sï-¯-bn-cpóp. A-Sp-¯ Ip-ªn\pw tcm-Kw D-ïmIptam F-ó B-i-¦bpw A-hÀ ]-¦p-sh-¨n-cpóp. Hm-K-kv-äv F-«n-\v ]n-dó tXm-a-kn-\v \n-e-hnð bm-sXm-cp B-tcm-Ky-{]-iv-\-§fpw C-sñó tUm-ÎÀ-am-cp-sS hm-¡p-IÄ hen-b B-izm-k-t¯m-sS-bm-Wv sI-bväpw tSmapw tI-«Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category