1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

J¯À A-XnÀ-¯n-bnð Iq-ä³ I-\mð \nÀ-an-¡m-\pd-¨v ku-Zn A-td_y; J-¯-dn-s\ I-S-enð H-ä-s¸-« Zzo-]m-¡n am-än A-XnÀ-¯n-bnð \yq-¢n-bÀ th-Ìv em³-Uv D-ïm-¡pw; J-¯-dn-s\-Xn-tc-bp-Å \o-¡w ho-ïpw ku-Zn i-à-am-¡n-b-tXm-sS Ad-_v temI-¯v ]pXn-b kw-LÀ-j-§-fp-sS XpS-¡w

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ad-_v tem-I-¯n-sâ `q-an-im-kv{Xw X-só am-än-h-c-bv-¡p-ó X-c-¯n-ep-Å h-¼³ I-\mð t{]m-P-Îp-am-bn ku-Zn A-td-_y ap-tóm-«v. J-¯-dn-\v Ad-_v tem-I-t¯-¡v I-c-amÀ-K-ap-Å {]-thi-\w ]qÀ-W-ambpw X-S-bp-I-sb-ó Kq-V-e-£y-hpw Cu-Ìv kð-h sF-e³-Uv t{]m-sP-În-\v ]n-ón-epïv. J-¯-dn-s\ Ipfw-tXm-ïm³ hen-b I-\mð \nÀ-an-¡p-saópw ta-J-e \yq-¢n-bÀ am-en-\y-§Ä X-Åp-ó-bn-S-am-¡p-sa-óp-ap-Å kq-N-\ ap-t¼-bp-ïm-bn-cpóp. bp.F.C.bp-sS ]n-´p-W-tbm-sS-bm-Wv ku-Zn C-Xn-\v Xp-\n-bp-óXv.

ku-Zn In-co-Sm-h-Im-in ap-l½-Zv _n³ kð-am-sâ ap-Jy D-]-tZ-ãm-¡-fn-sem-cmfm-b ku-Zv AðþIzm-¯-\n-bm-Wv I-\mð \nÀ-am-W-s¯-¡p-dn-¨v kq-N-\ \ð-In-b-Xv. 200 ao-äÀ ho-Xn-bpw 20 ao-äÀ B-g-hp-ap-Å I-\m-en-\v 60 In-tem-ao-ä-tdm-f-am-Wv \ofw. J-¯-dp-am-bp-Å ku-Zn-bp-sS A-XnÀ-¯n-bn-ep-S-\o-fw I-\m-ep-ïm-Ipw. ta-J-e-bnð ssk\n-I Xmh-fw \nÀ-an-¡p-saópw \yq-¢n-bÀ th-kv-äv X-Åp-saópw G-{]n-enð dn-t¸mÀ-«p-ïm-bn-cp-óp. 75 tIm-Sn tUm-fÀ ap-S-¡n-bm-Wv ku-Zn I-\mð \nÀ-am-Ww \-S-¯p-óXv. A-ôv I-¼-\n-IÄ I-\mð \nÀ-an-¡p-ó-Xn-\m-bn ap-tóm-«p-h-ón-«pïv. I-cmÀ BÀ-¡p-\ð-I-W-sa-ó Imcyw Cu-amkw Xo-cp-am-\n-¡pw.

ku-Zn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯nð KÄ-^v cm-Py-§-sfm-óS-¦w J-¯-dp-am-bp-Å _-Ôw 2017 Pq-Wnð hn-tO-Zn-¨n-cpóp. `o-I-cÀ-¡v J-¯À ssk-\n-Iþkm-¼-¯n-I k-lm-bw \ð-Ivp-óp-shóm-tcm-]n-¨m-bn-cp-óp CXv. ]-eh-«w H-¯p-XoÀ-¸v NÀ-¨-IÄ \-S-só-¦nepw C-\n-bpw J-¯-dn-s\ KÄ-^v Iq-«m-bv-a-bnð DÄv-s¸-Sp-¯m³ ku-Zn X-¿m-dm-bn-«nñ. ]-¯p-am-k-am-bn Xp-S-cp-ó ku-ZnþJ-¯À XÀ-¡w Iq-Sp-Xð cq-£-am-Ip-óp-sh-ó kq-N-\-bm-Wv ]pXn-b \o-¡-§Ä \ð-Ip-óXv.
  
A-XnÀ-¯n-bnð I-\m-ep-IÄ \nÀ-an-¡p-ó-XpÄ-s¸-sS-bp-Å Im-cy-§Ä-¡v ku-Zn `-c-W-Iq-Sw Hu-tZymKn-I Aw-Ko-Im-cw \ð-In-sb-óm-Wv kqN\. J-¯-dn-s\ _-ln-jv-I-cn-¡m³ ku-Zn-s¡m-¸w \n-ó bpF-C, _vlv-ssd³, Cu-Pn-]v-Xv Xp-S-§n-b cm-Py-§-fp-sS Aw-Ko-Im-cw-Iq-Sn C-Xn-\v th-ïn-h-cpw. C-dm-\p-am-bp-Å J-¯-dn-sâ A-Sp-¸-am-Wv ku-Zn-sb {]-tIm-]n-¸n-¡p-ó-sX-óv hy-à-am-Wv. F-ómð, `o-I-c-{]-Øm-\-§-fp-am-bn X-§Ä-¡v _-Ô-an-sñ-óv J-¯À ]-e-Ip-dn hy-à-am-¡n-bn-«pïv.

ku-Zn-bn-se Hu-tZymKn-I am-[y-a-§-vÄ t\-c-t¯X-só C-Xp-kw-_-Ôn-¨ kq-N-\-IÄ ]p-d-¯p-hn-«n-cp-óp. Izm-¯-an-bp-sS Øn-co-Ic-Ww Iq-Sn-bm-b-tXm-sS I-\mð t{]m-P-Îp-am-bn ku-Zn ap-tóm«p-t]m-hp-I-bm-sW-óv D-d-¸m-bn. bp.F.C-bpw J-¯dn-t\m-Sv tNÀ-óp-Å `mK-¯v \yq-¢n-bÀ th-kv-äp-IÄ \n-t£-]n-¡m-\p-Å ¹mâv Xp-d-¡m³ ]-²-Xn-bn-Sp-ó-Xm-bn t\c-s¯ dn-t¸mÀ-«p-ïm-bn-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category