1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

hmSv-t^mÀ-Uv a-e-bm-fn-bp-sS ]n-Xm-hv \m-«nð \n-cym-X-\m-bn

Britishmalayali
kz´wteJI³

l-cn-¸mSv: e-ï³ hm-Sv-t^mÀ-Un-ep-Å kp-cm-Pv Ir-jvW-sâ ]n-Xm-hv l-cn-¸m-Sv Xm-añm-¡ð F-kv-F³-hn-Fð-]n kv-IqÄ am-t\-P-dpw dn-« sl-Uv-am-Ìdpw B-b km-[p-]p-cw Ir-jv-W³ Ip-ªv (78) lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw Có ssh-In«v 5.30 \v ho-«p-h-f-¸nð.

`m-cy `m-kp-c. a-¡Ä kp-[oÀ Ir-jvW³ (Ip-am-c-]p-cw t\mÀ-¯v tIm¬-{K-kv aÞ-ew {]-kn-Uâv) kp-Nn{X, a-cp-a-¡Ä: Zo-P, A-Uz hn-P-b-{io, taml³

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category