1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-Kamb tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS am-Xm-hv \n-cym-X-bm-bn; kw-kv-¡m-cw kw-_-Ôn-¨p-Å hn-h-c-§Ä ]n-óo-Sv A-dn-bn-¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-Kam-b am-ô-kv-ä-dnse tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS am-Xm-hv \n-cym-X-bm-bn. Aó-½m Nm-t¡m-bm-Wv \n-cym-X-bm-b-Xv. 82 h-b-km-bn-cp-óp {]mbw. ]-tc-X\m-b sI kn Nm-t¡m-bp-sS `m-cy-bm-Wv Aó-½. Im-ªn-c-¸-Ån-bnse Im-hp-¦ð Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-c-W hnh-cw A-dn-ªv tkm-Wnbpw Ip-Spw-_hpw D-S³ X-só \m-«n-te-¡v t]m-Im-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸nemWv. kw-kv-¡m-cw kw-_-Ôn-¨p-Å hn-h-c-§Ä ]n-óo-Sv A-dn-bn-¡pw.

Aôp a-¡-fm-Wv. sP-bnw-kv Nmt¡m, am-Xyp (J-¯À), A-ó½ tPmÀÖv, tkm-Wn Nm-t¡m (am-ô-kv-äÀ), sd-\n (]m-em). a-cp-a¡Ä: sk-en³ (ssh-¡w), enkn (s]m³-Ip-ów), tPmÀ-Öv tPm-k^v (s]m³-Ipów, ap³ tNÀ-¡S-hv ]-ômb-¯v ssh-kv {]-kn-U-âv), tkmfn (am-ô-kv-äÀ), _m-kv-än³.

tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS am-Xm-hn-sâ \n-cym-W-¯nð {_n-«o-jv a-e-bm-fn Soapw A\p-timN-\w tc-J-s¸-Sp-¯póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category