1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

Cw-¥o-jv ]-{X-§Ä _l-fw h-¨-t¸mÄ \-½Ä th-sï-óp h-¨ \-¡m-¸n-¨ F-´n-\m-Wv C-t¸m-gpw C-hÀ h-¨p \o-«p-óXv? th-ïm-¯ k-lm-bw A-Sn-t¨ð-¸n-¨n-«p am-[y-a§-sf sIm-ïv sX-dn-hn-fn-¸n-¡pó-Xv F-´n-\m-Wv? 98 Z-ie-£w ]u-ïv C-´y-¡v sIm-Sp-¡p-ó-Xn-s\ sNmñn {_n-«\nð hn-hmZw

Britishmalayali
kz´wteJI³

temI cmPy-§-fpsS ap³]nð \s«ñv \nhÀ¯n \nð¡m³ Ata-cn-¡bpw {_n«\pw F¡m-e¯pw kzoI-cn-¡pó \mb-§-fnð HómWv hntZi klm-bw. ]mh-s¸« cmPy-§Ä¡v ]«nWn amäm³ AhÀ ]Ww \ðIn-sIm-ïn-cp-óp. \nÀ`m-Ky-h-imð C´ybpw C¯cw klmbw ssI¸-än-bn-cpó cmPy-§-fnð Hóm-bn-cp-óp. hÀj-§-fm-bn _P-änð XpI A\p-h-Zn-¨mWv {_n«³ C´ysb klm-bn¨p sImïncp-ó-Xv. AXp-sImïv Xsó C´y-bnse hfÀ¨sb kw_-Ôn¨ hmÀ¯-IÄ Hs¡ {_n«\v A-kz-Ø-X-bp-ïm-¡pw. C´y N{µ-\n-te¡v Bsf Ab-¨mepw AWp-hm-bp[w Iïp-]n-Sn-¨mepw Hs¡ {_n«ojv am[y-a-§Ä Ipip¼v sImïv \ndªp XpÅpw. {_n«sâ klmbw ssI¸-än-bmWv CsXms¡ sN¿p-óXv Fó Bt£-]amWv ChÀ DbÀ¯p-ó-Xv.

{]W_v apJÀPn [\Imcy a{´n-bm-bn-cp-ó-t¸mÄ BWv \n§-fpsS \¡m-¸n-¨ R-§Ä¡p thsïóv {]Jym-]n-¨-Xv. CX-\p-k-cn¨v C´y {_n«sâ km¼-¯nI klmbw kzoI-cn-¡n-ñ. Fómð ap³-t] _P-änð tNÀ¯p t]mbXp sImïv hcpó cïp aqóp sImñw IqSn kzoI-cn¡Ww Fóv AhÀ Xsó-bmWv At]-£n-¨-Xv. {_n«ojv {][m-\-a-{´n-bm-bn-cpó tUhnUv Ima-tdm¬ C´y-bnð F¯n {][m-\-a-{´nsb t\cn«p IïmWv Cu A`yÀ°\ \S-¯n-b-Xv. Fón«p Ct¸mÄ AhÀ Xsó hoïpw _lfw hbv-¡p-óp. 98 Zi-e£w ]uïv C´ybv¡v klmbw sN¿p-ó-Xns\ Ipdn-¨mWv {_n«-\nð Ct¸mÄ hnhmZw XpS-cp-ó-Xv.

{]-f-b-¯nð ap§n-b tI-cf-s¯ k-lm-bn-¡m³ bp.F.C. 700 tIm-Sn cq-] \ð-Ip-sa-ó {]-Jym]-\w h-ó-tXm-sS-bm-Wv hntZ-i k-lm-bw kw-_-Ôn-¡pó-Xv C-hn-sS hen-b NÀ-¨-bm-bn D-bÀ-óp-h-ó-Xv. Zp-c´-s¯ t\-cn-Sp-ó-Xn-\v hn-tZ-i-k-lm-bw tX-Sn-sñ-ó Io-gv-h-g¡-s¯ ap-dp-sI-]n-Sn¨p-sIm-ïm-Wv bp.F.C. kÀ-¡m-cn-sâ k-lm-b-hm-Kv-Zm-\w tI{µw \n-tj-[n-¨-Xv. C-´y-bp-sS Nm-{µ ]-cy-th-j-W Zu-Xyam-b Nm-{µ-bm³þc-ïn-\v 98 an-ey¬ ]u-ïv k-lm-bw \ð-Ip-ó-Xn-s\-s¨mñn-bm-Wv {_n-«-\nð hn-hmZw. hn-tZ-i-¯p-\nóv e-`n-¡p-ó-Xn-t\-¡mÄ Iq-Sp-Xð Xp-I a-äp cm-Py§-sf k-lm-bn-¡m-\m-bn sN-e-hn-Sp-ó C-´y-¡v ]-W-sa-´n-\v sIm-Sp-¡-W-saó tNm-Zy-am-Wv {_n-«-\n-se cm-{ão-b-¡mÀ D-bÀ-¯p-óXv.

{_n-«-\n-se CâÀ-\m-j-Wð U-h-e-¸v-saâv Un-¸m-À-«v-saâm-Wv C-´y¡v 98 Z-i-e-£w ]u-ïv \ð-Ip-óXv. C-C-Xnð 52 Z-ie-£w ]u-ïv C-s¡mñhpw ti-jn-¨ 46 Z-ie-£w ]u-ïv 2019þ20 km-¼¯n-I hÀ-j-hpw \ð-Ip-sa-óm-Wv Un-¸m-À-«v-saâv hy-à-am-¡p-óXv. F-ómð, C-´y-bp-sS _-ln-cm-Im-i K-th-j-W-{]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v C-{X-tb-sd Xp-I F-´n-\v \ð-I-W-sa-óv tNmZyw `-c-W-]-£-¯p-Å-hÀ t]mepw tNm-Zn-¡p-óp. 95.4 Z-ie-£w ]u-ïv sN-e-hn-«v \-S-¯p-ó Nm-{µ-bm³þc-ïv ZuXyw Cu k-lm-b-t¯msS {_n-«³ kv-t]m¬-kÀ sN-¿p-óXp-t]m-se-bm-Ip-sa-óv tam¬-a-¯nð-\n-ópÅ tSm-dn Fw-]n tU-hn-Uv tU-hn-kv ]-d-bpóp.

C-´y-bnð tIm-Sn-¡-W-¡n-\v P-\-§Ä Zm-cn-{Zy-¯nð Po-hn-¡p-t¼mgpw sNdn-b hntZ-i cm-Py-§-Ä-¡v tIm-Sn-IÄ kw-`m-h-\-am-bn \ð-Im³ C-´y a-Õ-cn-¡p-I-bm-sWópw A-hÀ ]-d-bp-óp. 2015þ16 Im-e-b-f-hnð hn-tZ-i-¯p-\n-óv 254 Z-ie-£w ]u-ïm-Wv C-´y-¡v k-lm-b-am-bn e-`n-¨Xv. F-ómð, C-tX Im-e-b-f-h-nð 912 Z-i-e-£w ]u-ïv C-´y a-äp-]-e cm-Py-§Ä-¡p-am-bn \ð-In-sb-ópw {_n-«-\nð hn-hm-Z-ap-bÀ-¯p-ó-hÀ Nq-ïn-¡m-«póp. B-tKm-f km-¼¯n-I i-àn-bm-sW-óv a-äp-Åh-sc t_m-[y-s¸-Sp-¯m³ {i-an-¡p-ó C-´y-sb k-lm-bn-t¡-ï-Xn-sñópw A-hÀ ]-d-bpóp.

_-ln-cm-Im-i K-thjW cwK-¯v C-´y-¡p-am{Xw hen-b t\-«-am-bn am-dp-ó Zu-Xy-am-Wv Nm-{µ-bm³þc-sïópw {_n-«ojp-Im-À hm-Zn-¡póp. _-ln-cm-Im-i K-th-j-W cwK¯v ssN-\-bp-am-bp-Å a-Õ-c-¯n-\v C-´y-¡v taðss¡ \ð-Ip-ó ]-²-Xn-¡v {_n-«³ ]-Ww \ð-Ip-ó-Xn-s\bpw P-\-§Ä tNmZyw sN-¿p-óp. B-h-iy-¯n-\v ^-ïnñm-sX F³-F-¨vF-kv t]m-ep-Å tk-h-\-ta-J-e-IÄ In-X-bv-¡p-t¼mÄ, {_n-«o-jv \n-I-p-Xn Zm-b-I-cp-sS ]-Ww F-´n-\v C-´y-bn-te-¡v t]m-I-W-saó tNm-Zy-am-Wv \yq tbmÀ-¡-j-b-dn-se jn-]v-en-bnð-\n-ópÅ tSm-dn Fw-]n ^n-en-¸v tU-hn-kn-s\-t¸m-ep-Å-hÀ D-bÀ-¯p-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category