1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

lnPm-_v [-cn-¨v ssIbpw Imepw ad-¨v A-hÄ an-kv Cw-¥-ïm-Im³ F-¯póp; l-tU-gvkv^oð-Un-se Cu s]¬-Ip-«n-sb-tX-Sn In-co-S-sa-¯n-bmð I-b-dn-¸-äpó-Xv N-cn-{X-¯n-te-¡vv

Britishmalayali
kz´wteJI³

_n-¡n-\n-b-Wn-ªv i-co-c-¯n-sâ A-g-I-f-hp-IÄ {]-ZÀ-in-¸n¨p-sIm-ïv \-S-t¯-ï-Xm-Wv ku-µ-cy-aÕ-cw F-óm-Wv Fñm-h-cp-sSbpw k-¦ð]w. F-ómð, ku-µcyw Fó-Xv ta-\n {]-ZÀi-\w am-{X-a-sñ-óv sX-fn-bn-¡m-\-cp-§p-I-bm-Wv l-tU-gv-kv-^oð-Unð-\n-óp-Å Cu 20þIm-cn \n-b-a-hn-ZymÀYn. A-Sp-¯-bmgv-N \-S-¡p-ó ku-µ-cy a-Õ-c-¯nð in-tcm-h-kv{Xw [-cn¨p-sIm-ïmIpw km-^ C-^v-tX-¡À ]-s¦-Sp-¡p-I. t\m-«n-§mw-j-b-dn-se sIðlmw lm-fnð \-S-¡p-ó a-Õ-c-¯nð an-kv Cw¥-ïv In-co-Sw km-d-bv-¡v e-`n-¡p-I-bm-sW-¦nð A-Xv ]pXn-b N-cn-{X-am-bn am-dpw.

]m-¡nØm-\n ^m-j-\n-ep-Å h-kv-{X-§Ä A-Wn-ª Nn-{X-§Ä C³-Ì-{Km-anð C-S-bv-¡n-sS ]-¦p-sh-¡m-dp-Å km-d-bv-¡v C-t¸mį-só H-t«sd B-cm-[-I-cpïv. ku-µ-cy-a-Õ-c-¯n-sâ A-h-km-\-h-«-¯n-te-¡v Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-«-Xn-sâ B-th-i-¯n-em-Wv A-h-cn-t¸mÄ. C-s¡mñ-s¯ kuµ-cy a-Õ-c-¯nð hn-P-bn-¡p-sa-ó {]-Jym]-\w I-gn-ª Pq-sse-bnð¯-só km-d B-cm-[-Icp-sam-¯v ]-¦p-sh-¨n-cpóp. Po-hn-X-¯n-en-tXh-sc ssI-h-cn-¡m-¯ t\v-«-am-Wn-sXópw km-d A-`n-{]m-b-s¸«p.

]-Xn-\mdmw h-b-Êp-ap-Xð kz-´w hy-hkm-b kw-cw-`-¯n-\v Xp-S-¡-an-« km-d Po-h-Im-cp-Wy {]-hÀ-¯-\-§-fnepw k-Po-h-amWv. l-tU-gv-kv-^oð-Uv kÀ-h-I-em-im-e-bnð \-S-¡p-ó Fñm s]m-Xp-{]-hÀ-¯-\-§-fnepw ]-s¦-Sp-¡m-dp-apïv. ku-µ-cy-sa-óXvv Hm-tcm-cp-¯-cp-sSbpw I-®nð Hmtcm co-Xn-bn-em-sW-óv sX-fn-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Wv Xm³ kuµ-cy a-Õ-c-¯nð ]-s¦-Sp-¡p-ó-sX-óv tKm-^-ïv-ao-bnð F-gpXn-b Ip-dn-¸nð km-d A-`n-{]m-b-s¸-«p.

sNm-Æm-gvN-s¯ ku-µ-cy-a-Õ-c-¯nð 49 a-Õ-cmÀ-Yn-I-fm-Wp-ÅXv. hn-P-bn-¨mð Cw-¥-ïn-s\ {]-Xn-\n-[m-\w sN-bv-Xv ssN-\-bn-se km-\y-bnð \-S-¡p-ó an-kv thÄ-Uv a-Õ-c-¯nð km-d-bv-¡v ]-s¦-Sp-¡m-\m-Ipw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category