1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

lÅn-\p-k-ao-]w ]mÀ-¡v sN-bv-Xn-cp-ó Im-dnð C-S-n-¨v A-]-ISw; Ip-Sp-§n-¡n-S-ó Ip-ªn-s\ D-t]-£n-¨v Im-tdm-Sn-¨n-cp-ó A-ѳ ap§n; tI-sk-Sp-¯v t]m-eokv

Britishmalayali
kz´wteJI³

tdm-U-cn-Inð ]mÀ-¡v sN-bv-Xn-cp-ó Im-dn-en-Sn-¨-ti-jw ]q-t´m-«-¯n-sâ a-Xn-en-ð C-Sn-¨p-\n-ó Im-dnð-\n-óv ss{U-hÀ ap§n. Im-dn-\p-Ånð Ip-Sp-§n-¡n-S-ó aI-s\ D-t]-£n-¨m-Wv C-bmÄ t]m-eo-kn-s\ sh-«n-¨p-I-S-óXv. l-Ån-\p-k-ao-]w Kq-fnð Có-se cm{Xn F-t«m-sS-bm-Wv kw-`hw. t]m-eo-sk-¯p-t¼mÄ Im-dn-\p-Ånð Ip-«n Ip-Sp§n-b \n-e-bn-em-bn-cpóp. Xp-SÀ-óv t]m-eo-kv Ip-«n-sb ]p-d-s¯-Sp-¯v B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v amän.

I-dp-¯ \n-d-¯n-epÅ t^mÀ-Uv t^m¡-kv Im-dm-Wv A-]-I-S-ap-ïm-¡n-bXv. \n-b-{´-Ww hn-« ImÀ tdm-U-cn-Inð ]mÀ-¡v sN-bv-Xn-cp-ó Im-dn-en-Sn-¨-ti-jw a-Xn-enð X-«n \nð-¡-p-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv Zr-Iv-km-£nbm-b H-cmÄ ]-dªp. F614 tdm-Un-em-Wv kw-`hw. t]m-eokpw Bw-_p-e³-kv kÀ-ho-kp-sa-¯p-t¼mÄ hm-l-\-¯n-sâ ss{U-hÀ Ø-e-¯p-ïm-bn-cp-ón-sñópw Zr-Iv-km-£n ]-dªp.

Im-dn-\p-Ån-ep-ïm-bn-cp-ó Ip-«n-¡v t\co-b ]-cn-t¡-än-«p-ïv. Ip-«n-sb D-S³X-só t]m-eo-kv A-Sp-¯p-Å B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v amän. dn-¡h-dn hml-\w h-óv Im-dn-s\bpw kw-`-h-Ø-e-¯p-\n-óv \o¡n. Ip-«n-bpsStbm hmK-\-tam-Sn-¨n-cp-ó-bm-fp-sStbm hn-h-c-§Ä C-Xph-sc e-`y-am-bn-«nñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category