1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

]Tn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-t¼m-ÄX-só hn-{i-a-anñm-¯ ]Wn; \m-en-sem-óv \-gv-kn-Mv hn-ZymÀ-Yn-Ifpw C-S-bv-¡p-sh-¨v ]T-\w A-h-km-\n-¸n-¡p-óp; 40,000 \-gv-kp-am-cp-sS H-gn-hp-Å F³-F-¨v-F-kn-\v ]p-Xn-bh-sc hmÀ-s¯-Sp-¡m\pw I-gn-bp-ónñ

Britishmalayali
kz´wteJI³

\-gv-kp-am-sc In-«m-\n-ñm-sX I-Sp-¯ {]-Xn-k-Ôn-bn-em-Wv {_n-«-\n-se H-«p-an-¡ F³-F-¨vF-kv {S-Ìp-I-fpw. \n-e-hnð \mð-¸-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw \-gv-kp-am-cp-sS H-gn-hp-IÄ {_n-«-\n-ep-sï-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. Cu {]-Xnk-Ôn A-Sp-¯-Im-e-s¯mópw Xo-cn-sñ-óv D-d-¸m-¡p-ó-Xm-Wv G-ähpw ]pXn-b dn-t¸mÀ«v. ]T-\-`m-cw Xm-§m-\m-Im-sX \-gv-kn-Mv hn-ZymÀ-Yn-I-fnð \men-sem-cmfpw C-S-bv-¡p-sh-¨v ]T-\w \nÀ-¯n-t¸m-Ip-ó-Xm-bn A-t\z-j-W-¯nð I-sï-¯n.

aq-óp-hÀj-s¯ \-gv-kn-Mv tIm-gvkv 2017þð ]qÀ-¯n-bm-t¡-ïn-bn-cpó 16,544 hn-ZymÀ-Yn-I-fnð 4027 t]cpw ]T-\w C-S-bv-¡p-sh-¨v \nÀ-¯n-b-Xm-bm-Wv I-sï¯ð. \-gv-kn-Mv Ìm³-tUÀ-Uv am-K-kn\pw slð-¯v ^u-tï-j³ F-ó k-ó-² kw-L-S-\bpw tNÀ-óv \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯n-em-Wv \-gv-kn-Mv cwK-s¯ ]pXn-b {]h-W-X hy-à-am-b-Xv. 24 i-X-am-\-t¯m-fw hn-ZymÀ-Yn-IÄ ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-Im-sX t]m-Ipó-Xv hf-sc Ku-c-h-t¯m-sS Im-tW-ï Im-cy-am-sW-óv dn-t¸mÀ-«v kq-Nn-¸n-¡póp.

{_n-«-\n-se \-gv-kn-Mv X-kv-Xn-I-I-fnð \m-ð-]-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw F-®w H-gn-ªp-In-S-¡p-I-bm-sW-óv tdm-bð tIm-tfPv Hm-^v \-gv-kn-Mv ]p-d-¯p-hn-« I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óp. hn-tZ-i-¯p-\n-óp-Å dn-{Iq-«v-saâv \-S-]-Sn-IÄ s{_-Iv-kn-än-\p-ti-jw Im-cy-£-a-añm-Xm-bXpw {]-Xn-k-Ôn-bp-sS B-gw Iq-«póp. th-X-\-¡p-dhv, tPm-en `m-cw Xp-S-§n ]-e Im-c-W-§Ä hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS a-\-Êv a-Sp-¸n-¡p-óp-svï-óv ]T-\w hy-à-am-¡p-óp. 1960þem-Wv aq-óp-hÀj-s¯ \-gv-kn-Mv _ncpZ tIm-gv-kp-I-Ä {_n-«-\nð Xp-S-§n-b-Xv.

2009 ap-Xð-¡m-Wv aq-óphÀ-j _ncp-Z tIm-gv-kv B-tcm-Ky-h-Ip-¸v \-gv-kp-amÀ-¡v \nÀ-_-Ô-am-¡n-bXv. A-Xn-\p-ap-¼v c-ïp-h-Àj-s¯ {]m-tbmKn-I ]-cn-io-e-\-¯n-eq-sS e-`n-¡p-ó Un-t¹m-a-bm-bn-cp-óp tbm-Ky-X. _ncpZ tIm-gv-kp-I-fnð-\n-óv hn-ZymÀ-Yn-IÄ C-S-bv-¡p-sh-¨v ]T-\w \nÀ-¯n-t¸m-Ipó-Xv Ip-d-¨p-Im-e-am-bn Xp-S-cp-ó {]-h-W-X-bm-Wv. 2006þð 24.6 i-X-am-\-am-bn-cp-óp t{Um-¸u-«v \n-c¡v. tIm-gv-kv B-IÀ-j-Wo-b-am-¡m\pw \-gv-kn-Mv ta-J-e-bnð Iq-Sp-Xð-t]À-¡v Xm-Xv-]cyw P-\n-¸n-¡p-ó-Xn\pw kÀ-¡mÀ C-Xph-sc H-cp-\-S-]-Sn-bp-sa-Sp-¯nñ F-ó-XmWv Cu \nc-¡v C-t¸mgpw AXp-t]m-se \nð-¡p-ó-Xn-\v Im-c-W-saópw hn-e-bn-cp-¯póp.

]-¯p-hÀ-j-¯n-te-sd-bm-bn tIm-gv-kv ap-S-¡p-ó-h-cp-sS F-®w H-tc-t]m-se-bm-sW-¦nepw A-Xn-sâ {]-Xym-Lm-Xw henb tXm-Xnð am-dn-bn-«p-sï-óv slð-¯v ^u-tï-j-\n-se s_³ tK-gv-kv-en-¡v ]-d-bpóp. B-ip-]-{Xn-I-fp-sSbpw aäpw F-®-¯n-epïm-b hÀ-[-\bpw tcm-Kn-I-fp-sS F-®hpw I-W-¡-n-se-Sp-¡p-t¼mÄ C-t¸mg-s¯ t{Um-¸u-«v \nc-¡v `m-hn-bnð I-Sp-¯ BÄ-£m-a-amIpw \-gv-kn-Mv ta-J-e-bn-ep-ïm-¡p-I. F³-F-¨v-F-kn-\p-ta-ep-Å k-½-À-Zw Iq-Sm\pw C-Xn-S-bm-¡p-saópw A-t±-lw ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category