1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

hgn-bnð ssI Im-Wn-¡pó t]m-eo-kv 20 ao-äÀ A-I-se-bp-Å H-cp \-¼À t¹-äv hm-bn-¡m³ ]-d-ªmð \n-§Ä sN¿p-tam? C-sñ-¦nð B \n-an-jw X-só sse-k³-kv d-±p-sN-¿pw; Im-gv-N ]-cn-tim-[-\ D-d-¸p-h-cp-¯m³ A-t\-Iw t]m-eo-kp-ImÀ sX-cp-hnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

tdm-U-cp-Inð-\n-óv ssI-Im-Wn-¡pó t]m-eo-kp-Im-c³ \n-§-tfm-Sv 20 ao-äÀ A-I-se-bp-Å \-¼À t¹-äv hm-bn-¡m³ B-h-iy-s¸-«mð a-Sn-bnñm-sX hm-bn-¡p-I. A-sñ-¦nð Nn-e-t¸mÄ \n-§-fp-sS sse-k³-kv X-só Nn-e-t¸mÄ d-±m-¡-s¸-s«-ón-cn-¡pw. tdm-U-cn-In-se I-®p-]cn-tim-[-\ IÀ-i-\-am-¡m³ t]m-eo-kn-s\ hn-\y-kn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv {Sm³kv-t]mÀ-«v hn-`mKw. I-®n-\v X-I-cm-dp-ïm-bn«pw B-bn-c-¡-W-¡n-\v ss{U-hÀ-amÀ A-Xv h-I-sh-¡m-sX tdm-Un-en-d-§p-óp-sï-óv I-sï-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv ]cn-tim-[-\ IÀ-i-\-am-¡n-bXv.


ssI-Im-Wn-¨p-\nÀ-¯pó t]m-eo-kp-ImÀ-¡pX-só sse-k³-kv ]n-Sn-s¨-Sp-¡m³ A-[n-Im-c-ap-sï-ó-XmWv Cu ]-cn-tim-[\-sb I-Sp-¸-ap-Å-Xm-¡p-ó-Xv. 20 ao-äÀ A-I-se-bp-Å \-¼À t¹-äv hm-bn-¡m-³ ]-cm-P-b-s¸-Sp-I-bm-sW-¦nð sse-k³-kv ]n-Sn-s¨-Sp-¡m\pw Xp-SÀ-óv hml-\-tam-Sn-¡m³ A-\p-h-Zn-¡m-Xn-cn-¡m\pw t]m-eo-kn-\m-Ipw. a-Xnbm-b Im-gv-N-bnñm-sX A-]-I-S-I-cam-b co-Xn-bnð ss{U-hv sN-¿p-óh-sc ]n-Sn-Iq-Sp-ó-Xn-\v ]p-dsa, cm-Py-s¯ ss{U-hÀ-am-cp-sS Im-gv-Ni-àn F-{X-t¯m-f-ap-sï-óv I-sï-¯m\pw C-X-n-eq-sS t]m-eo-kn-\m-Ipw.

aq-óv \nÀ-Wm-b-I tI-{µ-§-fn-em-Wv Im-gv-Ni-àn ]-cn-tim-[-\-bv-¡m-bn h³-tXm-Xnð t]m-eo-kn-s\ hn-\y-kn-¨n-«p-ÅXv. sX-bnw-kv hmen, lmw-jbÀ, sh-kv-äv an-Uv-em³-Uv-kv F-ón-hn-S-§-fn-em-Wv ]cn-tim[-\. tdm-Uv kp-c-£m cwK-¯v {]-hÀ-¯n-¡p-ó t{_-¡v F-ó Nm-cn-änbpw ]-²-Xn-¡v ]n-´p-W-b-p-am-bn Iq-sS-bpïv. tdm-Un-se H-cp XS-Êw s]-s«-óv Im-Wm\pw A-X-\p-k-cn-¨v {]-hÀ-¯n-¡m\pw I-gn-bm-sX hml-\-tam-Sn-¡pó-Xv A-]-I-S-§Ä-¡v h-gn-sh-¡p-sa-ó-Xp-sIm-ïm-Wv A¯-cw ss{U-hÀ-am-sc Xn-c-ªp-]n-Sn-¡p-ó-sX-ó ]cn-tim-[-\-bnð GÀ-s¸-«n-«pÅ tdm-_v tl-Uv F-ó t]m-eo-kp-tZym-K-س ]-dªp.

1937þem-Wv {_n-«-\nð tdm-Uv kp-c-£-bp-sS `m-K-am-bp-Å Im-gv-Ni-àn ]-cn-tim-[\ sIm-ïp-h-ó-Xv. 20 ao-äÀ A-I-se-bp-Å hm-l-\-¯n-sâ \-¼À t¹-äv hm-bn-¡m-\m-Iptam F-ó e-fn-Xam-b ]-cn-tim-[-\-bn-eq-sS-bm-Wv C-¡mcyw \-S-¸m-¡p-ó-Xv. 2013þð sIm-ïp-h-ó Im-ko-kv \n-b-a-¯n-eq-sS-bm-Wv Im-gv-N-]cn-tim-[-\-bnð ]-cm-P-b-s¸-Sp-ó-h-cp-sS sse-k³-kv ]n³-h-en-¡m-\p-Å XÕ-a-b A-[n-Im-cw t]m-eo-kn-\v \ð-In-b-Xv. 87þIm-c\m-b Hcm-tfm-Sn-¨ hm-l-\-an-Sn-¨v sI-mñ-s¸-« Im-kn aIv-t^mÀ-Un-sâ kv-a-c-WmÀ-Y-amWv Cu \n-b-a-¯n-\v Im-ko-kv \nb-aw F-óv t]-cn-«Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category