1 GBP = 91.80INR                       

BREAKING NEWS

I®S-¨mð A-t¸mį-só kp-J-am-bn D-d-§mw; c-ïp-an-\n-än-\p-Ånð D-d-§m³ t{]-cn-¸n-¡p-ó km-t¦Xn-I hn-Zy h-fÀ-¯n A-ta-cn-¡³ an-en«-dn

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw Xn-cnªpw a-dnªpw I-n-S-ómepw Dd-¡w e-`n-¡m-¯ Nn-e-cpïv. ]n-tä-óv Dd-¡w hn-«p-am-dm-sX F-gp-tóð-t¡-ï A-h-Ø-bmIpw C-hÀ¡v. F-ómð, In-S-ómð A-t¸mÄ-¯-ó Dd-¡w h-cp-ó km-t¦-Xn-I hn-Zy A-ta-cn-¡³ an-en«-dn h-fÀ-¯n-sb-Sp-¯n-cn--¡p-óp. dn-em-Iv-kv B³-Uv hn³: Nm-¼y³-jn-¸v s]À-t^m-a³-kv F-ó ]p-kv-X-I-¯n-em-Wv A-ta-cn-¡³ ssk-\y-¯n-sâ D-d-¡p-hn-Zy-sb-¡p-dn-¨v ]-cm-aÀ-in--¡p-óXv.

c-ïv an-\n-än-\p-Ånð Km-V-\n-{Z-sb ]pð-Im-\p-Å sN-¸-Sn-hn-Zy-bm-Wv ssk\yw h-fÀ-¯n-sb-Sp-¯n-cn-¡p-ó-Xv. bp-²-`q-an-bn-em-sW-¦nð-t¸mepw In-«p-ó sNdn-b C-S-th-f-bnð \-sñm-cp Dd-¡w ]m-Êm-¡m³ C-Xn-eq-sS km-[n-¡pw. B-dm-gvN-s¯ ]-cn-io-e-\-¯n-eq-sS ssI-h-cn-¡m-hp-ó Cu D-d-¡p-hn-Zy ssk\n-I-cp-sS Np-dp-Npdp¡pw B-ß-hn-izm-khpw \n-e-\nÀ-¯m-\pw k-lm-bn-¡p-óp-sï-óm-Wv I-sï¯ð.

a-kn-ep-IÄ dn-em-Iv-kv sN-bvXv, izm-kw {I-ao-I-cn¨v, a\-Êv im-´-am-¡n D-d-§m³ In-S-ómð A-Xn-th-Kw D-d-¡-¯n-te-¡v ho-gm-\m-Ip-sa-ó-XmWv A-ta-cn-¡³ ssk-\yw ]-co-£n-¨v sX-fn-bn-¨ D-d-¡p-hn-Zy. Dd-¡w In-«m-sX In-S-t¡-ïn-h-cp-ó A-h-Ø-bv-¡v C³-tkmw\n-b F-óm-Wv ]-d-bp-óXv. ap-¸-Xp-I-fnepw \mð-¸-Xp-I-fn-ep-ap-Å kv-{Xoþ]p-cp-j-òm-cnð aqón-sem-ón-s\bpw C-Xv _m-[n-¡m-dp-ïv.

c-ïp-X-c-¯n-em-Wv C³-tkmw\n-b Im-Wm-dp-ÅXv. B-Zy-t¯-Xnð Dd-¡w In-«m-sX I-ã-s¸-tS-ïn-h-cp-óp.. c-ïm-a-t¯-Xnð D-d-¡¯n-sem-cp X-h-W-sb-¦nepw sR-«n-sb-Wo-t¡-ïn-h-cpóp. D-d-¡-¡pd-hv I-Sp-¯ B-tcm-Ky-{]-iv-\-§-fn-te-¡v \-bn-¡mw. {]-talw, lr-t{ZmKw, ]-£m-Lm-Xw Xp-S-§n-b-h-bn-te¡pw C-Xp-h-gn-sh-¡mw.

A-ta-cn-¡³ ssk\yw ]-co-£n-¨p hn-P-bn-¸n-¨ hn-Zy C-h-bmWv. B-Zy-am-bn sN-t¿ï-Xv apJ-s¯ t]-in-IÄ A-b-bv¡p-I F-ó-XmWv. ssI-IÄ Xm-tg-¡n-«v H-cph-iw N-cn-ªp-In-S-¡p-I. A-I-t¯¡pw ]p-d-t¯¡pw izm-kw h-en-¨p-hn-Sp-I. Im-ep-IÄ G-ähpw -A-\m-bmkamb co-Xn-bnð In-S-¡p-I. X-p-S-IÄ XpS-§n Xm-tg-¡v Imð-]m-Z-§Äh-sc \n-§Ä-¡v G-ähpw ku-Icyw ]-I-cp-ó c-o-Xn-bnð th-Ww In-S-¡m³.

i-co-cw kz-Ø-am-¡n-¡-gn-ªmð a\-Êv im-´-am-¡Ww. C-ã-s¸-« H-cp Øe-¯v im-´-am-bn In-S-¡p-I-bm-sW-óv a-\-Ênð ImWp-I. Hópw B-tem-Nn-¡n-sñ-óv D-cp-hn«p-sIm-ïv In-S-¡p-I. ]-¯p-sk-¡³-tUm-fw C§-s\ B-hÀ-¯n-¡p-t¼m-tg-¡v \n-§-fp-sS a\-Êv im-´-am-bn-«p-ïm-Ipw. \n-§Ä D-d-¡-¯n-te-¡v h-gp-Xn-ho-gp-Ibpw sN-¿pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category