1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

59,000 tIm-Sn-¡v 36 {^-ôv d-mt^ð bp-²-hn-am-\-§-Ä hm-§nb-Xv hn-hm-Z-am-bn-cn-¡-sh, 1.4 e-£w tIm-Sn-¡v 114 bp-²-hn-am-\-§Ä hm-§m³ I-cm-dp-d-¸n-¨v tam-Zn k-À-¡mÀ; C-´y³ {]Xn-tcm-[ I-cm-dp-I-fp-sS N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b C-S-]m-Snð t\-cn-«v hm-§p-ó-Xv 18 hn-am-\-§Ä am-{Xw; _m-¡n-sbñmw I-cm-dmb-Xv C-´y-bnð \nÀ-½n-¡m³; tNm-Zn-¡m\pw ]-d-bm\pw B-cp-anñm-¯ {]Xn-tcm-[ C-S-]m-Sp-IÄ C-§s\-sbms¡

Britishmalayali
kz´wteJI³

d-mt^ð bp-²-hn-am-\-¡-cm-dn-s\-s¨mñn tI-{µ kÀ-¡m-cn-s\ {]-Xn-¡q-«n-em-¡m³ {i-an-¡p-I-bm-Wv tIm¬-{K-Ên-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å {]-Xn-]-£ I-£n-I-Ä. B-k-óamb tem-Ivk-`m Xn-c-sª-Sp-¸nð kÀ-¡m-cn-s\-Xncm-b ap-Jy {]-N-c-Wm-bp-[-§fn-sem-óm-bn d-mt^ð C-S-]m-Sv am-dp-sa-óp-d-¸m-Wv. 59,000 tIm-Sn cq-]-bv-¡v 36 bp-²-hn-am-\-§Ä {^m³-knð-\n-óv hm-§m-\p-Å Xo-cp-am-\-amWv Cu hn-hm-Z-¯n-\v ]n-ónð. F-ómð, C¯-cw cm-{ão-b B-{I-a-W§-sf h-I-sh-¡m-sX ap-tóm-«p-t]m-Im-\m-Wv tI-{µ kÀ-¡m-cn-sâ Xo-cp-am\w.

C-´y³ {]Xn-tcm-[ N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b I-cm-dn-\v tI-{µ kÀ-¡mÀ G-sd-¡p-sd A-\pa-Xn \ð-In-b-Xm-bm-Wv kq-N\. 1.4 e-£w tIm-Sn cq-]-bv-¡v 114 bp-²-hn-am-\-§Ä hm-§m-\p-Å I-cm-dn-teÀ-s¸-Sm-\m-Wv {]Xn-tcm-[ a-{´m-e-b-¯n-sâ \o-¡w. {]Xn-tcm-[ a{´n \nÀ-a-e ko-Xm-cm-a³ A-²y-£bm-b Un-^³-kv A-Izn-kn-j³ Iu¬-knð C-Xn-\p-Å {]mcw-` {]-hÀ-¯-\-§Ä Xp-S§n. Cu am-kw H-Sphntem A-Sp-¯ am-k-amZytam I-cmÀ hn-i-Zmw-i-§Ä k-À-¡m-cn-sâ ]-cn-K-W-\-bv-¡p-h-cpw.

]pXn-b I-cm-d-\p-k-cn-¨v 18 bp-²-hn-am-\-§Ä am-{X-am-Wv C-´y t\-cn-«p-hm-§p-I. aq-óp-ap-Xð A-ôph-sc hÀ-jw sIm-ïv C-h C-´y³ thym-a-tk-\-bp-sS `m-K-am-Ipw. ti-jn-¨ hn-am-\-§Ä km-t¦Xn-I k-lm-b-t¯m-sS C-´y-bnð¯-só \nÀ-an-¡pw. I-cm-dn-teÀ-s¸-Sp-ó cm-Py-hp-ambpw C-´y³ hn-am-\-I¼-\n-bp-am-bn tNÀ-ómIpw Cu km-t¦Xn-I hn-Zy ssI-am-dpI.

]m-¡nØm-\nð-\nópw ssN-\-bnð-\n-óp-ap-Å `oj-Wn t\-cn-Sp-ó-Xn-\v C-´y³ thym-a-tk-\-bv-¡v A-Xym-[p\n-I bp-²-hn-am-\-§Ä Iq-Sn-tb Xocq. ]m-¡nØm³ 23 ss^-äÀ kzm-Up-I-fpïv. F-«v {][m-\ F-bÀ-t_-kp-Ifpw A-h-À-¡p-ïv. C-´y-s¡-Xn-tc D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó 14 F-bÀ-t_-kp-Ifm-Wv ssN-\-bv-¡p-Å-Xv. 2100þHm-fw bp-²-hn-am-\-§fpw ssN-\-bv-¡p-ïv.

31 kzm-{U¬-km-Wv C-´y³ thym-a-tk-\-bv-¡v B-sI-bp-ÅXv. C-Xnð¯-só c-ïv an-Kvþ21 kv-Izm-{U-Wp-Ifpw c-ïv an-Kvþ27 kv-Izm-{U-Wp-I-fpw 2019þð Im-emh-[n A-h-km-\n-¡pw. ti-jn-¨ G-gv an-Kvþ21 kv-Izm-{U-Wp-IÄ 2014þepw Im-emh-[n ]qÀ-¯n-bm-¡pw. C-tXmsS, C-´y³ thym-atk-\ XoÀ¯pw ZpÀ-_-e-am-Ipw. C-Xv ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-\p-th-ïn-bm-Wv ]pXn-b I-cm-dn-\m-bn {]Xn-tcm-[ a-{´me-bw {i-an-¡p-ó-Xv. 16 ap-Xð 18 h-sc bp-²-hn-am-\-§-fp-Å 42 kv-Izm-{U-Wp-I-sf-¦nepw thym-a-tk-\-bv-¡v th-W-sa-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv.

C-´y-bp-ambn Cu h-¼³ I-cm-dn-\v H-t«-sd hn-tZ-i-cm-Py-§Ä cw-K-¯p-sï-óm-Wv kqN-\. d-jy-bp-sS kp-tJm-bvþ35Dw I-cm-dn-\m-bn ap³-\n-c-bn-epïv. G-{]n-en-emWv Cu I-cm-dn-\p-th-ïn thym-atk-\ B-tKm-f sS³-UÀ £-Wn-¨Xv. A-ta-cn-¡-bnð-\n-ópÅ F-^v/Fþ18, F-^vþ16, kzoU-sâ {Kn-¸³þC, d-jy-bp-sS an-Kvþ35, {^m³-kn-sâ bq-tdm-ss^-äÀ ssS-^q¬, d-^mð F-óo I-¼-\n-Ifpw Xm-Xv-]cyw Im-Wn-¨v sS³-U³ k-aÀ-¸n-¨n-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category