1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI C-´y³ ssl-¡-½o-j-\n-se a-e-bm-fn D-tZym-K-Ø-\m-b Bâ-Wn h-Ån-¡mS-sâ `mcym am-Xm-hv \n-cym-X-bmbn; kw-kv-Im-cw _p-[-\m-gv-N cm-hn-se A-bn-cqÀ skâv ta-cokv HmÀ-¯-tUm-Iv-kv sNdn-b ]-Ån-bnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

eï\nse C´y³ ssl¡-½o-j-³ Hm-^o-knse aebmfn DtZymKØ\mb BâWn hÅn¡mSsâ `mcym amXmhv \ncymXbmbn. dmón AbncqÀ XnbmSn¡ð Ipän¡ï¯nð shÅmcae ]tcX\mb hn. Cu¸sâ `mcy Genbm½ Cu¸³ (79) B-Wv hn-S hm-§nbXv. kwk-vImcw _p[\mgvN cmhnse ]¯n\v AbncqÀ skâv tacokv HmÀ¯tUmI-vkv sNdnb]Ånbnð \-S¡pw. a¡Äþ sI.C. hÀKokv, sI.C. amXyp, sI.C. Nmt¡m, im´½ tXmakv, sPÊn _nPp, PnPn tacn BâWn.


acpa¡Äþ _nPp N¡p¦ð, BâWn (PÌn³) hÅn¡mSv, kmen hÀKokv, enñn¡p«n amXyp, kmdm½ Nmt¡m

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category