1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

Imdn-\v ]n-ón-en-cp-óv kv-t\-ln-¡m³ {i-an-¨p-shóm-tcm-]Ww; a-te-jy-bnð c-ïv bp-h-Xn-IÄ-¡v ]-c-ky-am-bn Nm-«-hm-d-Sn in-£; B-[p\nI temI-¯v {Iq-cam-b in-£-IÄ \ð-Ip-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨v NÀ-¨ sN-bv-Xv tkm-jyð aoUnb

Britishmalayali
kz´wteJI³

Im-dn-sâ ]n³-ko-än-en-cp-óv kv-t\-ln-¡m³ {i-an-¨p-shóm-tcm-]n-¨v a-te-jy-bn-se i-cnb-¯v tImS-Xn c-ïv bp-h-Xn-IÄ-¡v ]-c-kyam-b Nm-«-hmd-Sn in-£ hn-[n¨p. kz-hÀ-Km-\p-cm-Kn-Ifm-b bp-h-Xn-IÄ se-kv-_n-b³ sk-Iv-kn-teÀ-s¸-«p-sh-óm-Wv a-X-tImS-Xn hn-[n-¨-Xv. 22þDw 32þDw h-b-Êp-Å bp-h-Xn-IÄ-¡v C-{Xbpw I-Sp-¯ in-£ hn-[n-¨-Xn-s\-Xn-tc tkm-jyð ao-Un-b-bnð {]-Xn-tj-[w i-à-am-bn D-bÀ-óp-I-gnªp.


h-S-¡³ ta-J-e-bn-ep-Å sX-c-¦m-\p kw-Øm-\-¯m-Wv kw-`hw. G-{]n-en-em-Wv C-hÀ A-d-Ìn-em-Ip-óXv. a-te-jy-bn-se G-ähpw bm-Ym-Øn-Xn-Iam-b ta-J-e-Ifn-sem-óm-WnXv. C-hnsS, s]m-Xp-Øe-¯v Im-dn-\p-Ånð-\nóv C-cp-h-scbpw a-X-t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cpóp. B-dv Nm-«-hm-d-Sn- ho-Xw \ð-Im-\pw 620 ]u-ïv ]n-g-bo-Sm-¡m-\p-am-bn-cp-óp tImS-Xn hn-[n.

Cu hn-[n-s¡-Xn-tc h-en-b-tXm-Xn-ep-Å hn-aÀ-i-\-am-Wv a-te-jy-bn-ep-ïm-bXv. apÉow `q-cn-]-£ cm-Pyam-b a-te-jy-bnð kz-hÀ-Km-\p-cm-Kn-I-Ä-s¡-Xn-tc I-Sp-¯ a-\p-jym-hIm-i ewL-\w \-S-¯p-óp-sh-ó B-tcm]-Ww tkm-jyð ao-Un-b-bn-eq-sS D-bÀ-óp. ap¼pw a-X-\nb-aw ew-Ln-¨-Xn-\v a-te-jy-bnð i-cnb-¯v tImS-Xn in-£ hn-[n-¡p-Ibpw \-S-¸m-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-«pïv. F-ómð, kv-{Xo-IÄ-s¡-Xn-tc C¯-c-sam-cp in-£m-hn-[n B-Zy-am-bm-sW-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp.

C-cp-hÀ-¡p-sa-Xn-tc-bp-Å in-£ tIm-em sX-c-¦m-\p i-cnb-¯v ssl-t¡m-S-Xn-bm-Wv hn-[n-¨Xv. hn-[n \-S-¸m-¡n-b-Xmbpw tImS-Xn A-[n-Ir-XÀ hmÀ-¯m G-P³-kn-I-tfm-Sv Øn-co-I-cn¨p. henb tXm-Xn-ep-bÀ-ó {]-Xn-tj-[w h-I-sh-¡m-sX in-£ \-S-¸m-¡n-b-Xn-s\ A-Xn-{Iq-c-sa-óm-Wv Bw-s\-Ìn CâÀ-\m-j-Wð a-te-jy-bp-sS A-²y-£³ sKz³ eo hn-e-bn-cp-¯n-bXv. ]-cn-jvIrX temI-¯v C¯-cw in-£m-hn-[n-IÄ \-S-¸m-¡p-ó-Xnð-\n-óv a-te-jy ]n-òm-d-W-saópw A-hÀ B-h-iy-s¸«p.

a-te-jy-bnð {Sm³-kv-sP³-U-dp-IÄ¡pw kz-hÀ-Km-\p-cm-Kn-IÄ-¡p-sa-Xncm-b \-S-]-Sn-IÄ C-Xn-\p-ap¼pw I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm-¡n-bn-«p-ïv. 60 i-X-am-\-¯n-te-sd ap-Éo-§Ä Xm-a-kn-¡p-ó a-te-jy-bn-se ]-e `m-K-§-fnepw a-X-\n-b-a-am-Wv ]m-en-¡-s¸-Sp-óXv. A-Sp-¯n-sS tZio-b X-e-¯nð \-S-ó {]-ZÀ-i-\-¯nð-\n-óv Fð-Pn-_n-Sn B-În-hn-Ìp-I-fp-sS Nn-{X-§Ä F-Sp-¯p-am-äm³ a-te-jy³ C-Ém-an-Iv A-^-tb-gv-kv a{´n D-¯-c-hn-«Xpw hn-hm-Z-am-bn-cpóp. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category