1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

eqÀ-±n-se {]-i-kv-X-am-b am-Xm-hn-sâ ]-Ån-¡p-ap-ónð X-e-bnð Xp-Wn-bn-«v ]qÀ-W \-á-bm-bn t]m-kv sN-bv-Xv bp-hXn; hn-izm-kn-I-fp-sS {]-Xn-tj-[-¯n-\n-S-bnð A-d-Ìv sN-bv-Xv \o-¡n t]m-eo-kv; eqÀ-Zv XoÀ-Ym-S-IÀ I-gn-ª-Znh-kw I-ï Nn-e Im-gv-N-IÄ C§s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

{^m³-kn-se A-Xn-{]-i-kv-Xam-b I-t¯m-en-¡m XoÀ-Ym-S-\ tI-{µ-am-Wv eqÀZv. A-hnsS, am-Xm-hn-sâ Xn-cp-cq-]-¯n-\p-ap-ónð in-tcm-h-kv-{X-a-Wn-ªv ]qÀ-W \-á-bm-bn bp-h-Xn-bp-sS {]-I-S-\w hn-izm-kn-I-fp-sS I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm¡n. s^-an-\n-Ìv B-În-hn-Ìpw C¯-cw ]-cn-]m-Sn-I-fn-eq-sS ap¼pw hn-hm-Z-\m-bn-I-bm-bn-«p-Å sU-t_m-d Un tdm-_À-«n-km-Wv \-á-bm-bn {]-Xn-a-bv-¡p-ap-ónð \n-e-bp-d-¸n-¨Xv. hn-izm-kn-I-fp-sS {]-Xn-tj-[-s¯-¯p-SÀ-óv Ch-sc t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp.

X-e-bn-eq-sS-bn-« \o-e Xp-Wn-am-{X-am-bn-cp-óp sU-t_m-d-bp-sS tZm-l-¯p-ïm-bn-cp-óXv. am-Xm-hn-sâ {]-Xn-a-bn-se cq]-s¯ A-\p-I-cn¨p-sIm-ïv ssI-Iq-¸n-bm-Wv A-hÀ \n-ón-cp-ó-Xv. [m-cm-fw XoÀ-Ym-S-IÀ sU-t_m-d-sb¡-ïv am-Xm-hn-\p-t\À-¡v t\m-¡m³ t]m-ep-am-Im-sX I-ã-s¸«p. XoÀ-Ym-S-I-cn-sem-cmÄ X-e-bn-eq-sS-bn-« \o-e-¯p-Wn-sb-Sp-¯v sU-t_m-d-bp-sS i-co-c-¯n-Sm\pw {i-an¨p. H-Sp-hnð t]m-eo-sk-¯n-bm-Wv Ch-sc Ø-e-¯p-\n-óv \o-¡n-bXv.

G-Xm\pw a-Wn-¡q-dp-IÄ sU-t_md-sb I-kv-ä-Un-bnð kq-£n¨ t]m-eokv, ]n-óo-Snh-sc Pm-ay-¯nð hn«p. ]-c-kyamb ssew-Kn-I-{]-I-S-\-¯n-sâ t]-cnð C-hÀ-s¡-Xn-tc A-Sp-¯ Znh-kw hn-Nm-c-W Xp-S-§p-sa-óv t]m-eo-kv ]-dªp. eqÀ-Zv XoÀ-Ym-S-\ tI-{µhpw sU-t_m-d-bv-s¡-Xntc Hu-tZym-Kn-I-am-bn ]-cm-Xn \ð-In-bn-«p-ïv. hn-izm-kn-I-fp-sS kz-X-{´am-b a-X-hn-izmk-s¯ X-S-Ê-s¸-Sp-¯p-ó \-S-]-Sn-bm-Wv sU-t_m-d \-S-¯n-b-sX-óv ]-cm-Xn-bnð ]-d-bpóp.

1858þð I-\ym-a-dn-bw {]-Xy-£-s¸-«p-sh-óv I-cp-Xp-ó-bn-S-am-Wv eqÀZv. A-Xn-sâ kv-a-c-W-bv-¡m-bn Øm-]n-¨ XoÀ-Ym-S-\-tI-{µ-¯nð H-t«-sd hn-izm-kn-I-fm-Wv Fñm hÀ-jhpw F-¯p-ó-Xv. sU-t_m-d-bp-sS \-á-Xm {]-ZÀi-\w C-Xm-Zy-am-bñ hn-hm-Z-am-Ip-óXv. I-gn-ª H-tÎm-_-dnð ]m-co-kn-se {]-i-kv-Xam-b ayq-kn-b-¯nð sam-Wmen-k Nn-{X-¯n-\v k-ao-]hpw C-hÀ \á-Xm {]-ZÀi-\w \-S-¯n-bn-cpóp. Cu kw-`-h-¯nð tIm-S-Xn C-h-sc 35 a-Wn-¡qÀ km-aqln-I tk-h-\-¯n-\v in-£n-¨n-cpóp. I-e-bp-sS N-cn-{X-¯nð kv-{Xo-I-sf ssI-Imcyw sNbv-X coXn-tbm-Sp-Å {]-Xn-tj-[-am-Wv Xm³ \á-Xm {]-ZÀ-i-\-¯n-eq-sS \-S-¯n-b-sX-óm-bn-cp-óp sU-t_m-d-bp-sS hmZw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category