1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Hmt«m-am-än-Iv tK-äv Xpd-óv ImÀ \nÀ-¯n-b-t¸mÄ ]n-óm-se t»m-¡v sN-bv-Xv \nÀ-¯n I-Å-òm-cp-sS Im-dpw; tXm-¡p-Nq-ïn A-hÀ C-cp-h-i-¯p-sa-¯n-b-t¸mÄ ImÀ ]n-tóm-s«Sp-¯v C-Sn-¨p-am-än c-£-s¸Sð; H-cp h-ey½-¨n sIm-Å-¡m-sc Io-g-S¡n-b hoUntbm ssh-d-em-Ip-t¼mÄ-

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-Å-òm-cp-sSbpw sIm-Å-¡m-cp-sSbpw hn-lm-c-cw-K-am-Wv Z-£n-Wm-{^n-¡. F-ómð, Cu h-ey-½-¨n-bp-sS ap-ónð A-h-cp-sS A-S-hp-I-sfmópw ^-en-¨nñ. Hm-t«m-am-än-Iv tK-äv Xpd-óv A-I-t¯-¡v I-S-ó Im-dn\v ]n-óm-se-sb¯n-b I-Å-òmÀ hml-\w \nÀ-¯n t»m-¡v sN-¿p-I-bpw Im-dn-sâ C-cp-h-i-¯p-sa-¯n tXm-¡p-Nq-ïn `o-j-Wn-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-bv-X-t¸mÄ G-sXm-cmfpw ]-I¨p-t]m-tI-ï-XmWv. F-ómð, Ah-sc k-ss[cyw t\-cn-Sp-I-bmWv Cu h-ey½-¨n sN-bv-XXv.


tXm-¡p-Nq-ïn I-Å-òmÀ `o-j-Wn-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\nsS, Ah-sc Iq-km-sX ImÀ ]n-tóm-s«-Sp¯p. C-tXm-sS t]-Sn¨p-t]m-b I-Å-òmÀ Hm-Sn A-hÀ h-ó Im-dnð I-b-dm³ {i-an¨p. C-Xn-\n-sS, H-óv ImÀ ap-tóm-s«-Sp-¯-ti-jw i-à-am-bn ]n-ón-te-¡v h-ó h-ey½-¨n I-Å-òm-cp-sS Im-dn-\v C-Sn-¨p-am-än tdm-Un-\-¸p-d-t¯-¡v sImïp-t]mbn. Xp-SÀ-óv H-cn-¡ð-¡q-Sn A-h-cp-sS Im-dn-s\ C-Sn-¨p-am-än-b-ti-jw A-Xn-thKw Hm-Sn¨p-t]m-hp-Ibpw sN-bvXp.

Z-£n-Wm-{^n-¡-bn-se Kp-s«-Mv {]-hn-iy-bn-em-Wv kw`-hw \-S-óXv. Szn-ä-dn-eqsS Cu kn-kn-Sn-hn Zriyw ssh-d-em-b-tXmsS, I-Å-òm-sc t\-cn-tS-ï-sX-§-s\-sb-ó- ]pXn-b ]mTw Iq-Sn Z-£n-Wm-{^n-¡-¡mÀ-¡v e-`n¨p. Im-dn-\v C-cp-h-i¯pw tXm-¡p-Nq-ïn-sb¯n-b I-Å-òm-sc sXñpw Iq-km-sX Ah-sc Xp-c¯n-tbm-Sn-¡m³ ss[cyw Im«n-b h-ey-½-¨n-sb A-`n-\-µn¨p-sIm-ïpÅ t]m-kv-äp-Ifpw I-aâp-I-fp-am-Wv tkm-jyð aoUn-b \n-dsb.

h-ey-½-¨n-bp-sS ss[-cy-s¯ ]p-I-g-¯p-óXn-s\m-¸w A-Xv Nn-e-t¸mÄ A-]I-Sw £-Wn-¨p-h-cp-¯-em-bn-cn-¡p-sa-óv ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Im\pw Nn-eÀ X-¿m-dm-Ip-ópïv. I-Å-òmÀ sh-Sn-bp-XnÀ-¯n-cp-só-¦nð h-ey-½-¨n-bp-sS I-Y-I-gn-bp-am-bn-cp-óp-sh-óm-Wv C-h-cp-sS hmZw. F-ómð, I-fn-t¯m-¡v D]-tbm-Kn-¨v `o-j-Wn-s¸-Sp-¯m-\m-bn-cp-óp I-Å-òm-cp-sS {i-a-saópw A-Xv hn-e-t¸m-bn-sñ-óp-am-Wv a-säm-cp Iq-«À Szo-äv sN-¿p-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category