1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

s^bv-kv-_p-¡v am-{Xañ, hm-Sv-km¸pw C³-Ì-{Kmapw sa-kôdpw ho-Wp; c-ïp a-Wn-¡q-dn-e-[n-Iw tem-I-sa§pw X-S-Ê-s¸-«-t¸mÄ B-i-¦ ]-¦p-sh-bv-¡m³ B-fp-IÄ F-¯nb-Xv Szn-ä-dnð; tem-Kn³ sN-¿m\pw Iaâv sN-¿m\pw sj-bÀ sN-¿m\pw km-[n-¡m-sX B-[p\n-I a-\p-jyÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

`-£-Whpw Ip-Sn-sh-Å-hp-anñm-sX Htóm ctïm Znh-kw Po-hn-¡mw. F-ómð, A-¡mcyw s^-bv-kv-_p-¡n-eq-sSbpw hm-Sv-km-¸n-eq-sSbpw a-sämcm-tfm-Sv ]-d-bm-sX H-cp-\n-an-jw t]mepw tkm-jyð ao-Unb-¡v A-Sn-s¸-« B-[p\nI tem-I-¯n-\v Xm-ïm-\m-hnñ. s^-bv-kv-_p-¡n-sâ D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å s^-bv-kv-_p¡pw hm-Sv-km¸pw sa-Ê-Rv-Pdpw H-tc ka-bw Uu¬ B-b-t¸mÄ tem-Iw t\-cn-« A-kz-Ø-X A-Xn-\v sX-fn-hm-bn-cpóp. X-§-fp-sS A-kz-Ø-X A-dn-bn-¡m-\v A-tó-cw tem-Iw C-c-s¨-¯nb-Xv Szn-ä-dn-te¡v.

Có-se ]p-eÀ-s¨-bm-Wv G-Xm\pw a-Wn-¡qÀ t\-c-t¯-¡v s^-bv-kv-_p-¡n-sâ D-S-a-Ø-X-bn-epÅ tkm-jyð aoUn-b B-¹n-t¡-j-\p-I-fp-sS sam-ss_ð thÀ-j-\p-Ifpw sU-kv-tÎm-¸v thÀ-j-\p-I-fpw ]-Wn-ap-S-¡n-bXv. A-ta-cn-¡-bp-sS h-S-¡p-In-g-¡³ ta-J-e-bnepw bq-tdm-¸n-sâ Nn-e `m-K-§-fnepw sX-t¡ A-ta-cn-¡-bp-sS Nn-e `m-K-§-fnepw ^n-en-¸o³-kn-epw C-Xv _m-[n¨p. C-´y-bnepw Ip-td `mK-¯v Ip-d-¨p-t\-c-t¯-¡v X-S-Ê-ap-ïmbn.

s^-bv-kv-_p-¡nepw C³-kvä-{Km-anepw hm-Sv-km-¸nepw tem-Kn³ sN-¿p-ó-Xnepw Iaâv sN-¿p-ó-Xnepw sj-bÀ sN-¿p-ó-Xnepw XS-Êw t\-cn-«-tXm-sS-bm-Wv D-]-t`m-àm-¡Ä A-kz-Ø-cm-bXv. ssk-än-se X-I-cm-dp-Imc-Ww \n-§-fp-sS A-¡u-ïv C-t¸mÄ e-`y-a-sñ-ó k-tµ-i-am-Wv Nn-eÀ-¡v F-^v-_n-bnð-\n-óv In-«n-bXv. Ip-d-¨p-t\-c-¯n-\p-ti-jw ho-ïpw {i-an-¡m\pw Nn-e-cp-sS sam-ss_-enð k-tµ-iw hóp-sIm-ïn-cpóp.

s^-bv-kv-_p-¡nð \-ho-Ic-Ww \-S-¡p-óXp-sIm-ïm-Wv Ip-d-¨p-t\-c-t¯-¡v ssk-äv e-`y-am-Im-Xn-cn-¡m³ Im-c-W-sa-óm-Wv kqN-\. F-ómð, C-Xn-\v bm-sXm-cp X-c-¯n-ep-ap-Å Hu-tZymKn-I Øn-co-I-c-W-anñ. hm-Sv-km-¸nepw k-tµ-i-a-b¡mt\m kzo-I-cn¡mt\m km-[n-¡m-¯ A-h-Ø-bm-bn-cp-óp. ]-ecpw A-kzØ-X-tbm-sS B-¸v do-ÌmÀ-«v sN-¿m\pw A-]v-tU-äv sN-¿m\pw {i-an¨p. Nn-eÀ A¬ C³-ÌmÄ sN-bv-Xv ho-ïpw Uu¬-tem-Uv sN-¿p-Ibpw sN-bv-Xp.

38 i-X-am-\-t¯m-fw s^-bv-kv-_p-¡v D-]-t`m-àm-¡-sf-bpw 42 i-X-am-\-t¯m-fw C³-kv-ä-{Kmw D-]-tbm-àm-¡-sfbpw {]-iv-\w _m-[n-¨p-sh-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. hm-Sv-km-¸n-epw 40 i-X-am-\-t¯m-fw t]À¡v Cu ka-bw k-tµ-i-§Ä ssI-am-dm-\m-bnñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category