1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

]«m-f-s¯ t]-Sn-¨v C´ym hn-cp-²-X {]-kw-Kn-¡p-t¼mgpw C-´y-bp-am-bn ku-lmÀ-±¯n-em-hm³ I-cp-¡Ä \o-¡n ]m-Iv {]-[m-\-a{´n C-{am³ Jm³; C-´y³ \-bX-{´ D-tZym-K-Ø-òmÀ-¡v C-Ém-am-_m-Zv ¢-ºnð Aw-KXzw \ð-In-tb-¡p-saó-Xv a-ªp-cp-¡p-ó-Xn-sâ kqN-\; Bcpw H-ópw ]pd-¯v ]-d-bp-ón-sñ-¦nepw ]pXn-b km-l-N-cy-¯nð C-t´mþ]m-Iv _Ôw Du-jv-a-f-am-tb-¡p-sa-óv kq-N-\IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

ssk-\y-¯n-sâ ]n-´p-W-tbm-sS-bm-Wv ap³ {In¡-äv Iym-]v-ä³ C-{am³ ]m-¡nØm-sâ {]-[m-\-a{´n ]-Z-¯n-te-dn-b-sXó-Xv ]-c-kyam-b c-l-ky-amWv. {In¡-äv Xm-c-am-bn-cp-ó Im-ew ap-Xð-s¡ C-´y-bp-am-bn A-S-p-¯ _-Ôw kq-£n-¡p-ó C-{am³ Jm-\v ssk-\y-s¯ a-dn-IS-óv C-´yþ]m-Iv _-Ô-¯nð C-S-s]-Sm-\m-hnñ. Im-iv-ao-cpÄ-s¸-sS-bp-Å hn-j-b-§-fnð ]-c-ky-am-bn C-{am³ -{]-I-Sn-¸n-¨ \n-e-]m-Sp-IÄ Im-e-§-fm-bn ]m-¡nØm³ D-ó-bn-¡p-ó-Xp-X-só-bmb-Xv AXp-sIm-ïmWv.

F-ómð, ]-c-ky-am-b-sñ-¦nepw ]n-ó-Wn-bnð a-äp Nn-e \o-¡-§Ä C-{am³ Jm³ \-S-¯p-óp-sï-ó hmÀ-¯-IÄ {]-Xo-£ ]-I-cp-ó-XmWv. C-´y-bp-am-bp-Å _-Ôw Ip-td-¡qSn Du-j-a-f-am-¡-W-sa-ó Xm-Xv-]cyw A-t±-l-¯n-\p-sï-ómWv Cu dn-t¸mÀ-«p-IÄ \ð-Ip-ó kqN-\. AXn-sem-óm-Wv C-Ém-am-_m-Zv ¢-ºnð C-´y³ \-bX-{´ D-tZym-K-ØÀ-¡v Aw-KXzw \ð-In-tb-¡p-sa-ó hmÀ-¯. C-´y³ ssl-¡-½n-j-WÀ AP-bv _n-km-cn-b-bp-tS-XS-¡w Aw-K-Xz-¯n-\p-Å A-t]-£-IÄ H-¼-Xp-am-k-am-bn s]m-Sn-]n-Sn-¨p-In-S-¡p-I-bmWv.

]m-Iv B-`y-´-c a-{´m-e-b-am-Wv ¢-ºnð BÀ-s¡m-s¡ Aw-KXzw \ð-I-W-sa-óv Xo-cp-am-\n-¡p-óXv. C-´y³ \-bX-{´ D-tZym-K-ØÀ-¡v Aw-KXzw \ð-Im³ a-{´me-bw C-Xph-sc A-\pa-Xn \ð-In-bn-cp-ónñ. F-ómð, C-{am³ kÀ-¡mÀ A-[n-Im-c-¯nð h-ó-Xn-\p-ti-jw C-¡m-cy-¯nð B-im-h-lam-b Nn-e ]p-tcm-K-Xn-IÄ kw-`-hn-¨n-«pïv. C-´y³ D-tZym-K-Ø-cp-sS Av-t]-£-IÄ ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xn-\v B-`y-´-c a-{´me-bw F³.H.kn \ð-In-tb-¡p-sa-óm-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ.

H-cp ¢-_v Aw-K-Xz-sa-ó-Xn-s\-¡mÄ h-f-sc-tb-sd kp-{]-[m-\am-b \-S-]-Sn-bm-bm-Wv C-Xn-s\ hn-e-bn-cp-¯p-óXv. C-´y³ \-bX-{´ DtZym-K-ØÀ-¡v Aw-KXzw \ð-In-bmð A-Xv C-cp-cm-Py-§fpw X-½n-ep-Å NÀ-¨-I-Ä-¡p-Å ]pXn-b th-Zn Xp-d-¡ð -Iq-Sn-bm-Ipw. Fñm hntZ-i \-bX-{´ D-tZym-K-Ø-cp-w k-t½-fn-¡p-ó Ø-e-sa-ó \n-e-bnð C-Ém-am-_m-Zv ¢-ºn-\v h-fsc-tb-sd cm-{ão-b {]m-[m-\y-hp-apïv. C-hn-sS C-´y³ D-tZym-K-ØÀ-¡v Aw-KXzw \ð-Im¯-Xv I-Sp-¯ hn-th-N-\-am-sW-óv C-´y ]-e-Ip-dn Nq-ï-n-¡m-Wn-¨n-cp-óp. 1992þse s]-cp-am-ä¨-«w A-\p-k-cn-¨v C-cp-cm-Py-§-fn-sebpw \-bX-{´ D-tZym-K-ØÀ-¡p-t\-sc bm-sXm-cp X-c-¯n-ep-Å A-[n-t£-]tam hn-th-N-\tam ]m-Sn-sñ-ópïv.

\yq-Uð-ln-bn-se Uð-ln tKmÄ-^v ¢-ºnepw Uð-ln Pnw-Jm-\-bnepw ]m-¡nØm³ \-bX-{´ D-tZym-K-ØÀ-¡v Aw-KXzw \ð-Ip-ón-sñ-óv Im-Wn-¨m-bn-cp-óp ]m-¡nØm³ C-´y³ D-tZym-K-Ø-cp-sS Aw-KXzw X-S-ªp-sh-¨n-cp-óXv. F-ómð, tKmÄ-^v ¢ºpw Pnw-Jm-\bpw ]qÀ-W-ambpw kz-Im-cy ¢-ºp-I-fm-sWópw A-h-bn-se Aw-K-Xz-¯n-sâ Im-cy-¯nð kÀ-¡m-cn-\v bm-sXmópw sN-¿m-\n-sñ-óp-am-Wv C-´y-bp-sS \n-e-]m-Sv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category