1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

Cµn-c-bv-s¡-Xn-tcbpw D-bÀ-¯n-¡m-«m³ H-cp t\-Xm-hnñm-bn-cp-óp...Añ, \n-ch-[n t\-Xm-¡Ä D-ïm-bn-cp-óp... hm-Pv-t]-bn-s¡-Xn-tcbpw A§-s\ X-só... F-ón«pw A-h-scm-s¡ tXm-äntñ? AXp-sIm-ïv tam-Zn-bp-sS I-cp-¯ñ {]-iv-\w {]-Xn]-£w F§-s\ C-S-s]-Sp-óp F-ó-XmWv; C-t¸mÄ {]-[m-\w _n-sP-]n kÀ-¡m-cn-s\-Xn-tc H-scm-ä {]-Xn-]-£ Øm-\mÀ-Yn-tb D-ïm-Im-hq F-ó-XmWv; A-cp¬ jq-cn -a\-Êp Xp-d-¡p-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-bnð P-\m-[n-]Xyw ]p-e-c-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-ó {]-Xn-]-£ ]mÀ-«n-IÄ-¡v A-hkm-\ A-h-k-c-am-bn-cn-¡pw 2019þse tem-Ivk-`m Xn-c-sª-Sp-s¸-óv _n-sP-]n-bp-sS ap³ tI-{µ-a-{´n-Iq-Snbm-b A-cp¬-jqcn. \-tc-{µ tam-Zn H-cn-¡ð-¡q-Sn Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-«mð ]n-óo-Sv kz-X-{´hpw \o-Xn-bp-à-hpam-b Xn-c-sª-Sp-¸p-Ifpw P-\m-[n]-Xy hn-izm-k-§-fp-sS kw-c-£-Whpw D-d-¸n-¡m-\m-hn-sñópw A-t±lw 'Z h-b-À U-b-tem-Kv-kn'ð I-c³ Xm-¸-dp-am-bp-Å A-`n-ap-J-¯nð A-`n-{]m-b-s¸«p.

tam-Zn-sb ]p-d-¯m-¡m-\m-hn-sñ-ó A-_-²-[m-c-W-bn-em-Wv C-´y-bn-se {]-Xn-]-£ ]mÀ-«n-I-sf-óv A-t±-lw ]-dªp. AXp-sIm-ïm-Wv 2019þse Xn-c-sª-Sp-¸nð tam-Zn-sb F-XnÀ¡p-I B-cm-bn-cn-¡p-sa-ó kwi-bw D-b-cp-óXv. A-Xv cm-lpð Km-Ôn-bmIp-tam? AtXm a-a-X _m-\ÀPn-tbm F-sóm-s¡ tNm-Zy-§-fp-b-cp-ó-Xv. 1977þð C-µn-cm Km-Ôn-s¡-Xn-tcbpw kam-\ A-h-Ø-bm-bncp-óp. P-Kv-Po-h³ dmtam F-¨v F³ _-lp-Kp-Wtbm sam-dmÀPntbm N-c¬ knt§m F-ó tNmZyw Aópw D-ïm-bn.

2004þð A-Sð _n-lm-cn hm-Pv-t]-bn-s¡-Xn-tc B-cmIpw t\-Xm-shó tNm-Zyhpw D-bÀ-ón-cpóp. hm-Pv-t]-bn-sb P-h-lÀ-emð s\-lv-dphn-t\m-Sm-Wv ]-ecpw Xm-c-X-ay-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óXv. tkm-Wn-bm KmÔntbm a³-tam-l³ knt§m hm-Pv-t]-bn-se Io-gv-s¸-Sp-¯p-sa-óv B-sc-¦nepw I-cpXn-tbm? F-ón«pw _n-sP-]n A¯-h-W Xn-c-sª-Sp-¸nð ]-cm-P-b-s¸«p. t\-Xm-¡Ä H-cp {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡m³ ]-cm-P-b-s¸-Sp-t¼mÄ A-Xv ]-cn-l-cn-¡m³ P-\-§Ä-¡v A-h-cp-tSXm-b h-gn-bp-sï-ó ap³ {]-[m-\-a{´n N-{µ-ti-J-dn-sâ hm-¡p-I-fm-Wv C-hn-sS {]-k-à-am-Ip-ó-sX-ópw jq-cn A-`n-{]m-b-s¸-«p.

{]-Xn-]-£ I-£n-IÄ ]-c-kv-]-c-ap-Å F-XnÀ¸pw XÀ-¡hpw am-än-sh-¨v H-cp-an-¨p-\nð-t¡-ï Im-e-am-Wn-sX-óv A-cp¬ jq-cn ]-dªp. Fñm a-Þ-e-§-fnepw _n-sP-]n-s¡-Xn-tc H-cp Øm-\mÀ-Yn- am-{X-ta D-ïm-Im-hq F-ó X-c-¯nð tbm-Pn-¸p-ïm-I-W-saópw A-t±-lw ]-dªp. t]m-b-Im-e-s¯-¡p-dn-¨v a-d-¡p-I. C-sXm-cp ]p-Xn-b km-l-N-cy-amWv. cmPyw am-{Xañ, \n-§-tfm-tcm-cp-¯cpw \-in-¡p-sa-ó Imcyw Xn-cn-¨-dn-b-W-saópw A-t±-lw {]-Xn-]-£-t\-Xm-¡-tfm-Sv ]-dªp.

Hm-tcm-cp-¯-sc-bpw D-]-tbm-Kn-¨p-I-gn-ªmð Ah-sc tam-Zn \-in-¸n-¡pw. \n-Xo-jv Ip-am-dn\pw \-ho³ ]-Sv-\m-bn-¡n\p-sam-s¡ A-Xv a-\-Ên-em-Im³ t]m-Ip-ó-tX-bpÅq. C-¯-cw km-l-N-cy-¯nð F§-s\ tbm-Pn-¨p-\nð-¡m-sa-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨m-Wv {]-Xn]-£w B-tem-Nn-t¡-ïXv. \msf-sbm-cp Ime-¯v \n-b-ak-`m Xn-c-sª-Sp-¸nð ]-c-kv]-cw a-Õ-cn-t¡-ï-Xm-Wtñm F-tómÀ-¯v C-t¸mÄ F-XnÀ-¯v \nð-¡-cpXv. sh-dpw N-S-§n-\m-bpÅ tbm-Pn¸ñ. A-hkm-\ A-h-k-c-am-sW-óp-I-cp-Xn H-ón-¨p-\nð-¡-Wwþjq-cn ]-d-ªp.

`m-h-n-bnð \-S-¡m³ t]m-Ip-ó Xn-c-sª-Sp-¸n-s\-¡p-dn-t¨mÀ-¯v C-t¸m-Ä `n-ón-¨p-\nðv-¡p-ó-hÀ H-tómÀ-¡pI. Cu Xn-c-sª-Sp-¸nð \n-§Ä ]-cm-P-b-s¸-Sp-I-bm-sW-¦nð B Xn-c-sª-Sp-¸p-IÄ Nn-e-t¸mÄ D-ïm-sb-ópX-só h-cnñ. 2019þð \n-§Ä ]-cm-P-b-s¸-Sp-I-bm-sW-¦nð ]n-óo-Sv \o-Xn-bp-àam-b Xn-c-sª-Sp-¸p-IÄ D-ïm-Ip-sa-óv {]-Xo-£n-¡p-Ibpw th-ïþjq-cn ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category