1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

ssN-\-bv-¡p- ]n-óm-se t\mÀ-¯v t]m-fnð kz-´w kv-tä-j³ Øm-]n-¡m³ C-´y-bpw; sF-F-kv-BÀ-H-bp-sS dn-tam-«v sk³-kn-Mv kv-täj³ {]-Ir-Xn Zp-c-´-§Ä-¡p-Å ap-ó-dn-bn-¸p-IÄ-¡v am-{X-añ ssk-\n-Im-h-iy-§Ä¡pw Kp-Ww sN-¿pw; C-´y-¡v ssI-h-ón-cn-¡pó-Xv A-`n-am-\mÀ-lam-b Aw-Ko-Im-c-sa-óv dn-t¸mÀ-«pIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

c-ïp-hÀ-jw ap-¼m-Wv D-¯-c-{[p-h-¯nð ssN-\ kz-´-am-bn {Ku-ïv tÌ-j³ {]-hÀ¯-\w Xp-S-§n-b-Xv. _-ln-cmIm-i K-th-j-W cwK-¯v ssN-\-sb-¡mÄ _-lp-Zq-cw avp-ón-ep-Å C-´y-bpw D-¯-c-{[p-h-¯nð {Ku-ïv tÌ-j³ B-cw-`n-¡m-\p-Å {i-a-§Ä Xp-S-§n-¡-gnªp. sF-F-kv-BÀ-H-bp-sS cm-Py-¯n-\p-]p-d-¯p-Å B-Zy {Ku-ïv tÌ-j³ Iq-Sn-bm-Ip-anXv. t\mÀ-¯v t]m-fnð C-´y³ dn-tam-«v sk³-kn-Mv (sF-BÀ-Fkv) {]-hÀ¯-\w Xp-S-§p-t¼mÄ {]-Ir-Xn Zp-c-´-§Ä-¡p-Å ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ip-ó-Xn\pw ssk-\n-Im-h-iy-§Ä¡pw C-Xp-]-tbm-Kn-¡m-\m-hpw.

\n-e-hnð C-´y-¡v an-I-¨ sF-BÀF-kv tI-{µ-ap-ïv. \n-ch-[n `u-a \n-co-£ D-]-{K-l-§-fp-sS ]n-´p-W-tbm-sS ssl-Z-cm-_m-Znð {]-hÀ-¯n-¡p-ó \m-j-Wð dn-tam-«v sk³-kn-Mv sk-âÀ B-Wn-Xv. D-]-{Kl-§-fnð-\n-óp e-`n-¡p-ó tU-ä kzo-I-cn-¡pIbpw A-Xv hn-e-bn-cp-¯n {]-Ir-Xn Zp-c-´ ap-ó-dn-bn-¸p-IÄ DÄ-s¸-sS \ð-Ip-óXpw Cu tI-{µ-am-Wv.

D-¯-c-{[p-h-¯nð {Ku-ïv tÌ-j³ B-cw-`n-¡p-ó Im-cy-s¯ Ku-c-h-t¯m-sS-bmWv sF-F-kvBÀ-H Im-Wp-ó-sX-óv D-ó-X hr-¯-§Ä kq-Nn-¸n¨p. F-óm-en-Xn-\v Ipd-¨v k-a-b-sa-Sp-¡pw. h³-tXm-Xn-ep-Å A-SnØm-\ ku-I-cy-§-sfm-cp-¡ð A-Xn-\m-h-iy-apïv. am-{Xañ, A-´m-cm-{ã X-e-¯nð A-\pa-Xn t\-Sp-Ibpw a-äp cm-Py-§-fp-sS k-l-Ic-Ww tX-Sp-I-bp-sam-s¡ B-h-iy-amWv. t\mÀ-¯v t]m-fnð kv-tä-j³ B-cw-`n-¡-W-sa-óp-X-só-bmWv sF-F-kv-BÀ-H-bp-sS Xo-cp-am-\-saópw A-[n-Ir-XÀ ]-dªp.

Z-£n-W-{[p-h-s¯-¡mÄ I-Sp-¸-tadn-b km-l-N-cy-§-fm-Wv D-¯-c-{[p-h-¯n-ep-Å-sX-óv im-kv-{X-ÚÀ ]-d-bp-óp. lmÀ-Uv-thÀ Øm-]n-¡p-ó-XpÄ-s¸-sS-bp-Å Im-cy-§Ä h-f-sc-tb-sd {i-a-I-c-amWv. F-ómð, sF-BÀF-kv {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS B-h-iy-I-X G-dn-b-Xn-\mð t\mÀ-¯v t]m-fnð {Ku-ïv kv-tä-j³ Øm-]n-¡m-Xn-cn-¡m-\p-am-hn-sñ-óv im-kv-{X-ÚÀ ]-d-bp-óp.

2013þð \m-j-Wð dn-tam-«v sk³-kn-Mv kv-tä-j-³ Z£n-W {[p-h-¯n-se AâmÀ-«n-¡-bnð tU-ä dn-k-]v-j³ tÌ-j³ Øm-]n-¨n-cpóp. CXpw t\mÀ-th-bp-sS k-l-I-c-W-hp-am-Wv \n-e-hnð C-´y D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-óXv. `u-a \n-co-£-W D-]-{K-l-§Ä-¡m-bp-Å AâmÀ-«n-¡-bnse {Ku-ïv tÌ-j-\nð (FPn-tbm-kv) A-Sp-¯-hÀ-jw C-´y c-ïma-s¯ Bân-\ Øm-]n-¡p-sa-óv D-ó-X hr-¯-§Ä hy-à-am¡n. AâmÀ-«n-¡-bn-se em-gv-k-am³ lnð-kn-ep-Å `mc-Xn tÌ-j-\n-em-Wv dn-tkm-gv-kmävþ2, dn-km-äv þ2, ImÀt«m-km-äv D-]-{K-§Ä Xp-S-§n-b-h A-b-¡p-ó tU-ä kzo-I-cn-¡p-óXpw A-]-{K-Yn-¡p-ó-Xpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category