1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-Kamb tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS am-Xm-hn-\v \m-sf hn-S \ð-Ipw; kw-kv-Im-c ip-{iq-j-IÄ cm-hnse sN-¦ð Xn-cp-lr-Z-b tZ-hm-e-b-¯nð

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-Kamb tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS am-Xm-hv Aó-½ Nm-t¡m-bpsS kw-kv-Im-cw \m-sf \-S-¡pw. ]-tc-X\m-b sI kn Nm-t¡m-bp-sS `m-cy-bmWv Aó-½ Nm-t¡m. 80 h-b-km-bn-cp-óp {]m-bw. \m-sf cm-hn-se ]-¯p a-Wn¡v sN-¦ð Xn-cp-lr-Z-b tZ-hm-e-b-¯nð B-Wv N-S-§p-IÄ \-S-¡p-I. am-Xm-hn-sâ kw-kvIm-c N-S-§p-I-fnð ]-s¦-Sp-¡p-hm³ tkm-Wn Nmt¡m \m-«nð F-¯n-t¨-À-ón-«p-ïv.

Im-ªn-c-¸-Ån-bnse Im-hp-¦ð Ip-Spw-_mw-K-amWv A-ó-½. sP-bnw-kv Nmt¡m, am-Xyp (J-¯À), A-ó½ tPmÀÖv, tkm-Wn Nm-t¡m (am-ô-kv-äÀ), sd-\n (]m-em) F-ón-h-cm-Wv a¡Ä. a-cp-a¡Ä: sk-en³ (ssh-¡w), enkn (s]m³-Ip-ów), tPmÀ-Öv tPm-k^v (s]m³-Ipów, ap³ tNÀ-¡S-hv ]-ômb-¯v ssh-kv {]-kn-U-âv), tkmfn (am-ô-kv-äÀ), _m-kv-än³.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category