1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Zp-cn-Xm-izm-k {]-hÀ-¯-\-§-fn-eq-sS \m-Sn-sâ A-h-Ø I-ï-dnªp; a-ebm-f \m-Sn\v C-\nbpw klm-b-§Ä \ð-Ip-hm³ C-]v-kzn-¨p-I-mcpw ssI-tImÀ¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

tI-c-f-¯n-se {]-f-b Zp-cn-X-_m-[n-XÀ-¡m-bn sIkn-F C-]v-kzn¨pw ^-ïv ti-Jc-Ww \-S-¯p-óp. tIc-fm IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tb-j³ C-]v-kzn-¨n-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨v \n-ch-[n t]À Zp-cn-Xm-izm-k {]-hÀ-¯-\-§-fnð ]-s¦-Sp-¯n-cpóp. \-½p-sS \m-Sn-s\ ssI-]n-Sn-¨p-bÀ-¯m³ Iq-Sp-Xð k-lm-b-§Ä Iq-Sn \ð-tIï Cu km-l-N-cy-¯nð B-Wv ^-ïv ti-Jc-Ww Iq-Sn C-]v-kzn-¨p-ImÀ \-S-¯p-ó-Xv. 27 Ip-Spw-_-§Ä tNÀ-óv Xp-S-§n-bn-cn-¡p-ó ^-ïv ti-J-c-W-¯n-\v C-\n-bpw- k-lm-b-§Ä e-`n-¨mð am-{X-sa e-£yw ]qÀ-¯o-I-cn-¡m-\m-Iq. ti-J-cn-¡p-\v ^-ïv ap-Jy-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-te-¡v kw-`m-h-\ sN-¿p-hm-\m-Wv I½-än Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category