1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

kmen-kv-_-dn-bnð am-c-I-hn-jw \n-t£-]n-¨-Xv d-jy³ an-en«-dn Câ-en-P³-kv; c-ïp d-jy³ G-Pâp-amÀ tamkv-tIm-bnð-\n-só-¯n tlm-«-enð Xm-a-kn-¨p Ir-Xyw sN-bvXv a-S§nb-Xn-sâ sX-fn-hp-IÄ ]p-d¯v; {_n-«\pw d-jybpw X-½n-ep-Å {]-iv-\w aqÀ-[-\y-¯-n-te-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-dp-am-kw ap-¼v km-en-kv-_-dn-bnð ap³ d-jy³ Nm-c\pw a-IÄ¡pw t\-sc-bp-ïm-b cm-kmbp-[ {]-tbm-K-¯n-\v ]n-ónð d-jy-bm-sW-óv I-sï-¯n {_n-«o-jv t]m-eokv. d-jy-bnð-\n-só¯n-b Nm-c-òmÀ aq-óp-Zn-h-k-t¯m-fw Xm-a-kn-¨v IrXyw \S-¯n a-S-§n-b-Xn-sâ sX-fn-hp-IÄ t]m-eo-kv ]p-d-¯p-hn«p. kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§-fp-sSbpw Un-Î-äo-hp-I-fp-sSbpw k-lm-b-t¯m-sS-bm-Wv C-¡m-cy-¯nð d-jy-¡p-Å ]-¦v \n-kwi-bw sX-fn-bn-¡m-\m-bXv. \-bX-{´ {]-Xn-\n-[nI-sf ]n³-h-en-¡p-ó-XpÄ-s¸-sS {_n-«\pw d-jybpw X-½n-ep-Å _-Ôw h-fjm-b kw`-hw C-t¸mg-s¯ A-t\z-j-W-^-e-t¯m-sS Iq-Sp-Xð h-j-fm-Ip-sa-óp-d-¸mWv.

ap³ d-jy³ Nm-c³ skÀ-Pn kv-{In-]m-en-s\bpw a-IÄ bq-en-b-sbbpw h-[n-¡p-I-sb-ó D-t±-iy-t¯m-sS-bm-Wv C-hÀ tamkv-tIm-bnð-\n-só-¯n-bXv. km-en-kv-_-dn-bn-se kq-¸À-amÀ-¡-än-\v ap³-h-i-¯p-sh-¨v C-cp-hÀ¡pw hn-j-_m-[-tbäp. A-Xo-h-Kp-cp-X-c \n-e-bnð B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-ó C-cp-hcpw ]n-óo-Sv c-£-s¸-«p. d-jy³ \nÀ-an-Xamb t\mhn-tNm-Iv F-ó hn-j-]-ZmÀ-Y-am-Wv C-hÀ-s¡-Xn-sc {]-tbm-Kn-¨-sX-óv hy-à-am-bn-c-p-óp. Cu kw-`-h-¯n-\p-ti-jw c-ïp-am-kw I-gn-ªv C-tX Ø-e-¯p-\n-óv Z-¼-Xn-am-cm-b NmÀ-fn tdm-fn-bv¡pw `m-cy tUm¬ kv-äÀ-K-kn\pw hn-j-_m-[-tbäp. tUm¬ ]n-óo-Sv B-ip-]-{Xn-bnð a-cn-¡p-Ibpw sN-bvXp. NmÀ-fn C-t¸mgpw B-ip-]-{Xn-bn-emWv.

d-jy³ an-en«-dn Câ-en-P³-knð Aw-K-§-fmbb A-e-Iv-km³-UÀ s]-t{Smhv, dp-kv-e³ t_mjn-tdm-hv F-ón-h-cm-Wv s^-{_p-h-cn-bnð d-jy-bnð-\n-óv km-en-kv-_-dn-bn-se-¯n IrXyw \-S-¯n-b-sX-óm-Wv C-t¸mÄ I-sï-¯n-bn-«p-ÅXv. C-cp-h-cp-sSbpw ]mkv-t]mÀ-«v \-¼-dp-IÄ G-sd-¡p-sd k-am-\-am-sWópw t]m-eo-kv I-sï¯n. C-h hym-P-am-tWm-sbópw t]m-eo-kv kw-i-bn-¡p-ópïv. ]mkv-t]mÀ-«n-ep-Å hn-em-kw hym-P-am-sW-óv I-sï-¯n-bn-«pïv. kv-{In-]m-en\pw a-IÄ-¡pw hn-j-_m-[-tb-ä Zn-h-kw C-hÀ C-cp-hcpw kw-`-h-Øe-¯v Np-än-¯n-cn-bpó-Xv kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§-fnð-\n-óv t]m-eo-kv I-sï-¯n-bn-«p-ïv.

amÀ-¨v c-ïn-\m-Wv C-hÀ C-cp-hcpw e-ï-\n-se-¯n-bXv. Aóp-ssh-I-n-«v hm-«À-eq kv-tä-j-\n-te-¡v bm-{X sNbv-X Chv# Cu-kv-äv e-ï-\n-e kn-än kv-tä tlm-«-en-em-Wv Xm-a-kn-¨-Xv. ]n-täóv Cu tlm-«ð hn-« C-hÀ hm-«À-eq-hnð-\n-óv km-en-kv-_-dn-bn-te-¡v bm-{X sN-bvXp. ssh-In-«v \m-ep-aWn-tbm-sS C-hÀ e-ï-\n-te-¡v a-S-§p-Ibpw sN-bvXp. A-Xn-\v ]n-tä-Zn-h-khpw C-cp-hcpw km-en-kv-_-dn-bn-se-¯n kv-{In-]mð Xm-a-kn-¡p-ó ho-Sn-\v k-ao-]w C-cp-h-sc-bpw kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§-fnð Im-Wp-ópïv. ho-Sn-sâ ap³-hi-s¯ hm-Xn-enð C-hÀ t\mhn-tNm-Iv D-]-tbm-Kn-¨v hn-j-a-b-am-¡n-sb-óm-Wv t]m-eo-kv I-cp-Xp-óXv. Aóp-ssh-Ip-tó-cw e-ï³ lo{Xq hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se¯n-b C-cp-hcpw tamkv-tIm-bn-te-¡v a-S-§p-Ibpw sN-bvXp.

C-cp-hÀ-¡p-sa-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-sa-óv {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bv {]-Jym-]n-¨n-«pïv. F-ómð, ti-jn-¨-Im-ew \n-b-a-\-S-]-Sn-I-sfmópw t\-cn-Sm-sX d-jy-bnð C-cp-hÀ¡pw Xm-a-kn-¡m-\m-Ip-sa-ó-Xm-Wv bm-YmÀ-Yyw. 2006þð d-jy³ Nm-c³ A-e-Iv-km³-UÀ en-Xzn-s\-t¦m-sb hn-jw sIm-Sp¯p-sIm-ó-hÀ C-t¸mgpw \n-b-a-\-S-]-Sn-I-sfmópw t\-cn-Sm-sX tamkv-tIm-bn-epïv. t]m-eo-kv I-sï-¯-ep-I-sf-¯p-SÀ-óv e-ï-\n-se d-jy³ Fw-_-kn-bn-se Np-a-X-e-¡mc-s\ hn-tZ-i-Im-cy a-{´me-bw hn-fn-¨p-h-cp-¯n Im-cy-§Ä [-cn-¸n-¨p-ïv.

kv-{In-]m-en\pw a-IÄ-¡pw hn-j-_m-[-tb-ä ho-«nð A-t\z-j-W-¯n-s\¯n-b t]m-eokv tm-^o-kÀ \n-¡v s_-bv-en¡pw hn-j-_m-[-tb-än-cpóp. \n¡pw ZoÀ-L-\mÄ B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cpóp. Cu kw-`-h-¯n-\v \mep-am-kw I-gn-ªm-Wv NmÀ-fn¡pw ÌÀ-K-kn\pw hn-j-_m-[-tbð-¡p-óXv. I-Sp-¯ cm-kmbp-[ {]-tbm-K-am-Wv d-jy \-S-¯n-sb-ó-Xn-\v sX-fn-hm-bn-cp-óp CXv. H-cp s]À-^yqw Ip-¸n-¡p-Ånð A-S-¨m-Wv s]-t{Smhpw dp-kv-e\pw t\mhn-tNm-Iv {_n-«-\n-te-¡v I-S-¯n-b-sX-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. kv-äÀKkv Cu s]À-^yqw Ip-¸n ssI-Imcyw sN-bv-X-Xm-bn t]m-eo-kv I-sï-¯n-bn-cpóp. C-Xnð-\n-ómv-Wv A-hÀ¡pw NmÀ-fn¡pw hn-j-_m-[-tb-äXv.

d-jy-bm-Wv kw-`-h-¯n-\v ]n-ón-se-óv kw-i-bm-Xo-X-am-bn sX-fn-bn-¡m³ km-[n-¨-Xm-bn hn-h-c-§Ä ]p-d-¯p-hn«p-sIm-ïv kv-tIm-«v-e³-Uv bmÀ-Un-sâ Iu-ïÀ sS-d-dn-kw I-½n-j-WÀ \oð _-kp ]-dªp. kv-tIm-«v-e³-Uv bm-cv-Uv G-sä-Sp-¯ G-ähpw {i-a-I-cam-b A-t\z-j-W-§-fn-sem-óm-b-n-cp-óp C-sXópw A-t±-lw hy-à-am¡n. d-jy³ an-en-«-dn-bp-sS {][m-\ e-£y-§Ä kv-{In-]mð Ip-Spw-_-am-bn-cpóp. F-ómð, NmÀ-enbpw kv-äÀ-Kkpw A-_-²-¯nð C-Xn-\n-c-bm-Ip-I-bm-bn-cp-óp-shópw \oð _-kp ]-dªp.

{_n-«-\n-se-¯n cm-kmbp-[ {]-tbm-Kw \-S-¯n-bh-sc \n-b-a-¯n-\v ap-ónð-sIm-ïp-h-cn-I-sb-ó \n-Ý-b-ZmÀ-Vy-t¯m-sS-bm-bn-cp-óp A-t\zj-Ww \-S-¯n-b-sX-óv sa-s{Sm-s]m-en-ä³ t]m-eo-kv I-½n-j-WÀ s{Ikn-U Un-¡v ]-dªp. cm-km-bp-[-§Ä-s¡-Xn-tc {]-hÀ-¯n-¡p-ó H.]n.kn.U-»yphpw kv-{In-]mð Ip-Spw-_-¯n-s\-Xn-tc D-]-tbm-Kn-¨ A-tX cm-k-h-kv-Xp-X-só-bm-Wv NmÀ-fnsbbpw kv-äÀ-K-kn-s\bpw B-ip-]-{Xn-bn-em-¡n-b-sX-óv Øn-co-I-cn-¨n-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category