1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

clky-t¸m-eo-kn-sâ ]-Wn sI.Pn._n. sN-¿p-t¼mÄ G-sd I-Sp-¸-tadn-b ]-Wn-IÄ Gð-]n-¡m³ se-\n³ Xp-S§n-b A-Xn-Xo-{h h-Ip¸v; h-ôI-sc ]-¨-bv-¡v I-¯n-¡p-ónS-¯v Xp-S-§p-ó ]-cn-io-e\w; bp-t{I-\n-b³ hn-am-\-sh-Sn-sh-¸pw bp.Fkv. Xn-c-sª-Sp¸pw ap-Xð km-en-kv_-dn B-{Ia-Ww h-sc t\-«-§-fnð; G-Im-[n-]-Xnbm-b ]p-«n-s\ Im-¡m³ {]-hÀ-¯n-¡p-ó d-jy-bp-sS an-en«-dn Câ-en-P³km-b {Kq-hn-sâ IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

km-en-kv-_-dn-bnð skÀ-Pn kv-{In-]m-en-s\pw a-IÄ bq-en-b-sbbpw h-[n-¡m³ cm-kmbp-[ {]-tbm-Kw \-S¯n-b d-jy³ an-en«-dn Câ-en-P³-kv hn-`m-Kam-b {Kq G-Xv {Iq-c-Ir-Xyhpw k-aÀ-Y-am-bn \-S-¸m-¡m³ ]-cn-ioe-\w kn-²n-¨ hn-`mKw. cm-Py-¯ h-ôn-¡p-óh-sc ]-¨-bv-¡v I-¯n-¡p-ó kw-`-h-§Ä I-ïv ]-cn-ioe-\w Xp-S-§p-ó C-hÀ Poh³-t]mepw ]-W-b-s¸-Sp¯n Hm-¸-td-j-\p-IÄ \-S-¯m³ a-Sn-bnñm-¯ hn-`m-K-am-Wv. 1918þð hn-¹-h-¯n-\p-ti-jw se-\nð cq-]w sIm-Sp-¯ {Kq-hn-\v d-jy-bp-sS a-äv c-l-kym-t\z-j-W G-P³-kn-I-sf-¡mÄ hy-Xy-kv-Xam-b Zu-Xy-am-bn-cp-óp \nÀ-h-ln-¡m-\p-ïm-bn-cp-ó-Xv. km-[m-c-W c-l-ky-m-t\z-j-W-§Ä sI.Pn._n.\nÀ-h-ln-¡p-t¼mÄ I-Sp-¸-tadn-b Hm-¸-td-j-\p-IÄ-¡m-bn-cp-óp {Kq \n-tbm-Kn-¡-s¸-«n-cp-óXv.

tkm-hnb-äv bq-Wn-b³ Cñm-Xm-b-tXmsS sI.Pn._n- {]-hÀ¯-\w A-h-km-\n-¸n¨p. ]n-óo-Sv d-jy-bnð F-^v.F-kv._n. (s^-U-dð sk-Iyq-cn-än kÀ-hokv) \n-e-hnð hóp. sI.Pn._n.bnð 16 hÀ-j-t¯m-fw {]-hÀ-¯n-¨-bm-fm-Wv hv-fm-Zn-anÀ ]p-«n³. F-^v.F-kv._n. \n-e-hnð-h-ó-t¸mÄ A-Xn-sâ X-e-h-\p-am-bn-cpóp. F-ómð, tkm-hnb-äv bq-Wn-b³ X-IÀ-só-¦nepw {Kq ]n-cn-¨p-hn-«n-cp-ónñ. A-Xn-Xo-{h A-t\z-j-W-§Ä-¡m-bn ]p-«n³ Cu kw-L-S\-sb F-^v.F-kv._n-bp-sS `m-K-ambn \n-e-\nÀ-¯p-I-bm-bn-cp-óp.

cm-Py-s¯ kÀ-h-I-em-im-e-I-fnð-\n-óv an-Sp-¡cm-b hn-ZymÀ-Yn-I-sf-bm-Wv sI.Pn._n-bn-te-¡v dn-{Iq-«v sN-bv-Xn-cp-ó-sX-¦nð, sX-cp-hnð-\nópw tN-cn-I-fnð-\n-óp-am-Wv {Kq-hn-te-¡v dn-{Iq-«v-saâv \-S-¯n-bn-cp-óXv. F´pw sN-¿m³ sIð-]p-Å {In-an-\ð kw-L-am-bm-Wv Ch-sc I-ïn-cp-ó-Xpw. hn-tZ-i-cm-Py-§-fn-ep-Å Fw-_-kn-I-fnepw aäpw sN-óv c-l-ky-am-bn B-{I-a-W-§Ä \-S-¯p-ó-Xn-\p-th-ïn-bm-Wv {Kq-hn-s\ d-jy D-]-tbm-Kn-¡p-\-\-sX-óv N-cn-{X-Im-c\mb tPm¬ _m-c¬ ]-d-bpóp.

F-´n\pw t]m-ó-h-cm-bm-Wv {Kq-hn-se Aw-K§-sf ]-cn-io-en-¸n-¡p-ó-sXóv {Kq-hnð-\n-óv 1978þð ]n-cn-ªv {_nv-«-\nð Xm-a-k-am¡n-b hn-ÎÀ kp-thm-tcm-hv ]-d-bpóp. C-hÀ-¡p-Å ]-cn-ioe-\w Xp-S-§p-ó-XpX-só {Kq-hnð-\n-óv thÀ-s]-« H-cp Nmc-s\ ]-¨-bv-¡v I-¯n-¡p-ó Zriyw Im-Wn-¨p-sIm-ïmWv. {Kq-hn-se Aw-K§-sf a-\-¡-«n-bp-Å-h-cm-¡p-óXn-s\m-¸w A-hÀ-¡p-X-só-bp-Å Xm-¡o-Xmbpw Cu Zriyw D-]-tbm-Kn-¡p-óp.

A-´m-cm-{ã X-e-¯nð d-jy-sb {]-Xn-Øm-\-¯p-\nÀ¯n-b ]-e kw-`-h-§-fnepw {Kq-hn-sâ ]-¦v sX-fn-bn-¡-s¸-«n-«p-ïv. 2016þse bp-F-kv {]-knUâv Xn-c-sª-Sp-¸nð 12 {Kq Aw-K-§Ä C-S-s]-«-Xm-bn bp.Fkv. kv-s]-jyð tIm¬-kð tdm-_À-«v ayq-fÀ I-sï-¯n-bn-cp-óp. 2014þð bp-ss{I-\n-b³ hn-am-\w sh-Sn-sh-¨n-«-Xn-\p-]n-ónepw {Kq-hm-bn-cp-óp. 2016 H-tÎm-_-dnð ]mÀ-e-saâv Xn-c-sª-Sp-¸n-sâ X-te-óv tam-ï-s\-t{Km kÀ-¡m-cn-s\ A-«n-a-dn-¨-Xn-\p-]n-ónepw {Kq-hn-sâ ]-¦v sX-fn-ªn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category