1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Smä-bp-sS \Sp-shm-Sn-¡m³ Cu ]T-\ dn-t¸mÀ-«n-\v I-gnbp-tam? G-ähpw tam-iw A-ôp-Im-dp-I-fnð sd-bv-ôv tdm-h-dpw em³-Uv tdm-hdpw DÄ-s¸-Sp-¯n {_n-«o-jv I¬-kyq-aÀ {Kq¸v; H-cpe-£w ]u-ïv sIm-Sp-¯v I-Sn-¡p-ó ]-«n-sb hm-§pó-Xv F-´n-s\-óv tNmZyw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\n-se-¯n hy-hkm-b km-{amPyw i-àn-s¸-Sp-¯n-b Sm-ä-bp-sS \-Sp-shm-Sn-¡p-ó D-]-t`m-àr kÀ-th ]p-d¯v. {_n-«-\nð {]-Nm-c-¯n-ep-Å Im-dp-I-fnð G-ähpw tam-iw hn-`m-K-¯nð Sm-ä-bp-sS sd-bv-ôv tdm-h-dn-sâbpw em³-Uv tdm-h-dn-sâbpw \m-ev tam-U-ep-IÄ D-sï-ó dn-t¸mÀ-«m-Wv C-´y³ hy-hkm-b `o-a-òmÀ-¡v Xn-cn-¨-Sn-bm-bn-«p-Å-Xv. 18,000 Im-dp-S-aI-sf t\-cnð-¡-ïv 159 tam-U-epI-sf Xm-c-Xayw sNbv-X kÀ-th-bn-emWv Cu I-sï-¯-epIÄ.

'hm-«v ImÀ' F-ó kÀ-th-bnð sSkve tam-Uð F-kv B-Wv G-ähpw tam-i-sa-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-«n-«p-ÅXv. cïmw Øm\-¯v sd-bv-ôv tdm-h-À 2013 ap-Xð-¡pÅ tam-U-emWv. t^mÀ-Un-sâ F-Uv-Pv lm-¨v-_m-¡v Uo-k-em-Wv aq-óm-aXv. \memw kvv-Ym\-¯v sd-bv-ôv tdm-hð C-thm¡pw A-ôma-Xv em³-Uv tdm-hÀ Un-kv-Ih-dn kv-t]mÀ-Sv-kv tam-U-ep-am-Wp-Å-Xv. F³-Pn-\p-am-bn _-Ô-s¸-« X-I-cm-dp-I-fñ sd-bv-ôv tdm-h-dn-s\ tam-iw Im-dp-I-fp-sS ]-«n-I-bnð s]-Sp-¯p-óXv. k-kv-s]³-j³ {]-iv-\-§-fpw a-äpw Im-dn-s\ an-¡-t¸mgpw h-h-gn-bnð In-S-¯p-ó-Xm-bn D-]-t`m-àm-¡Ä ]-cm-Xn-s¸-Spóp.

sd-bv-ôv tdm-hÀ C-thm-¡n-\v sa-¡m-\n-¡ð ]n-g-hp-I-fm-Wv {]-i\w. F-Iv-tkm-kv-än-em-Wv Iq-Sp-Xð t]cpw ]-cm-Xn-s¸-Sp-óXv. em³-Uv tdm-hÀ Un-kv-Ih-dn kv-t]mÀ-«v I-gn-ªmð sd-bv-ôv tdm-hÀ kv-t]mÀ-«m-Wv kÀ-th-bnð A-Sp-¯ Øm-\-¯p-h-cp-óXv. sS-kv-e-bp-sS tam-Uð F-kn-\v h-gn-bnð In-S-¯p-ó h-ï-n-sb-óm-Wv D-S-a-IÄ ]-cn-l-kn-¡p-óXv. C-Xnð bm-{X sN-bv-Xmð e-£y-Øm-\-s¯¯ptam F-ó Im-cyw 51 i-X-am-\w am-{X-ta D-d-¸p-Åq-shópw kÀ-th Nq-ïn-¡m-«póp.

F-ómð, s]À-s^-Îv F-óv hn-e-bn-cp-¯m-hp-ó tam-U-ep-Ifpw tdm-Un-ep-sï-óv kÀ-th Nq-ïn-¡m-«p-óp. 100 i-X-am-\w hn-iz-kn-¡m-hp-ó Im-dp-I-fm-Wv sSm-tbm-« bm-dnkpw kp-kp-¡n F-kvþt{Im-kpw. C-cp-hm-l-\-§Ä-¡pw 100 i-X-am-\w hn-izm-ky-X-bm-Wv D-]-t`m-àm-¡Ä \ð-Ip-óXv. \n-Êm³ eo-^v, sSm-tbm« tdm 4x4, _n-Fw-U-»yp 3 ko-cnkv, tlm-ï Pm-kv lm-¨v _m-¡v s]-t{SmÄ F-ón-hbpw hn-izm-ky-X-bnð ap-ón-«p-\nð-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category