1 GBP = 91.00 INR                       

BREAKING NEWS

aqóp-h-b-Êp-Å Ip-ªn-s\ X-\n-¨m-¡n 28þIm-cnbm-b A-½ B-ßl-Xy sN-bvXp; \m-ep-Znh-kw Bcpw t\m-¡m-\nñm-sX s{_Ípw _-«dpw F-Sp-¯v I-gn¨v Ip-ªv X-só Po-hn¨p; sh-bnð-knð-\nópw H-cp sR-«n-¡p-ó Zp-c-´-hm-À-¯

Britishmalayali
kz´wteJI³

Po-hn-X-¯nð s]m-Sp-ó-s\-bp-ïm-Ip-ó {]-Xn-k-Ôn-I-fnð ]X-dn kzbw Po-h-s\m-Sp-¡p-ó-hÀ G-sd-bm-Wv. 28þIm-cnbm-b sF-an eq-bn-kv C-hm³kpw sN-bvX-Xv A-Xp-X-só-bmWv. ho-Sn-sâ c-ïmw-\n-e-bn-se In-S-¸p-ap-dn-bnð Xq-§n-a-cn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨-t¸mÄ a-óp-h-b-Êp-Å a-IÄ-¡v B-cp-ïm-Ip-sa-óv A-hÀ Nn-´n-¨nñ. A-½ hn-fn-tIÄ-¡m-Xm-b-tXm-sS \m-ep-Znhkw Cu Ip-ªv Po-hn¨-Xv ho-«nð ti-jn¨ s{_-Ípw _-«dpw X-\n-sb F-Sp-¯p-I-gn¨v.

sh-bvð-knð-\n-ómWv Cu kw`-hw dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. t]mÀv-«v Smð-t_mÄ-«n-se ho-«nð G-{]nð G-gn-\mWv sF-an-sb Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnð I-sï-¯n-b-Xv. sF-an-bp-sS A½ \-ðIn-b hnh-cw A-\p-k-cn-¨v t]m-eo-sk-¯p-t¼mÄ Ch-sc ap-IÄ-\n-e-bn-se s_-Uv dq-anð Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnð I-sï-¯n. sF-an-bp-sS a-IÄ I-c-ªp-X-fÀ-óv ho-«n-ep-ïm-bn-cpóp. Ip-«n-sb D-S³X-só t]m-eo-kv B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v am-äp-Ibpw sN-bvXp.

ku-¯v sh-bvð-kv t]m-eo-kv X-e-h³ ss¢-hv tam-dn-kn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv C³-sIz-kv-äv \-S-]-Sn-IÄ ]qÀv-¯n-bm-b-Xv. sF-an Po-h-s\m-Sp-¡n-b-ti-jw aq-óp-\m-ep-Zn-h-k-t¯m-fw Ip-ªv F§-s\ Po-hn-¨p-sh-ó-Xm-bn-cp-óp X§-sf B-i-b-¡p-g-¸-¯n-em-¡n-b-sX-óv t]m-eo-kv ]-dªp. {^n-Uv-Pnð-\n-óv s{_Ípw _-«dpw F-Sp¯p -I-gn-¨-Xn-sâ sX-fn-hv t]m-eo-kv I-sï-¯n.

G-{]nð \m-en-\v A-½ Pq-en C-hm³-kn\v sF-an sa-tÊ-Pv A-b-¨n-cpóp. Xm³ A-h-km-\n-¸n-¡p-I-bm-sWópw Ip-ªn-s\ t\m-¡-W-sa-óp-am-bn-cp-óp C-Xn-ep-ïm-bn-cpóp. A-Xn-\p-ti-jw Zn-hk-§-tfmfw sF-an-sb _-Ô-s¸-Sm³ Pq-en {i-an-s¨-¦nepw ]-cm-P-b-s¸«p. Xp-SÀ-óm-Wv A-hÀ t]m-eo-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-¨Xv. sF-an B-ßl-Xy sN-bv-X-Xp X-só-bm-sW-óm-Wv t]m-eo-kn-sâ {]m-Yan-I \n-K-a\w. a-c-W-¯nð a-äm-sc-sb-¦nepw kw-i-bn-¡p-ón-sñ-óv tam-dn-kv ]-dªp.

sF-an-¡v a-säm-cp a-I³ Iq-Sn-bpïv. Cu Ip-«n A-Ñ-s\m-¸-am-Wv Xm-a-kw. `À-¯m-hp-am-bn ]n-cn-ªv hÀ-j-§-fmbn sF-an a-Ifp-sam-¯v X-\n-¨m-Wv Xm-a-kn-¡p-óXv. an-¡-hm-dpw ssh-Ip-tó-c-§-fnð sF-an a-Zy-]n-¡m-dp-ïm-bn-cp-óp-sh-óv t]m-eo-kv I-sï¯n. `-À-¯m--hp-am-bn C-hÀ \n-c´-cw h-g-¡-Sn-¨n-cp-ó-Xmbpw I-sï-¯n-bn-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category