1 GBP = 91.00 INR                       

BREAKING NEWS

BdSn D-b-c-¯nð Nm-Sm³ I-gn-bp-ó \m-b... 83þIm-c\m-b {S-¸o-kv I-fn-¡mc³... H-cp an-\n-änð 78 tkm-tk-Pp-IÄ D-ïm-¡m³ km-[n-¡p-ó an-Sp-¡³... 2019þse Knó-kv thÄ-Uv sd-t¡m-Uv {]-Jym-]n-¡p-t¼mÄ c-k-¡m-gv-N-IÄ A-t\-Iw-

Britishmalayali
kz´wteJI³

c-k-I-chpw A-Ûp-X-s¸-Sp-¯p-ó-Xpam-b Im-gv-N-Ifpw hn-ti-j-§-fp-am-bmWv Hm-tcm-hÀ-jhpw Kn-ó-kv sd-t¡m-Uv _p-¡v ]p-d-¯n-d-§p-óXv. B-bn-c-¡-W-¡n-\v ]pXn-b hn-`m-K-§-fn-se sd-t¡m-Uv {]-I-S-\-§fpw ]p-Xn-b-Xm-bn Øm-]n-¨ sd-t¡m-Up-Ifpw tNÀ¯p-sIm-ïm-Wv 2019þse Knó-kv _p-¡v ]p-d-¯n-d-§n-bn-«p-ÅXv. C-tóh-sc tem-Iw I-ïn-«nñm-¯ X-cw Nn-{X-§fpw ^m-Îp-Ifpw Ìm-än-Ìn-Ivkp-sam-s¡ A-S§n-b ]pXn-b sd-t¡m-Uv ]p-kvX-Iw B-scbpw B-th-i-`-cn-X-cm-¡p-sa-óp-d¸v.


C-¡p-dn ]p-Xn-sbm-cp hn-`m-Kw-Iq-Sn Knó-kv _p-¡nð B-cw-`n-¨n-«pïv. 'ao-äv Z sa-bv-t¡-gvkv' F-ó hn-`m-K-¯nð I-ïp-]n-Sn-¯-§Ä, cq-]-Ið-]-\IÄ, ]pXn-b kw-c-w-`§Ä, A-Xn-\v ]n-ónð {]-h-À-¯n-¨-hÀ Xp-S-§n-bh-sc DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óp. tem-I-t¯-ähpw hen-b hm-«À ]n-ÌÄ, hen-b kv-tI-äv-t_mÀUv, B-\-bp-sS h-en-¸-ap-Å lmw-_À-KÀ Xp-S-§n-b-hbpw ]pXn-b sd-t¡m-Uv ]p-kv-X-I-¯nð C-Sw-]n-Sn-¨n-«pïv.

ho-«nð ]-co-£n-¨v Øm-]n-¡m-hp-ó sd-t¡m-Up-Ifpw ]pXn-b e-¡-¯n-epÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv. 'Up ss{S Zn-kv tlmw' hn-`m-K-¯nð Ip-Spw-_hp-sam-ón-¨v c-k-I-c-am-bn ]-co-£n-¨v hn-P-bn-¸n-¡m-hp-ó H-t«-sd sd-t¡m-Up-I-fp-ïv. H-dn-Kman, _-eqÄ in-ev-]§Ä, d-ºÀ _m³-Up-sIm-ïp-I-Å I-fn-IÄ XpS-§n B-À¡pw A-\m-bm-kw ]n-´p-S-cm-hp-ó sd-t¡m-Up-I-fm-Wn-h. A-Sp-¯-hÀ-jw sd-t¡m-Uv ]p-kv-X-I-¯nð \n-§-fp-sS t]-cv h-cn-sñ-óm-cp-Iïp?

B-th-i-¯n-\v A-Xn-cp-I-fn-sñ-óv sX-fn-bn-¡p-ó-Xm-Wv 2019þse Knó-kv _p-s¡-óv F-Un-äÀþC³þNo-^v s{I-bv-Kv s¥³-tU ]-dªp. Fñm-¯-h-W-X-s¯bpw t]m-se B-th-i-`-cn-Xam-b t\-«-§fpw A-Xn-i-bn-¸n-¡p-ó h-kv-Xp-X-Ifpw \n-d-ª-Xm-Wv C-¯-h-W-s¯bpw ]p-kv-XIw. Hm-K-kv-äv 28þ\v A-ta-cn-¡-bnepw Im-\-U-bnepw ]p-d-¯n-d-§n-b 2019þse Knó-kv sd-t¡m-Uv _p-¡v C-óp-ap-Xð tem-I-sa§pw hm-§m³ e-`n-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category