1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

Hcp {]-tbm-P-\-hp-anñm-sX sa-tÊ-Pp-IÄ I-ïpw hm-bn¨pw k-abw-t]mbn; hm-Sv-km-¸v A-Uv-an³ \-ãw \n-I-¯Ww; \-ã-]-cn-lm-cw B-h-iy-s¸-«v tUm-ÎÀ tIm-S-Xn-bnð; ku-Zn-bn-se tI-kv hn-P-bn-¨mð hm-Sv-km-¸v A-Uv-an³-amÀ I-ïw hgn Hm-tS-ïn-hcpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-´n-\p-ta-Xn\pw hm-Sv-km-¸v {Kq-¸p-IÄ Xp-S-§p-ó Im-e-am-WnXv. s\-Sp-¦³ sa-tÊ-Pp-I-fpw t^mÀ-th-Up-Ifp-sam-s¡-bm-bn {Kq-¸p-IÄ \n-d-ªp-I-hn-bp-I-bmWv. C-sXñmw hm-bn-¡m\pw Im-Wm\pw t]m-bmð Znhkw 24 a-Wn-¡qÀ Xn-I-bm-¯ A-h-Ø-bm-Wn-t¸mÄ. hm-Sv-km-¸v A-Uv-an³-amÀ a-äp ]-e-Im-c-W-§-fp-sSbpw t]-cnð C-Xn\-Iw tImS-Xn I-b-dn-bn-«p-sï-¦nepw A-Xn-se D-Å-S-¡w ka-bw sa-\-s¡-Sp-¯n-sb-ó t]-cnð \n-b-a-\-S]-Sn t\-cn-Spó-Xv B-Zy-am-bm-Wv.

ku-Z-n- A-td-_y-bn-se tUm-Î-dm-Wv Xm-\pÄ-s¸-Sp-ó hm-Sv-km-¸v {Kq-¸n-sâ A-Uv-an-\n-s\-Xn-sc tI-m-S-Xn-sb k-ao-]n-¨Xv. {Kq-¸n-se sa-tÊ-Pp-IÄ hm-bn¨pw hoUntbm Iïpw sh-dp-sX ka-bw t]m-sb-óm-Wv C-t±-l-¯nsâ B-tcm-]Ww. H-cp {]-tbm-P-\-hp-anñm-¯ sa-tÊ-Pp-I-fm-Wv {Kq-¸nð \n-d-sb-sb-óv tUm-ÎÀ ]-d-bp-óp.

l-Öv I-gn-ªv Xn-cn-s¨-¯n-b-t¸m-gm-Wv X-só ]pXn-sbm-cp {Kq-¸nð B-Uv sNbv-X Imcyw tUm-ÎÀ A-dn-bp-óXv. ]n-óo-Sv {Kq¸n-te-¡v XpS-sc sa-tÊ-Pp-Ifpw t^mÀ-th-Up-Ifpw hóp. C-sXm-s¡ I-ïv X-sâ ka-bw ]m-gm-hp-I-bm-Wv sN-bv-X-sX-óv tUm-ÎÀ ]-cm-Xn-bnð ]-d-bp-óp. 24 a-Wn-¡q-dn-\n-sS X-\n-¡v {Kq-¸nð h-ó sa-tÊ-Pp-Ifpw t^mÀ-th-Up-Ifpw ]cn-tim-[n-¨-ti-j-am-Wv ]-cm-Xn-s¸-Sm³ Xo-cp-am-\n-¨-sX-óv tUm-ÎÀ ]-d-ªp.

F-ómð, Cu tI-kv \n-e-\nð¡ptam F-ó Im-cy-¯nð ku-Zn-bn-se \n-b-a-hr-¯-§Ä kwi-bw {]-I-Sn-¸n¨p. hm-Sv-km-¸v {Kq-¸n-te-¡v tUmÎ-sd tNÀ-¯Xp-t]m-se A-t±-l-¯n-\v {Kq-¸nð-\n-óv H-gn-hm-bn-t¸m-Im\pw km-[n-¡p-sa-ón-cns¡, tI-kv tImS-Xn X-Åm-\m-Wv km-[y-X-sb-óm-Wv A-h-cp-sS hn-e-bn-cp¯ð. am-{Xañ, k-tµ-i-§Ä hm-bn-¨Xp-sIm-ïv X-\n-s¡-s´-¦nepw kw-`-hn-¨p-sh-óv sX-fn-bn-¡m\pw tUm-ÎÀ-¡v km-[n-¡nñ.

tI-kv tImS-Xn Ku-c-h-am-bn ]-cn-K-Wn-¡p-I-bm-sW-¦nð ap-gp-h³ {Kq-¸v A-Uv-an³-amÀ¡pw A-sXm-cp Xm-¡o-Xp-Iq-Sn-bm-Ipw. A-\p-hm-Zw tNm-Zn-¡m-sX {Kq-¸nð B-Uv sN-¿p-ó ]-cn-]m-Sn¡pw C-Xv I-Sn-ªm-Wn-Sp-sa-óv ku-Zn-bn-se hm-Sv-km-¸v D-]-tbm-àm-¡Ä ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category