1 GBP = 91.00 INR                       

BREAKING NEWS

B¬knw-lw sI-f-h-\m-bmð s]¬-knw-l-§Ä tNÀ-óv sIm-óp-I-f-bp-sa-ó-dnbm-tam? H¼-Xv s]¬-knw-l-§Ä tNÀ-óv ]ñp-Ip-¯n-bnd-¡n \-S¯nb sIm-e-]m-X-I-{i-a-¯nð-\nópw H-cp B¬-knw-lw c-£-s¸-« hoUntbm ImWmw

Britishmalayali
kz´wteJI³

kw-L-¯-e-h\m-b B¬-knw-l-¯n-\v ]ñp-sIm-gn-ª-t¸mÄ A-Xn-s\ sImñm³ s]¬-knwl-§-sfm-s¡-t¨À-óv Xo-cp-am-\n¨p. H¼-Xv knw-ln-I-Ä kw-Lw tNÀ-óv I-Sn-¨p-Io-dn sImñm-\p-Å {i-a-¯nð-\n-óv B¬-knwl-s¯ c-£n¨-Xv h-\y-Po-hn tI-{µ-¯n-se Po-h-\-¡m-cp-sS C-S-s]Sð. A-áni-a-\ D-]-I-c-W-§Ä D-]-tbm-Kn-¨v knw-lnI-sf Xp-c-¯n-bXp-sIm-ïp-am{Xw B¬-knw-l-¯n-\v Xð-¡m-e-t¯-¡v Po-h³ Xn-cn-¨p-In-«n.

sh-kv-äv an-Uv-em³-Uv-kv k-^m-cn ]mÀ-¡nð \-S-ó sIm-e-]m-X-I-{i-a-¯n-sâ hoUntbm km-aqln-I am-[y-a-§-fnð C-t¸mÄ ssh-d-em-bn-¡-gn-ªp. km-c-am-bn ]-cn-t¡-ä B¬-knw-l-¯n-sâ C-t¸mg-s¯ A-h-Ø F-´m-sW-óv hy-àañ. kwL-s¯ \-bn-¡m³ {]m-]v-X-\ñm-Xm-Ip-ó B¬-knw-l§-sf s]¬-knw-l-§Ä kw-Lw tNÀ-óv h-I-h-cp-¯pó-Xv knw-l-§Ä-¡n-S-bnð kw-`-hn-¡m-dp-Å-Xm-sW-óv hn-Z-Kv-[À ]-]-d-bpóp. Im-«-nð-¡-gn-bp-ó knw-l-§Ä-¡n-S-bnð C-Xv ]-e-t¸mgpw kw-`-hn-¡m-dpïv.

F-ómð, h-\y-Po-hn tI-{µ-¯nð C-¯-c-sam-cp kw`-hw B-Zy-am-bm-sW-óv hoUntbm jqv-«v sNbv-X ay s_-hÀ-kv-täm-¡v ]-dªp. `-£-W-s¯-s¨mñn-bp-Å XÀ-¡-amImw Cu B-{I-a-W-¯n-\v h-gn-sh-¨-sXópw A-hÀ kwi-bw {]-I-Sn-¸n¨p. k-^m-cn ]mÀ-¡n-se Po-h-\-¡mÀ¡pw ap-¼v C¯-cw B-{Ia-Ww \-S-ó-Xm-bn A-dn-hnñ. knw-l-§Ä-¡v `£-Ww \ð-Ip-ó k-a-b-¯m-Wn-Xv \-S-óXv. `£-Ww \ð-In Xn-cn¨p-t]m-b Po-h-\-¡mÀ B¬-knw-l-¯n-sâ Z-b-\o-bam-b I-c-¨nð-tI-«m-Wv Xn-cn-s¨-¯n-bXv.

knw-l-¡q-«-¯nð B¬-knw-l-am-Wv X-e-h-s\-¦nepw Im-cy-§Ä Xo-cp-am-\n-¡pó-Xv knw-ln-I-fmWv. ZoÀ-L-Im-ew H-tc Iq-«-¯nð I-gn-bp-ó-h-cm-Wv knw-l-§Ä. Cu Iq-«-¯nð H-cm¬-knw-l-¯n-\v tN-c-W-sa-¦nð A-Xn-s\ Iq-«-¯n-ep-Å s]¬-knw-l-§Ä kzo-I-cn-¡m³ X-¿m-dm-IWw. s]¬-knw-l-§Ä Iq-«-am-bn ZoÀ-L-Im-ew Xp-S-cp-t¼mÄ, aqtóm A-tôm-hÀ-jw h-sc-tb B-¬-knw-l-¯n-\v Iq-«-¯nð Xp-S-cm³ km-[n-¡m-dpÅq. A-t¸m-tg¡pw Iq-«-¯n-se s]¬-knw-l-§Ä-¡v Ch-s\ a-Sp-¯n-«p-ïm-Ipw.

Iq-Sp-Xð Np-dp-Np-dp-¡p-Å B¬-knwl-s¯ Iq-«-¯n-ð tNÀ-¡p-ó-Xn-\m-bm-Wv h-bÊm-b kw-L-¯-eh-s\ knw-ln-IÄ kw-Lw tNÀ-óv h-I-h-cp-¯p-ó-Xv. C-W-tN-cp-ó-Xn\pw hw-iw \n-e-\nÀ-¯p-ó-Xn\p-sams¡ Cu {]-{Io-b A-\n-hm-cy-hp-amWv. k-^m-cn ]mÀ-¡nð \-Só-Xv C¯-c-sam-cp B-{I-a-WamtWm F-óv Po-h-\-¡mÀ A-t\z-jn-¡p-ópïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category