1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

`£n-¡m\pw Ip-Sn-¡m\pw iz-kn-¡m\pw a-W-¡m\pw Xp-¼nss¡ X-só thWw; A-t¸mÄ Xp-¼nss¡ Cñm-¯ B-\-IÄ F-´p-sN-¿pw? Xp-¼nss¡ \-ã-s¸-« B-\-bp-sS hoUntbm ssh-d-em-Ip-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Xp-¼nss¡ Cñm-sX B-\ F§-s\ Pn-hn-¡pw? `£-Ww I-gn-¡m\pw Ip-Sn-¡m\pw iz-kn-¡m\pw a-W-¡m\p-sam-s¡ Xp-¼nss¡ A-\n-hm-cy-am-sW-ón-cns¡, A-Xnñm-sX A-e-bp-I-bm-Wv Z-£n-Wm-{^n-¡-bnð H-cp B-\-¡p«n. {Iq-KÀ \m-j-Wð ]mÀ-¡nð-\n-óp-Å Cu Zriyw B-\-t{]-anI-sf t\m-hn-¡p-ó-XmWv. F-§-s\-bm-Wv Cu B-\-¡p-«n-¡v Xp-¼nss¡ \-ã-s¸-«-sX-óv A-dn-bn-sñ-óv {Iq-KÀ \m-j-Wð ]mÀ-¡n-se Po-h-\-¡mÀ ]-d-bpóp.

X-Sm-I-¯nð-\n-óv sh-Åw Ip-Sn¡-sh ap-X-e-IÄ I-Snt¨m atäm BImw Xp-¼n-ss¡ \-ã-s¸-«-sX-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. C¯-cw kw-`-h-§Ä ap¼pw ]mÀ-¡n-ep-ïm-bn-«p-sï-óv A-hÀ ]-d-bpóp. knw-l-§fpw B-\-¡p-«nI-sf B-{I-an-¡m-dpïv. Xp-¼nss¡ CñmsX Cu B-\-¡p-«n-¡v A-Xn-P-o-hn-¡m-\mIptam F-ó kw-i-bhpw A-hÀ-¡pïv.

tað-¨pïpw aq¡pw Iq-Sn tNÀ-óm-Wv B-\-bv-¡v Xp-¼nss¡ D-ïm-Ip-óXv. F-´p sN-¿-W-sa-¦n-epw A-\n-hm-cyam-b Cu A-h-b-h-am-Wv B-\-bv-t¡-ähpw {]-[m-\-hpw. ]-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw a-kn-ep-IÄ tNÀ-óm-Wv Xp-¼nss¡ D-ïm-Ip-ó-Xv. ]qÀ-W-h-f-À-¨-sb¯n-b B\ Zn-h-kw 275 In-tem-tbm-fw `£-Ww A-I-¯m-¡pw. C-cp\q-tdm-fw en-äÀ sh-Åhpw Ip-Sn-¡pw. CXn-s\m-s¡ Xp-¼nss¡ Añm-sX a-äv amÀ-K-an-sñ-ón-cns¡, A-Xnñm-sX Po-hn-¡m³ B-\-IÄ-¡v km-[yañ.

]-c-kv]-cw C-S-]-g-Ip-ó-Xn\pw B-\-IÄ-¡v Xp-¼n-ss¡ B-h-iy-amWv. a-äm-\I-sf X-tem-Sm\pw I-cp-Xð {]-I-Sn-¸n-¡m-\p-sam-s¡ D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv Xp-¼n-ss¡-bmWv. kz-bw hr-¯n-bm-Ip-ó-Xn\pw Xp-¼nss¡ X-só i-cWw. Xp-¼nss¡ Cñm-sX Iq-«-¯nð I-gn-bp-ó B-\-¡p-«n-sb F§-s\ k-lm-bn-¡-W-sa-ó-dn-bm-¯ A-h-Ø-bn-em-Wv Iq-«-¯n-ep-Å ap-XnÀ-ó B-\-I-fpw. C-Xn-s\ Iq-«-¯nð-\n-ópX-só ]p-d-´Åptam F-ó B-i-¦bpw C-hn-Sps¯ Po-h-\-¡mÀ-¡pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category