1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

Ata-cn-¡-bnð I-t¯m-en-¡m k-`-bp-sS A-Sn-¯-d B-Sn-bp-e-bpóp; A-t\-Iw hn-izm-kn-IÄ s]-´-t¡m-kv-Xn-te-t¡m C-Ém-an-tet¡m a-X-]-cn-hÀ¯-\w \-S-¯póp; A-ta-cn-¡³ P-\-kw-Jy-bp-sS 17 i-X-am-\w C-t¸mÄ ap³ I-t¯m-en¡À; t]m-¸n-sâ C-S-s]-Sð B-h-iy-s¸-«v hn-izm-kn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

]m-Ým-Xy-\m-Sp-I-fnð, {]-tXy-In-¨v A-ta-cn-¡-bnð henb tXm-Xn-ep-Å Xn-cn¨-Sn t\-cn-Sp-I-bm-Wv I-t¯m-en-¡mk-`. a-tä-Xp a-X-s¯-¡mfpw hn-izm-kn-I-fp-sS tNmÀ-¨ t\-cn-Spó-Xv I-t¯m-en-¡m k-`-bm-sW-óv ]pXn-b ]T-\w hy-à-am-¡póp. A-ta-cn-¡-bn-se ap-XnÀ-ó ]u-c-òm-cnð 13 i-X-am-\-t¯m-fw ap-¼v I-t¯m-en-¡-cm-bn-cp-ó-h-cm-Wv. ]yq dn-kÀ-¨v skâÀ \-S-¯n-b ]T-\-¯n-em-Wv k-`-bp-sS X-IÀ-¨-bp-sS B-gw hy-à-am--Ip-óXv.

I-Sp-¯ a-X-hn-izm-k-t¯m-sSbpw ssZ-h-`-b-t¯m-sS-bpw h-fÀ-ó-h-cm-Wv C-t¸mÄ aX-s¯ X-Ån-¸d-ªv ]p-d-t¯-¡p-h-cp-ó-Xv. H-cp-hn-`m-Kw a-X-hn-izm-kw X-só D-t]-£n-¡p-t¼mÄ a-säm-cp hn-`m-Kw s]-´-t¡m-kvXn-tet¡m C-Ém-apÄs¸-sS a-äp a-X-§-fn-tet¡m ]-cn-hÀ¯-\w sN-¿p-I-bm-sW-ópw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. c-ïp-i-X-am-\-t¯m-fw B-fp-IÄ a-äp a-X-§-fnð-\n-óv I-t¯m-en-¡m hn-izm-k-¯n-te¡pw h-cp-ó-Xmbpw dn-t¸mÀ-«n-epïv.

cm-Py-¯v a-tä-Xp -a-X-s¯-¡mfpw a-X-]-cn-hÀ-¯-\-¯n-sâ Zq-jy^-ew t\-cn-Spó-Xv I-t¯m-en-¡m-k-`-bm-sW-óv dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. a-Xw X-só kv-]À-in-¡p-ón-sñópw sI-«p-I-Y-IÄ \n-dª ss_-_nÄ Xsó B-ßo-b-am-bn D-WÀ-¯p-ón-sñópw a-X-hn-izm-kw D-t]-£n-¨ \yp-tbmÀ-¡v \n-hm-knbm-b Bcn-b sU{]o ]-d-bpóp. B-[p\nI temI-s¯ ]-e-Im-cy-§-tfm-Sp-ap-Å k-`-bp-sS ap-Jw-Xn-cn-¡epw AXn-s\m-cp Im-c-W-amWv. kz-hÀ-K-cXn-tbmSpw {Sm³-kv-sP³-UÀ hn-`m-K-t¯m-Sp-ap-Å a-X-¯n-sâ \n-e-]mSpw A-Xn-\v Im-c-W-am-sW-óv A-hÀ ]-d-bpóp.

\n-só-t¸m-se \n-sâ A-bð-¡m-c-s\-bpw kv-t\-ln-¡p-hm³ D-]-tZ-in-¡p-Ibpw A-bð-]-¡-¯p-Å C¯-cw B-fpI-sf DÄv-s¡m-Åm³ a-Xw X-¿m-dm-Im-Xn-cn-¡p-óXpw DÄ-s¡m-Åm-\m-hp-ón-sñ-óv sU{]o ]-dªp. hn-izm-k-§-fp-sS t]-cn-ep-Å I-Spw-]n-Sn-¯-§Ä Iq-Sp-Xð t]-sc a-X-¯nð-\n-óv A-I-äp-óp-sï-óv sU-bv-ä¬ kÀ-h-I-em-im-e-bn-se I-m-¯-en-Iv Xn-tbm-f-Pn-kv-äv sU-ón-kv Fw.tUm-bvð ]-dªp. F-ómð, C-Xn-sâ t]-cnð Fñmw Xn-cp-¯n-sb-gp-Xm\pw km-[y-añ. k-`-tbm-Sp-Å Iq-dv Ip-d-bp-ó-Xn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wp-ó-Xn-\v t]m-¸n-sâ X-e-¯nð\n-óp-Å C-S-s]-Sepw C-t±l-s¯ t]m-ep-Å-hÀ B-h-iy-s¸-Spóp.

17,000þt¯m-fw C-S-h-I-I-fm-Wv A-ta-cn-¡-bn-em-sI-bp-Å-Xv. Aôp-tIm-Sn-bn-te-sd hn-izm-kn-Ifpw A-ta-cn-¡³ I-t¯m-en-¡m-k-`-bn-bv-¡pïv. cm-Py-s¯ P-\-kw-Jy-bpsS Aôn-sem-óv hcpw CXv. I-t¯m-en-¡m P-\-kw-Jy-bp-sS 27 i-X-am-\hpw Po-hn-¡pó-Xv cm-Py-¯n-sâ sX-¡³ kw-Øm-\-§-fn-em-Wv. 26 i-X-am-\-t¯m-fw h-S-¡p-In-g-¡³ ta-J-e-bnepw ]-Sn-ªm-d³ ta-J-e-bn-epw 21 i-X-am-\w an-Uv-sh-Ìn-ep-am-sW-óv dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp.

k-`-bp-sS \n-e-]m-Sp-I-fnð ]-eXn-t\mSpw A-ta-cn-¡-bn-se I-t¯m-en-¡À-¡v F-Xn-c-`n-{]m-b-ap-sï-óv dn-t¸mÀ-«v kq-Nn-¸n-¡póp. ]p-tcm-ln-X-sc hn-hm-lw I-gn-¡m³ A-\p-h-Zn-¡-W-saópw kv-{XoI-sf ]u-tcm-ln-Xy-¯n-\v A-\p-h-Zn-¡-W-sa-ópw A-`n-{]m-b-ap-Å-h-cm-Wv A-ta-cn-¡³ k-`-bn-se 60 i-X-am-\-t¯m-fw t]À. KÀ-`\n-tcm-[-\ amÀ-K-§Ä D-]-tbm-Kn-¡m³ A-\p-h-Zn-¡-W-sa-óv 76 i-X-am-\-t¯m-fw-t]cpw B-h-iy-s¸-Spóp. kz-hÀ-K-hn-hm-lw k-` Aw-Ko-I-cn-¡-W-sa-óv B-h-iy-s¸-Sp-ó-hÀ 46 i-X-am-\-t¯m-fw h-cpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category