1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

Ata-cn-¡³ k-½À-±-¯n-\v hg-§n C-dm-\nð-\n-óp-Å F-®-bn-d-¡pa-Xn \nÀ-¯m-\p-Å B-tem-N-\ cq-]-bp-sS aq-ey-an-Sn-bm-\p-Å {][m-\ Im-c-W-am-bn; kz-´w \m-W-b-¯n-\v I-cp-¯v tNm-cp-ó cm-Py-am-bn C´y amdptam F-ó B-i-¦ iàw; s]-t{SmÄ hn-e \q-dp-I-S-¡m³ C-\n Zn-h-k-§Ä _m¡n; dn-kÀ-hv _m-¦v A-Snb-´-c ]-cn-lm-cw I-sï-¯n-bn-sñ-¦nð C-´y³ cq-]-bv-¡v I-S-em-kn-sâ hn-e-bnñm-XmIpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

temI-¯v X-IÀ-ó-Sn-ª \m-W-b-§-tf-sd-bpïv. AÀ-Pâo-\-bp-sSbpw A-Sp-¯n-sS XpÀ-¡n-bp-sSbpw \m-W-b-§Ä aqeyw \-ã-s¸-«v hen-b {]-Xn-k-Ôn-bn-te-¡v Iq-¸p-Ip-¯n-bn-cpóp. A¯-c-sam-cp {]-Xn-k-Ôn-bp-sS h-¡n-em-Wv C-´y-bp-sS cq-]-bp-sa-óm-Wv kq-N-\IÄ. aq-óp-hÀ-j-¯n-\n-sS G-ähpw tam-iam-b Im-e-¯n-eq-sS-bm-Wv C-´y³ cq-]-bp-sS k-ômcw. A-bð-cm-Py-§fm-b ]m-¡nØm-sâbpw t\-¸m-fn-sâ-bpw _w-¥m-tZ-in-sâbp-sam-s¡ \m-W-b-§Ä ]n-Sn-¨p-\nð-¡p-t¼mÄ A-\p-Zn-\w Xm-tg-¡v ]-Xn-¡p--I-bm-Wv C-´y³ cq-].

C-dm-\nð-\n-óp-Å F-® C-d-¡pa-Xn A-ta-cn-¡ hn-e-¡n-b-tXm-sS-bm-Wv cq-]-bv-¡v tUm-f-dn-\p-ap-ónð Np-h-Snf-In Xp-S-§n-bXv. {Sw-]v `-c-W-Iq-Sw C-dm-\p-tað GÀ-s¸-Sp¯n-b G-I-]£o-b hn-e-¡n-sâ ]-Ým-¯-e-¯nð C-´ybpw C-dm-\nð-\n-óp-Å C-d-¡pa-Xn \nÀ-¯n-sh-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-tXm-sS tUm-f-dn-\v B-h-iy-ta-dp-Ibpw sN-bvXp. tem-I-t¯-ähpw Iq-Sp-Xð {Iq-Uv C-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó cm-Py-am-Wv C´y. H-cp-hÀ-jw ap-¼-t¯-Xn-s\-¡mÄ 76 i-X-am-\-t¯m-fw A-[n-Iw {Iq-Uv C-´y C-t¸mÄ C-d-¡pa-Xn sN-¿p-óp-ïv.

G-jy-bnð C-s¡mñw G-ä-hpw tam-iw A-h-Ø-bn-ep-Å \m-W-b-am-Wv C-´y³ cq-]. 11 i-X-am-\-t¯m-f-am-Wv C-s¡mñw am{Xw hn-e-bn-Sn-ªXv. hym-gmgv-N hym-]m-cw A-h-km-\n-¡p-t¼mÄ cq-]-bp-sS aq-eyw tUm-f-dn-s\-Xntc 72.1050 Bbn. H¼-Xv ss]-k t\-«-t¯m-sS-bm-Wv cq-] hym-]m-cw Xp-S-§n-b-sX-¦nepw ]n-óo-Sv aq-ey-an-Sn-bp-I-bm-bn-cpóp. F-¡m-e-s¯-bpw Ip-d-ª aq-ey-¯n-em-Wn-t¸mÄ cq-] \nð-¡p-óXv. F-ón«pw dn-kÀ-hv _m-¦v A-Snb-´-c C-S-s]-Sð \-S-¯m-XXvv F-´m-sW-óXpw B-i-¦ D-bÀ-¯p-ópïv.

cq-]-bp-sS aq-ey-an-Sn-b-en-\v ]n-ónð C-´y-bp-tS-Xm-b Im-c-W-§-fñm-¯-Xn-\mð C-S-s]-Sn-sñ-óv tI-{µ-kÀ-¡mÀ t\c-s¯ hy-à-am-¡n-bn-cpóp. F-ómð, H-cp-`mK-¯v A-ta-cn-¡-bp-am-bn hym]m-c bp-²w {]-Jym-]n-¡p-Ibpw a-dp-`mK-¯v A-h-cp-sS hm-¡p-tI-«v C-dm-\nð-\n-óp-Å F-® C-d-¡pa-Xn \nÀ-¯p-I-bpw sNbv-X \n-e-]m-Sv kw-i-b-t¯m-sS-bm-Wv km-¼¯n-I hn-Z-Kv-[-cnð H-cp-`m-Kw Im-Wp-óXv. A-ta-cn-¡ hym-]m-c-bp-²-¯n-te-¡v \o-§p-I-bm-sW-ó B-i-¦ B-tKm-f-X-e-¯nð \n-t£-]-IÀ-¡n-S-bn-ep-ïv. A-Xpw C-´y-sb-t¸m-epÅ cm-Py§-sf _m-[n-¡póp.

{][m-\ hn-Ikz-c cm-Py-§-fnse-sbm-s¡ \m-W-b-§-fp-sS aq-ey-an-Sn-bp-I-bmWv. AÀ-Pâo-\, XpÀ¡n, Z-£n-Wm-{^n-¡, {_-koð, C-t´m-t\-jy Xp-S-§n-b cm-Py-§fpw k-am-\-{]-Xn-k-Ôn-bn-eq-sS-bm-Wv I-Sóp-t]m-Ip-óXv. F-ómð, G-jy-bnð C-´y³ cq-]-bv-¡m-Wv I-Sp-¯ Xn-cn¨-Sn t\-cn-«-sX-óv am-{Xw. {IqUv Hm-bnð hn-e Iq-Sp-óXpw A-Xn-t\-ähpw B-h-iy-¡mÀ C-´y-bm-sW-ó-Xp-am-Wv cq-]-bp-sS aqeyw h³-tXm-Xnð C-Sn-bp-hm³ Im-c-W-am-Ip-ó-sX-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯ð.

tUm-fÀ hn-ä-gn-¡p-ó-XpÄ-s¸-sS-bp-Å \-S-]-Sn-I-fn-eq-sS cq]-sb ]n-Sn-¨p-\n-À-¯p-I-bm-Wv km-[m-c-W dn-kÀ-hv _m-¦v sN-¿m-dp-ÅXv. _p-[-\mgv-N C¯-c-sam-cp C-S-s]-Sð dn-kÀ-hv _m-¦v \-S-¯n-bn-cpóp. Fómð, hym-gmgv-N A-Xp-ïm-bnñ. X-Xv-Im-ew C-S-s]-tS-sï-ó tI-{µ Xo-cp-am-\w cq-]-bp-sS aq-ey-s¯ C-\nbpw Xm-tg-¡v sIm-ïp-t]mIptam F-ó B-i-¦bpw D-bÀ-¯n-bn-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category