1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

tXfpI-sf i-co-c-¯n-ð Ib-än hn«pw hm-bn-en«pw ssZh-s¯ tX-Sp-óhÀ; IÀ-Wm-S-I-bn-se \m-K-]ô-an Zn\m-tLm-jw hntZ-j am-[y-a-§Ä hmÀ-¯-bm-¡p-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-izm-k-¯n-sâ t]-cnð a-\p-jyÀ I-m-«n-¡q-«p-ó Im-cy-§Ä F-s´m-s¡-bm-Wv. IÀ-Wm-S-I-bn-se I-ïv-IqÀ {Km-a-¯nð \-S-¡p-ó \m-K-]ô-an Zn\m-tLm-jw A-¯-c¯n-sem-ómWv. sIm-¨p-Ip-«n-I-fp-sS-bS-¡w ap-J-¯p-w X-e-bn-epw tX-fpI-sf I-S-¯n-hn-Sp-ó B-Nm-c-am-Wv C-hn-Sp-s¯ {]-tXyI-X. tX-fp-I-fp-sS A-\p-{K-lw tX-Sn hÀjw-tXmdpw C-hn-sS-sb-¯p-ó `-à-cp-sS F-®w Iq-Sn-h-cn-I-bmWv. hn-tZ-i-am-[y-a-§-fn-eS-¡w C-Xn-\v {]Nmc-hpw e-`n-¡p-óp.

sIm-ï-½m-bn-sb-ó tZ-hn-sb {]o-Xn-s¸-Sp-¯m-\m-Wv tX-fpI-sf D-]-tbm-Kn-¨p-Å {]mÀ-Y-\. Ip-«n-I-fp-sS X-e-bnð-Iq-Sn tX-fpI-sf I-S-¯n-hn-Sp-t¼mÄ ap-XnÀ-ó-hÀ A-h-cp-sS ap-J-¯p-Iq-Snbpw aäpw Ch-sb I-S-¯n-hn-Spw. Nn-eÀ tX-fpI-sf hm-bn-en-Sp-Ibpw sN-¿pw. sF-iz-cy-¯n\pw B-tcm-Ky-¯n\pw k-ar-²n-¡p-am-bmWv Cu N-S-§p-IÄ \-S-¯p-óXv. km-cn-I-fpw tX-§bpw aäpw t\-Zn-¡p-ó-hcpw [m-cm-f-ap-ïv.

t£-{X-¯nð \n-thZyw AÀ-¸n-¨-ti-jw a-S-§p-ó-h-cmWv tX-fpI-sf I-sï-¯n {]-tXy-I ]q-P \-S-¯p-óXv. tX-fpI-sf i-co-c-¯nð-¡q-Sn I-S-¯n-hn-Sp-ó-tXm-sS tZ-hn-bp-sS A-\p-{K-lw e-`n-¡p-saópw A-Xh-sc A-]-I-S-§-fnð-\n-óv c-£n-¡p-sa-óp-am-Wv hn-izm-kw. C§-s\ sN-¿p-ó-Xn-\n-sS B-sc-sb-¦nepw tX-fp-Ip-¯n-bXmtbm hn-j-_m-[-tb-äv B-sc-¦nepw a-cn-¨-Xmtbm tI-«n-«n-sñ-óv hn-izm-kn-IÄ ]-d-bpóp. tX-fp-Õ-h-¯n-\v {]-Nm-cw Iq-Sn-b-tXm-sS tI-c-f-¯nð-\n-ópw X-an-gv-\m-«nð-\n-ópw-t]mepw hn-izm-kn-IÄ C-hn-sS-sb-¯m-dpïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category