1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

{In-kv-Xpa-Xw {]-N-cn-¸n¨p; ln-µp-a-X-s¯-¡p-dn-¨v sXäm-b hn-h-c-§Ä ]Tn-¸n¨p; a-X-]-cn-hÀ-¯-\-¯n-\v t{]-cn-¸n-¨p; bp-]n-bnð 271 {In-kvXym-\nI-sf {]-Xn-bm-¡n t]m-eokv; {]-Xn-tj-[-t¯m-sS k`

Britishmalayali
kz´wteJI³

{In-kv-Xp-a-X-¯n-te¡v a-X-]-cn-hÀ-¯-\-¯n-\v {i-an-¨p-sh-ópw ln-µp-a-X-s¯- A-]-IoÀ-¯n-s¸-Sp-¯n-sb-ópam-tcm-]n-¨v 271 t]À-s¡-Xn-sc D-¯À {]-tZ-inð t]m-eo-kv tI-sk-Sp¯p. hym-gmgvN tPm³-]p-cn-em-Wv kw-`hw. N-tµm-¡v t]m-eo-kv c-Pn-kväÀ sNbv-X tI-kv {]-Im-cw C-hÀ-s¡-Xn-sc hô-\, B-cm-[-\m-e-b-§Ä \-in-¸n¡ð, cm-Py-¯n-s³ A-J-Þ-X-bv-s¡-Xncm-b {]-hÀ¯\w Xp-S§n-b Ip-ä-§Ä Np-a-¯n-b-Xm-bn t]m-eo-kv A-Uo-j-Wð kq-{]-ïv A-\nð Ip-amÀ ]m-sÞ ]-d-ªp.

ln-µp Pm-K-c¬ a-ôv {]-hÀ-¯-I-sâ lÀ-Pn-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð tImS-Xn \nÀ-tZ-in¨-Xv {]-Im-c-am-Wv t]m-eo-kv tI-sk-Sp-¯Xv. tPm³-]pÀ, hm-c-Wmkn, A-kwK-Vv Fv-ón-hn-S-§-fn-ep-Å ln-µp-a-X hn-izm-knI-sf sX-än-²-cn-¸n-¡p-Ibpw _mð-tZ {Km-a-¯n-se ]-Ån-bnð B-cm-[-\-bv-¡v h-cm³ £-Wn-¨p-sh-óp-am-Wv ]-cmXn. ln-µp-a-X-s¯-¡p-dn-¨v sXäm-b hn-h-c-§Ä {]-N-cn-¸n-¡p-Ibpw \m-«p-Im-sc {In-kv-Xp-a-X-¯n-te-¡v tNÀ-¡m³ {i-an-¨p-shópw lÀ-Pn-¡mc-sâ A-`n-`m-j-I³ {_n-tP-jv kn-Mv hm-Zn¨p.

]-Ån-bn-se-¯n-b-hÀ-¡v {]-Xn-IÄ ]-e-X-c-¯n-ep-Å a-cp-óp-IÄ \ð-In-b-Xm-bp-w C-Xn-sâ a-b-¡-¯nð a-X-]-cn-hÀ-¯-\w \-S-¯n-b-Xmbpw lÀ-Pn-¡m-c³ B-tcm-]n¨p. Hm-K-kv-äv c-ïn-\m-Wv C-bmÄ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¨Xv. Hm-K-kv-äv 31þ\v F^v.sF.BÀ C-«v tI-sk-Sp-¡m³ tImS-Xn t]m-eokn-t\m-Sv \nÀ-tZ-in¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category