1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

A]I-Sw ap³-Iq-«n I-ïv Im-dp-Ifpw tem-dn-Ifpw kz-bw t{_-¡v N-hn-«pw; kv-än-b-dn-§n-sâ \n-b-{´-Ww t]m-bmepw ap-¼nð F-s´-¦nepw h-óp-s]-«mepw D-S³ t{_-¡nMv; ta-gv-kn-Ukpw thmÄ-thmbpw Xp-S-§n-b A-Uzm³-kv-Uv ss{U-hÀ A-kn-̳-kv kn-Ìw Fñm hm-l-\-§Ä¡pw am-Xr-I-bm-¡m-\p-d-¨v tI-{µ k-À-¡mÀ; 2022 ap-Xð C-´y-bnð hm-l-\m-]-I-S-§-fp-sS F-®w Ip-d-bv-¡m-\p-Å ]-²-Xn-bp-am-bn \n-Xn³ K-UvIcn

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-bnð G-ähpw Iq-Sp-Xð BÄ-\m-iw kw-`-hn-¡pó-Xv tdm-Up-I-fn-emWv. a-cn-¡p-ó-Xn-t\-¡mÄ G{Xtbm Cc-«n am-c-I-am-bn ]-cn-t¡-äv Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h³ In-S-ó In-S-¸nð-¯-só-bm-Ipóp. tdm-Unse Cu Iq-«-¡p-cp-Xn-¡v A´yw Ip-dn-¡m-\p-Å H-cp-¡-¯n-em-Wv tI-{µ kÀ-¡mÀ. 2022 ap-Xð Fñm ]pXn-b Im-dp-I-fnepw _-kp-I-fnepw tem-dn-Ifpw Hm-t«m-am-än-Iv t{_-¡n-Mv kw-hn-[m-\w GÀ-s¸-Sp-¯-W-sa-ó IÀ-i-\ \n-À-tZ-iam-Wv -tI-{µ-kÀ-¡mÀ \ð-In-bn-«p-Å-Xv.

Ìn-b-dn-§n-sâ \n-b-{´-Ww \-ã-s¸«mtem F-s´-¦nepw h-kv-Xp-¡Ä hm-l-\-¯n-sâ \nÝn-X A-I-e-¯nð h-óp-s]«m-tem X-\n-sb t{_-¡v sN-¿p-ó A-Uzm³-kv-Uv ss{U-hÀ A-kn-kv-ä³-kv kn-Ìw (A-Umkv) hm-l-\-§-fnð \nÀ-_-Ô-am-¡p-sa-óv tI-{µ K-Xm-K-X h-Ip-¸v a{´n \n-Xn³ KUvI-cn hy-à-am¡n. Ce-t{Îm-Wn-Iv Ì_n-en-än I¬-t{SmÄ, Hm-t«m-am-än-Iv t{_-¡n-Mv kn-Ìw, Bânþtem-¡v t{_¡v, A-Um-]v-äo-hv {Iq-kv I¬-t{SmÄ Fón-h DÄ-s¸-«-Xm-Wv A-Umkv. hml-\w F-{X In-tem-ao-ä-À th-K-¯nð k-ô-cn-¡p-t¼mÄ ap-X-em-Wv F-aÀ-P³-kn t{_-¡v B-În-th-äv sN-t¿-ï-sXó-Xv D-S³ ]Tn-¨v A-dn-bn-¡p-saópw a-{´me-bw A-dn-bn¨p. C-X-\p-k-cn-¨mIpw hm-l-\-§Ä \nÀ-an-¡p-I.

hm-l-\-\nÀ-am-Xm-¡Ä DÄ-s¸-sS ta-J-e-bn-se _-Ô-s¸-« I-£n-I-fp-am-bn H-cp-X-h-W K-Xm-K-X a-{´me-bw NÀ-¨ \-S¯n. Nn-e ]m-Ým-Xy cm-Py-§-fnð 2021 ap-Xð¡v Cu kw-hn-[m-\w \nÀ-_-Ô-am-¡p-ópïv. A-tX amXr-I ]n-´p-S-cm-\m-Wv C-´y-bp-sSbpw Xo-cp-am-\w. \n-e-hnð thmÄ-thm-bp-sSbpw ta-gv-knU-kv s_³-kn-sâbpw h-m-l-\-§-fnð A-Um-]v-äo-hv {Iq-kv I-¬-t{SmÄ, Hm-t«m-am-än-Iv t{_-¡nMv, se-bv³ Io-¸n-Mv A-kn-̳-kv Xp-S§n-b kw-hn-[m-\-§-Ä D]-tbm-Kn-¡p-ópïv.

hml\w Hm-Sn-s¡m-ïn-cn-s¡ a-dn-bm\pw \n-b-{´-Ww hn-Sm-\p-ap-Å km[y-X Cñm-Xm-¡p-óm-Wv Ce-t{Îm-Wn-Iv Ì_n-en-än I¬-t{SmÄ. Ìn-b-dn-§n-sâ \n-b-{´-Ww \-ã-am-sb-óv a-\-Ên-em-bmð, hm-l-\-¯n-sâ th-K-X kz-bw \n-b-{´n-¡-p-Ibpw t{_-¡v sN-bv-Xv hm-l-\w t\À-Zn-i-bn-em-¡p-Ibpw sN-¿pw. k-am-\am-b co-Xn-bnð hm-l-\-¯n-\v ap-ónð F-s´-¦nepw h-k-Xp-¡Ä \nÝn-X A-I-e-¯nð h-óp-s]-«mð Hm-t«m-am-än-Iv B-bn hml-\w t{_-¡v sN-¿p-ó-XmWv Hm-«-tWma-kv t{_-¡n-Mv kn-Ìw.

C-´y-bn-se hm-l-\m-]-I-S-§-fnð 80 i-X-am-\-t¯m-fw a-\p-jy-c-p-sS sX-äp-I-fnð-\n-óm-sW-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. A-{i-², a-Zy-]n-¨v hml-\-tam-Sn¡ð, t^m¬ sN-bvXp-sIm-ïv hml-\-tam-Sn-¡ð, D-d-§n-t¸m-Ið Xp-S-§n-b-h A-]-I-S-§Ä Iq-«póp. C¯-cw L-«-§-fnð-t¸m-epw A-]-I-S-c-ln-X-am-bn hml-\w kz-bw \n-b-´n-¡p-ó kw-hn-[m-\-am-Wv A-Umkv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category