1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

Sp ¹-kv Sp ao-än-Mv h-gn A-ta-cn-¡ e-£y-am-¡nb-Xv C-\n G-jy-bnð C-´y-s¡m-¸w am-{X-sa-ó kq-N\ tem-I-t¯m-Sp ]-d-bm³; C-´y³ {]Xn-tcm-[ km-t¦Xn-I hn-Zy \-ho-I-cn-¡m³ hm-cn-t¡m-cn k-lm-bw e-`n-¡pw; ]m-¡nØm-s\ ]-c-ky-am-bn X-Ån-¸-dªpw C-´y³ N-§m-¯w D-d-¸n-¨v \-bX-{´ t\«w; B-i-¦-s¸-tSï-Xv ssN-\o-kvþ]m-IvþC-dm³ A-¨p-X-ïn-sâ h-fÀ-¨-sb-óv \n-co-£-IÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡-bp-am-bp-Å k-¼qÀW ssk\n-I k-l-I-c-W-¯n-\pÅ tImw-Im-k (I-ayq-Wn-t¡-j³-kv, tImw-_m-ä-_n-enän, sk-Iyq-cn-än F-{Kn-saâv) I-cm-dnð H-¸p-sh-¨-tXmsS, C-´y cm-Py-´-c \-bX-{´ X-e-¯nð ]n-ón«-Xv kp-{][m-\ \m-gn-I-Iñv. Uð-ln-bnð \-S-ó B-Zy C-´yþbp.Fkv. Sp ¹-kv Sp NÀ-¨-bnð H¸p-sh-¨ I-cm-dn-\v ssk\n-I D-S-¼-Sn-¡-¸p-d-t¯-¡v hen-b am-\-§-fp-sïópw \n-co-£-IÀ hn-e-bn-cp-¯póp.

bp.Fkv. \nÀanX ssk\n-I D-]-I-c-W-§-fn-se cl-ky km-t¦Xn-I hn-Zy ssI-am-dp-ó-Xm-Wv I-cm-dn-se {][m-\ [m-c-W-sb-¦n-epw, G-jy-bnð A-ta-cn-¡-bp-sS {][m\ ssk\n-I ]-¦m-fn C-´y-bm-sW-óv {]-Jym-]n-¡p-I-bmWv Cu I-cm-dn-eq-sS \-S-¸m-¡n-bXv. A-Sp-¯-hÀ-jw C-´yþbp.F-kv. kw-bpà ssk-\n-Im-`ym-k-¯n\pw [m-c-W-bm-bn-«pïv. CXpw ta-J-e-bnð i-àn-{]m-]n-¡p-ó ]m¡nØm³þssN-\ Iq-«p-sI-«n-\p-Å i-à-am-b a-dp-]-Sn-bm-bn am-dpw.

`o-I-c-hmZ-s¯ kw-bp-à-am-bn sN-dp-¡p-sa-ó {]-Jym-]-\hpw Sp ¹-kv Sp NÀ-¨-bnð ]m-¡nØm-\p-t\-sc C-´ybpw A-ta-cn-¡bpw sXm-Sp-¯p-sh-¨ B-bp-[-amWv. ]m-¡nØm-\m-Wv `o-I-c-hm-Z-¯n-sâ tI-{µ-sa-óv Xp-d-óp-]-d-ªn-sñ-¦nepw C-´y-bnð \-S-¡p-ó D-óX-Xe tbm-K-¯nð A¯-c-sam-cp ]-cm-aÀ-iw sIm-ïp-h-cm-\mb-Xv \-bX-{´ hn-P-b-ambpw hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. A-ta-cn-¡-bp-am-bp-f-f hnhn-[ ta-J-e-I-fn-se k-l-I-c-W-¯n-\v C-´y F-{X-t¯m-fw hn-e-a-Xn-¡p-óp-sï-óv hy-à-am-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp Sp ¹-kv Sp NÀ-¨-bp-sS XpS-¡w ap-X-ep-Å Im-cy§Ä.

A-ta-cn-¡³ {]-Xn-\n-[n-Ifm-b tÌ-äv sk-{I«-dn ssa-¡v t]mw]n-tbm-sbbpw {]Xn-tcm-[ sk-{I«-dn sP-bnw-kv am-än-kn-s\bpw _p-[-\mgvN ssh-In-«v hn-am-\-¯m-h-f-¯n-bm-Wv hn-tZ-i-Im-cy-a{´n kp-j-a kz-cmPpw {]Xn-tcm-[ a{´n \nÀ-a-e ko-Xm-cm-a\pw kzo-I-cn-¨Xv. I-gn-ª-hÀ-jw \-S-ó {Sw-]vþtam-Zn Iq-Sn-¡m-gv-N-bn-em-Wv C¯-c-sam-cp tbm-K-s¯-¡p-dn-¨v [m-c-W-bm-bXv. B-Zy tbm-K-¯n-eq-sS-Xsó \nÀ-Wm-b-Iam-b t\-«w ssI-h-cn-¡m-\pw C-´y-¡mbn.

{]Xn-tcm-[ cwK-s¯ k-l-I-c-W¯n-s\m-¸w tImwIm-k I-cmÀ C-´y-¡v Iq-Sp-Xð t\-«-ap-ïm-¡p-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯p-ó-Xv. bp.Fkv. \nÀanX ssk\n-I D-]-I-c-W-§-fn-se cl-ky km-t¦Xn-I hn-Zy ssI-am-dm³ A-ta-cn-¡ k-½-Xn-¨-tXm-sS, thym-a-tk-\-bp-sSbpw aäpw sl-en-t¡m-]v-ä-dp-I-fnepw hn-am-\-§-fnepw D-ó-X \n-e-hm-c-¯n-ep-Å B-i-b-hn-\n-a-b D-]I-c-W-§Ä Øm-]n-¡m³ C-´y-¡m-hpw. {]-Xn-tcm-[ cwK-¯v C-Xv hen-b Ip-Xn-¨p-Nm-«-am-Ip-saópw I-cp-Xpóp.

tImwIm-k Icm-tdm-sS, {]Xn-tcm-[ ta-J-e-bnð C-´y-bp-sS G-ä-hp-a-Sp-¯ ]-¦m-fn-bm-bn A-ta-cn-¡ am-dpw. d-jy-bp-am-bn H-t«-sd {]Xn-tcm-[ I-cm-dp-I-fnð C-´y GÀ-s¸-«n-«pïv. C-Xn\v Cu \o-¡w Xn-cn-¨-Sn-bmIptam F-ó B-i-¦bpw H-cp-`mK-¯v D-b-cp-ópïv. C-dm-\nð-\n-óp-Å F-® C-d-¡pa-Xn h³-tXm-Xnð sh-«n-¡p-d-bv-¡-W-sa-ó A-ta-cn-¡-bp-sS B-hiyw am-{X-am-Wv Sp ¹-kv Sp NÀ-¨-bnð Ir-Xyam-b Xo-cp-am-\-¯n-se-¯m-sX t]m-bXv. F-® C-d-¡p-a-Xn-sb B-{i-bn-¡p-ó cm-Py-am-sW-óv kp-j-a kz-cm-Pv hyà-am¡n.

]m-¡nØm\pw ssN-\bpw C-dm-\p-ambpw ta-J-e-bn-ep-ïm-Ip-ó Iq-«p-sI-«-n-\v i-àam-b a-dp-]-Sn-bm-Wv C-´yþbp.Fkv. ssk-\n-I k-lI-c-W [mc-W. B-W-h I-cm-dn-\p-ti-j-ap-Å G-ähpw h-en-b D-S-¼-Sn-bm-bm-Wv C-Xv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv. d-jy-bnð-\n-óp-Å F-kvþ400 an-ssk³ {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\w hm-§m-\p-Å C-´y-bp-sS {i-a-§-fnð C-S-s]-Sn-sñópw A-ta-cn-¡ hy-I-am-¡nb-Xv NÀ-¨ i-cnbm-b Zn-i-bnð-X-só-bm-Wv ap-tó-dn-sb-ó-Xn-\v sX-fn-hmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category