1 GBP = 86.00INR                       

BREAKING NEWS

_nUnF-kv ]T-\w I-gn-ªv C-tâ¬-jn-¸v sN-¿p-ó I-t¯m-en-¡m bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b hc-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

_nUnF-kv ]T-\w I-gn-ªv C-tâ¬-jn-¸v ]qÀ-¯n-bm-¡pó I-t¯m-en-¡m bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b hc-s\ tX-Sp-óp. 23 h-b-km-Wv {]mbw. C-tâ¬-jn-¸v A-Sp-¯-am-kw ]q-À-¯n-bm-Ipw. bp-sI-bnð D-Å-hÀ-¡v ap³-KW-\. k-`m hy-Xym-k-§Ä Im-cy-am-¡p-ónñ.

Xmð-]-cy-ap-ÅhÀ _-Ô-s¸-SpI: 07891081659

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category