1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

hyXy-kv-Xam-b C-´y³ hn-`-h-§-fp-am-bn \yq-_-dn- a-e-bm-fn-I-fpsS tIm-^n tamÀ-Wnw-Kv Cóv; tI-c-f-¯n-se {]-f-b Zpcn-X _m-[n-XÀ-¡v ]n-´p-W-bp-ambn \n-ch-[n t]À

Britishmalayali
kz´wteJI³

apJy-a{´nbpsS ^v--fUv dneo^v ^ïnte¡pÅ [\ tiJcWmÀ°w \yq_dn aebmfn I¨dð Atkmkntbj³ C-óv cm-hnse 10 ap-Xð Hcp aWn hsc \yq_dn Su¬ lmfnð tIm^n tamÀWnwKv \S-¯p-óp. \-½p-sS sIm-¨p tI-cf-s¯ X-IÀ-s¯-dn-ª {]-f-b Zp-cn-X-¯n-\v ]n-´p-W-bp-am-bn sh-Ìv s_À-¡v-sj-bÀ h-f-ïn-bÀ skâÀ, U-_nÄ{So lnð-«¬ \yq-s_-dn t\mÀ-¯v XpS§n a-ä-t\-Iw k-aq-l-§-fpw ]n-´p-W-bp-am-bn cw-K-¯pïv. sh-Ìv s_À-¡v-sj-bÀ C-´y³ skm-ssk-än, a-dm¯n, X-angv, I-ó-S, B{Ôm A-tkm-kn-tb-j-³kpw ]n´p-W {]-Jym-]nv-N-h-cnð DÄ-s¸-Sp-óp. FñmhcpsSbpw \nÊoaamb klIcWw FI-vknIyq«nhv I½än A`yÀ°n¨p.

Ø-e-¯n-sâ hn-emkw
Newbury Town Hall, Market Place, Newbury, RG14 5AA

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category