1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

asäm-cp a-lm-{]Xn-` Iq-Sn 26þmw h-b-Ênð a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n; tem-I {]-i-kv-X\mb tdm-¡v-kv-ämÀ am-Iv anñ-dp-sS A-´-I-\m-bXpw a-b-¡p-a-cpóv; A-cnbm-\ {K³-sU-bp-sS ap³-Im-ap-I³ Iq-Snbm-b Km-b-I³ A-ta-cn-¡³ t]m-]v kw-kv-Im-c-¯n-sâ A-h-km\-s¯ _-en-bmSv

Britishmalayali
kz´wteJI³

]m-Ým-Xy tem-I-s¯ B-th-i-¯n-em-dm-Sn-¨ a-säm-cp t]m-¸v Km-b-I³-Iq-Sn sN-dp-{]m-b-¯nð a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n. tem-I-{]-ikvX tdm-¡v kv-ämÀ am-Iv anñ-dm-Wv 26þmw h-b-Ênð a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-bXv. C-t±-l-¯n-sâ ar-X-tZ-lw tem-sk-bv-ôð-kn-\-Sp¯v km³ s^À-Wmtïm hm-en-bn-se ho-«nð In-S-¸p-ap-dn-bnð I-sï-¯p-I-bm-bn-cpóp. A-an-Xamb tXm-Xnð a-b-¡p-a-cp-óv D-]-tbm-Kn-¨-Xn-s\-¯p-SÀ-óv lr-Z-bm-Lm-Xw h-ó-Xm-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-óm-Wv {]m-Yan-I \n-K-a-\w.

sh-Ån-bmgv-N D-¨-bv-¡ c-ïp-aWn-tbm-sS-bm-Wv anñ-dp-sS ac-Ww Øn-co-I-cn-¨Xv. anñÀ-¡v lr-t{Zm-K-_m-[-bp-ïm-b-Xm-bn H-cp kp-lr-¯v ]m-c-sa-Un-¡ð kwL-s¯ A-dn-bn-¡p-I-bm-bn-cpóp. A-h-sc-¯p-t¼m-tg¡pw ac-Ww kw-`-hn-¨n-cpóp. amð-¡w P-bnw-kv aIv-tImÀ-an-Iv F-ó am-Iv anñÀ t]m-]v Kmbn-I A-cnbm-\ {K³-sU-bp-sS ap³-Im-ap-I³ F-ó \n-e-bv-¡m-Wv Iq-Sp-Xð hmÀ-¯-I-fnð \n-d-ªp-\n-óXv. c-ïp-hÀ-j-t¯m-fw C-cp-hcpw {]-W-b-¯n-em-bn-cp-óp. \m-ep-am-kw ap-¼m-Wv C-hÀ thÀ-]n-cn-ªXv. sIm-ta-Un-b³ ]o-äv tU-hn-Uv-kWn-s\m-¸-am-Wv A-cnbm-\ C-t¸mÄ.

A-cn-bm-\-bp-am-bp-Å _-Ôw ]n-cn-ª-Xm-Wv am-Iv anñ-dp-sS s]-s«-óp-Å a-c-W-¯n-\v h-gn-sh-¨-sX-óv I-cp-Xpóp. C-tX-¯p-SÀ-óm-Wv C-t±-lw a-b-¡p-a-cp-ón-\v Iq-Sp-Xð A-Sn-s¸-«-sXópw kq-N-\-bpïv. F-ómð, A-cn-bm\-sb ]-cn-N-b-s¸-Sp-ó-Xn-\p-ap-¼pX-só am-Iv anñÀ-¡v a-b-¡p-a-cp-óv D-]-tbm-Kn-¡p-ó kz-`m-h-ap-ïm-bn-cp-óp-. a-b-¡p-a-cp-óp-]-tbm-K-s¯-¡p-dn-¨v anñÀ X-só ]-e A-`n-ap-J-§-fnepw Xp-d-óp-]-d-ªn-«p-ap-ïv. 15þmw h-b-Êp-ap-Xð-¡v sIm-s¡-bv³ D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xm-bm-Wv anñÀ sh-f-n-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ÅXv.

C-s¡mñw A-an-Xamb tXm-Xnð a-Zy-]n-¨v hml-\-tam-Sn-¨-Xn\pw anñÀ A-d-kv-än-em-bn-cpóp. A-cn-b-m-\-bp-am-bp-Å A-`n-{]m-b hy-Xym-k-§Ä anñ-dp-sS Po-hn-X-¯n-sâ Xm-fw sX-än-¨n-cp-óp-sh-óm-Wv kp-lr-¯p-¡Ä ]-d-bp-ó-Xv. A-cn-bm-\-bp-am-bp-Å _-Ôw thÀ-]n-cn-ªv H-cm-gv-N-bv-¡p-ti-jw a-Zy-]n-¨v hml-\-tam-Sn-¨v A-]-I-S-ap-ïm-¡n-b-Xn\pw anñ-dp-sS t]-cnð t]m-eo-kv tI-sk-Sp-¯n-cp-óp.

t]m-]v temI-¯v sN-dp-{]m-b-¯nð a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§p-ó-h-cp-sS t{i-Wn-bnð A-h-km-\-s¯-bm-fm-Wv am-Iv anñÀ. Km-b-I\m-b enð ]o-¸v 21þmw h-b-Ênð a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§nb-Xv I-gn-ª \-hw-_À 15þ\mWv. {In-kv sIñn, sP-bv-k¬ tam-fn-\, B-an ssh³-lukv, Pm-\n se-bv³, tP dn-«mÀ-Uv... k-ao-]-Ime-¯v a-b-¡p-a-cp-óv A-an-X-am-bn D-]-tbm-Kn-¨v a-c-W-¯n-te-¡v N-p-h-Sp-sh-¨v t]m-b-hÀ ]m-Ým-Xy kw-Ko-X-temI-¯v G-sd-bmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category